HOT: Cha­la­ni z tage­me zís­ka­li z Indie­go­go penia­ze

Richard Bednár / 22. októbra 2014 / Tech a inovácie

O prvých doj­moch, poci­toch, ale i najb­liž­ších plá­noch som sa roz­prá­val s Tibo­rom Nyit­ra­y­om.

Tak ako ste dopad­li?

Máme po Indie­Go­Go kam­pa­ni a dali sme to..Sort of..Podarilo sa nám spl­niť náš naj­niž­ší goal, $15K.

Aký je to pocit?

Pocit pred spus­te­ním kam­pa­ne je skve­lý. Napä­tie a oča­ká­va­nia, aké som už dáv­no nepre­ží­val. Jed­no­du­cho, po mesia­coch tvr­dej prá­ce púš­ta­te svoj nápad medzi šir­šie pub­li­kum a netu­ší­te, ako obsto­jí. Išli sme do toho s 2 stra­té­gia­mi, jed­na pre B2C a dru­há pre B2B.

Ako hod­no­tíš celú kam­paň?

Za naj­väč­ší prí­nos kam­pa­ne pova­žu­jem feed­back od reál­nych zákaz­ní­kov a v našom prí­pa­de aj to, aká sku­pi­na sa nako­niec naši­mi zákaz­ník­mi sta­la. Indie­Go­Go sme ako plat­for­mu zvo­li­li aj pre­to, že ponú­ka opro­ti Kicks­tar­te­ru mul­tip­le perks, čo sa pre našu kam­paň uká­za­lo ako roz­ho­du­jú­ce. Naj­väč­ší objem z vyzbie­ra­nej sumy sme totiž zís­ka­li za viac­po­čet­né balíč­ky s per­so­na­li­zá­ci­ou pro­duk­tu a SW. Asi ste si domys­le­li, že o tage­me pre­ja­vi­li záu­jem naj­mä fir­my. Tage­me chcú ako jedi­neč­ný obran­do­va­ný kor­po­rát­ny dar­ček s uži­toč­nou fun­kci­ona­li­tou a pri­da­nou hod­no­tou.

Si spo­koj­ný s výsled­kom?

Ak by ste sa ma pred jej začiat­kom spý­ta­li, či by som bral taký­to výsle­dok, tak poviem, že nie. Pri­zná­vam, ambí­cie sme mali vyš­šie.

Išiel by si zno­vu na Indie­Go­Go?

Úprim­ne? Samot­ná plat­form nám toho veľa nepri­nies­la a mali sme aj zopár tech­nic­kých prob­lé­mov, tak­že nie. Ale Cro­wd­fun­ding urči­te áno, cez svoj web.

Tak­že vstup na Indie­go­go ľutu­ješ?

Po všet­kom, s čím sme sa počas kam­pa­ne muse­li vyspo­ria­dať však pova­žu­jem tage­me na Indie­Go­Go za naše malé víťazs­tvo s veľ­mi hod­not­ným feed­bac­kom, na zákla­de kto­ré­ho sme pre­hod­no­ti­li našu stra­té­giu. Neza­ned­ba­teľ­ný je tiež fakt, že trh pre­ja­vil o tage­me záu­jem.

Čo robí­te teraz?

Momen­tál­ne rie­ši­me pokam­pa­ňo­vú agen­du a čosko­ro bude­me kon­tak­to­vať našich bac­ke­rov. Veno­va­li sme čas tiež vylep­še­niu HW po dizaj­no­vej strán­ke a pri­da­li pár fea­tu­res do SW a už sa nevie­me doč­kať dru­hej ite­rá­cie pro­to­ty­pu. Pre­hod­no­ti­li sme tiež go-to-mar­ket stra­té­giu a v prvej fáze chce­me ísť B2B. Zva­žu­je­me tiež vstup stra­te­gic­ké­ho inves­to­ra, aby sme moh­li napl­no a ren­ta­bil­ne roz­be­hnúť výro­bu a vstú­piť na trh.

Čo by si odpo­ru­čil iným star­tu­pom?

Moje odpo­rú­ča­nie by som nasme­ro­val na tých, kto­rí svoj nápad na busi­ness maj­stru­jú v tichos­ti. Nerob­te to, choď­te čo naj­skôr na trh. Nám trh výraz­ne upra­vil kon­cept celé­ho pro­jek­tu a ohrom­ne nás posu­nul.

Pridať komentár (0)