HOT: Cha­lani z tageme zís­kali z Indie­gogo peniaze

Richard Bednár / 22. októbra 2014 / Tech a inovácie

O prvých doj­moch, poci­toch, ale i najb­liž­ších plá­noch som sa roz­prá­val s Tibo­rom Nyit­ra­yom.

Tak ako ste dopadli?

Máme po Indie­GoGo kam­pani a dali sme to..Sort of..Podarilo sa nám spl­niť náš naj­nižší goal, $15K.

Aký je to pocit?

Pocit pred spus­te­ním kam­pane je skvelý. Napä­tie a oča­ká­va­nia, aké som už dávno nepre­ží­val. Jed­no­du­cho, po mesia­coch tvr­dej práce púš­tate svoj nápad medzi šir­šie pub­li­kum a netu­šíte, ako obstojí. Išli sme do toho s 2 stra­té­giami, jedna pre B2C a druhá pre B2B.

Ako hod­no­tíš celú kam­paň?

Za naj­väčší prí­nos kam­pane pova­žu­jem feed­back od reál­nych zákaz­ní­kov a v našom prí­pade aj to, aká sku­pina sa nako­niec našimi zákaz­níkmi stala. Indie­GoGo sme ako plat­formu zvo­lili aj preto, že ponúka oproti Kicks­tar­teru mul­tiple perks, čo sa pre našu kam­paň uká­zalo ako roz­ho­du­júce. Naj­väčší objem z vyzbie­ra­nej sumy sme totiž zís­kali za viac­po­četné balíčky s per­so­na­li­zá­ciou pro­duktu a SW. Asi ste si domys­leli, že o tageme pre­ja­vili záu­jem najmä firmy. Tageme chcú ako jedi­nečný obran­do­vaný kor­po­rátny dar­ček s uži­toč­nou fun­kci­ona­li­tou a pri­da­nou hod­no­tou.

Si spo­kojný s výsled­kom?

Ak by ste sa ma pred jej začiat­kom spý­tali, či by som bral takýto výsle­dok, tak poviem, že nie. Pri­zná­vam, ambí­cie sme mali vyš­šie.

Išiel by si znovu na Indie­GoGo?

Úprimne? Samotná plat­form nám toho veľa nepri­niesla a mali sme aj zopár tech­nic­kých prob­lé­mov, takže nie. Ale Cro­wd­fun­ding určite áno, cez svoj web.

Takže vstup na Indie­gogo ľutu­ješ?

Po všet­kom, s čím sme sa počas kam­pane museli vyspo­ria­dať však pova­žu­jem tageme na Indie­GoGo za naše malé víťazs­tvo s veľmi hod­not­ným feed­bac­kom, na základe kto­rého sme pre­hod­no­tili našu stra­té­giu. Neza­ned­ba­teľný je tiež fakt, že trh pre­ja­vil o tageme záu­jem.

Čo robíte teraz?

Momen­tálne rie­šime pokam­pa­ňovú agendu a čoskoro budeme kon­tak­to­vať našich bac­ke­rov. Veno­vali sme čas tiež vylep­še­niu HW po dizaj­no­vej stránke a pri­dali pár fea­tu­res do SW a už sa nevieme doč­kať dru­hej ite­rá­cie pro­to­typu. Pre­hod­no­tili sme tiež go-to-mar­ket stra­té­giu a v prvej fáze chceme ísť B2B. Zva­žu­jeme tiež vstup stra­te­gic­kého inves­tora, aby sme mohli naplno a ren­ta­bilne roz­be­hnúť výrobu a vstú­piť na trh.

Čo by si odpo­ru­čil iným star­tu­pom?

Moje odpo­rú­ča­nie by som nasme­ro­val na tých, ktorí svoj nápad na busi­ness maj­strujú v tichosti. Nerobte to, choďte čo naj­skôr na trh. Nám trh výrazne upra­vil kon­cept celého pro­jektu a ohromne nás posu­nul.

Pridať komentár (0)