Chceš sa naučiť prog­ra­mo­vať? Jedna z naj­zná­mej­ších strá­nok je tento víkend zadarmo

Kristína Šuvadová / 4. marca 2016 / Tech a inovácie

Naučiť sa prog­ra­mo­vať môže byť nie­kedy poriadne ťažké. Nie­lenže to zabere dosť času (a trpez­li­vosti), ale tak­tiež to nie je ani jedna z naj­lac­nej­ších zále­ži­tostí.

Našťas­tie pre teba, známa “Code school”, ktorá učí ľudí kódo­vať vo všet­kých rôz­nych jazy­koch je tento víkend úplne zadarmo!

Od štvr­tého do šies­teho marca máš teda 48 hodín na to, aby si zís­kal, čo naj­viac infor­má­cií, ako len vieš! Ak však nevieš, aký kódo­vací jazyk pou­žiť, prí­padne ani nevieš, aké jazyky vlastne exis­tujú, tu ich je široká ponuka:

Ruby

JavaSc­ript

Pyt­hon

Data­base (SQL)

Git

iOS Deve­lop­ment

HTML/CSS

coding1

foto: codeschool.org

Ak si však úplný začia­toč­ník, Code school ponúka aj kurz s náz­vom “elec­ti­ves”, na kto­rom sa dozvieš, čo ktorý jazyk zna­mená a ktorý sa na čo zame­riava. Pomôže ti to mini­málne s výbe­rom “toho pra­vého” a tak­tiež sa budeš vedieť lep­šie zorien­to­vať.

V prí­pade, že sa ti kurzy zapá­čia a rád by si v nich pokra­čo­val, cena za mesačný kurz je 29 dolá­rov, čo je v pre­počte okolo 27 eur. Tak­tiež ponú­kajú aj bez­platnú ver­ziu, no samoz­rejme s obme­dze­nými infor­má­ciami. No ak sa pre túto bez­platnú ver­ziu napriek tomu roz­hod­neš, mysli na to, že začia­toč­níci si môžu vybrať len z nie­kto­rých dostup­ných jazy­kov.

Napriek tomu, že táto Code school ponúka veľmi kva­litné kurzy, nebude ti to sta­čiť aby si mohol zís­kať prácu, kde budeš schopný sám prog­ra­mo­vať. Je to však skvelý začia­tok, ako si otvo­riť nové dvere a začať s prog­ra­mo­va­ním.

Kurzy zadarmo začí­najú tento pia­tok o 17:00. Preto, ak si dote­raz nemal čas alebo si len hľa­dal tú správnu moti­vá­ciu, teraz máš tú naj­lep­šiu prí­le­ži­tosť.

Zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: itaxsmart.com

Pridať komentár (0)