Chceš konečne pre­stať prok­ras­ti­no­vať? Skús túto nezvy­čajnú tech­niku!

Martin Bohunický / 6. október 2015 / Tools a produktivita

Som taký una­vený. Koľko mojich poku­sov o niečo veľké umrelo len pre túto jednu vetu.

Táto výho­vorka je prí­či­nou toľ­kých zly­haní, že si to ani nedo­ká­žeš pred­sta­viť. Slo­vami “som una­vený” si ospra­vedl­ňu­jeme toľko vecí. Pre­tože vždy si doká­žem pred­sta­viť, že by som mohol mať viac ener­gie a byť oddýc­hnu­tejší. No táto výho­vorka ničí všetky moje šance.

Čo mám teda robiť? Zabe­hať si? Viac spať? Vypiť päť Red Bul­lov? Polo­vica celého prob­lému únavy vychá­dza z roz­de­le­nia pri­orít. Nie si až tak una­vený. Máš len roz­lie­tanú myseľ na všetky strany.

Mnoho z nás má veľké množ­stvo boč­ných pro­jek­tov. Tieto pro­jekty možno čias­točne zaned­bá­vame, alebo úplne igno­ru­jeme. Tento fakt ničí naše seba­ve­do­mie a máme pocit, že pri novom pro­jekte to bude vyze­rať rov­nako. Nedo­ká­žeme sa sústre­diť, nedo­ká­žeme sa dostať do toho povest­ného flowu.

Rie­še­nie? Ak potre­bu­jem momen­tum, aby som začal makať, potre­bu­jem niečo dokon­čiť. Jed­no­du­cho dokon­čím prvú jed­no­du­chú vec, ktorá mi príde pod ruku a pokra­ču­jem v práci. 

Keď totiž dokon­číš niečo, čo si mal uro­biť už dáv­nej­šie, odstrá­niš ten kon­krétny bod, ktorý ti spô­so­buje stres. Ale naozaj to musí byť niečo jed­no­du­ché. Koniec kon­cov, tvo­jim hlav­ným cie­ľom je začať niečo nové a uro­biť pre to niečo star­šie je vlastne len pros­tried­kom.

Keď potom uro­bíš, čo treba, zís­kaš potrebné momen­tum a tvoj cieľ sa už zďa­leka nezdá byť taký náročný. A keď potom dokon­číš aj ten skvelý nový nápad, to, na ktorý si sa tak odhod­lá­val, zrazu prek­va­pivo vôbec nepo­cí­tiš žiadnu únavu.

Exis­tujú ešte nejaké iné výho­vorky, ktoré ťa držia od tvo­jej práce? Dúfam, že nie. Je čas pre­stať prok­ras­ti­no­vať a začať na svo­jich snoch pra­co­vať — a ak to nejde, vyrieš svoj pra­covný prob­lém inou prá­cou. Uve­do­mu­jem si, že svo­jím spô­so­bom to musí znieť strašne zvláštne. No možno je práve toto tá cesta: dokonči niečo, aby si mohol začať s nie­čím väč­ším.

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)