Chceš sa stať tech­nic­kou eli­tou už na stred­nej ško­le?

Martin Bohunický / 23. februára 2016 / Zo Slovenska

Tiež si nie­ke­dy hovo­ríš “Mohol som sa viac sna­žiť keď som bol mlad­ší…” , pop­rí­pa­de “Mal som sa naučiť prog­ra­mo­vat…”? Aj my a pre­to nás teší, že zopár ambi­ci­óz­nych stre­doš­kol­ských štu­den­tov sa roz­hod­lo konať a zúčast­ni­li sa súťa­že ZENIT.

Čo je to ZENIT? No pred­sa Zruč­nosť, Elán, Nápa­di­tosť, Inven­cia a Tvo­ri­vosť. Veď to by napad­lo úpl­ne kaž­dé­mu. Naozaj dôle­ži­té je ale to, že táto súťaž mala už 32. roč­ník a tak dlho­do­bo pod­po­ru­je štu­den­tov stred­ných škôl, aby sa zdo­ko­na­lo­va­lii v oblas­tiach ako tech­ni­ka, web-dizajn a prog­ra­mo­va­nie.

Mož­no aj vďa­ka nim bude raz Slo­ven­sko zná­me podob­ne, ako je Estón­sko zná­me Sky­pom.

Screen Shot 2016-02-22 at 17.18.27

Štu­den­ti si vyskú­ša­li vyso­ko kon­ku­renč­né pro­stre­die v podo­be súťa­že­nia pro­ti svo­jim roves­ní­kom. Táto tech­nic­ká súťaž je uni­kát medzi olym­piá­da­mi a pyta­go­riá­da­mi, kto­ré sú na našich ško­lách dlh­šie ako naj­star­šie pani uči­teľ­ky.

Tí naj­ši­kov­nej­ší zís­ka­li od spon­zo­rov súťa­že vec­né ceny, pozván­ky na poho­vor, ale aj hono­ro­va­nú stáž v hod­no­te 1000€.Víťa­zi kate­gó­rie web-dizajn, Šte­fan Šte­fan­čík (vľa­vo) a Jer­guš Lej­ko (vpra­vo), zís­ka­li 2-mesač­nú stáž s odme­nou 1000€ vo fir­me Vacu­um­Labs.

Screen Shot 2016-02-22 at 17.18.12

Nesti­hol si ZENIT? Neva­dí! Súťaž je tu kaž­dý rok.

Infor­má­cie o ďaľ­šom roč­ní­ku, ale aj iných zau­jí­ma­vých even­toch náj­deš aj na Star­ti­tup.

Zdroj: zenit, zdroj foto­gra­fií: zenit

Pridať komentár (0)