Chceš sa stať tech­nic­kou eli­tou už na stred­nej škole?

Martin Bohunický / 23. februára 2016 / Zo Slovenska

Tiež si nie­kedy hovo­ríš “Mohol som sa viac sna­žiť keď som bol mladší…” , pop­rí­pade “Mal som sa naučiť prog­ra­mo­vat…”? Aj my a preto nás teší, že zopár ambi­ci­óz­nych stre­doš­kol­ských štu­den­tov sa roz­hodlo konať a zúčast­nili sa súťaže ZENIT.

Čo je to ZENIT? No predsa Zruč­nosť, Elán, Nápa­di­tosť, Inven­cia a Tvo­ri­vosť. Veď to by napadlo úplne kaž­dému. Naozaj dôle­žité je ale to, že táto súťaž mala už 32. roč­ník a tak dlho­dobo pod­po­ruje štu­den­tov stred­ných škôl, aby sa zdo­ko­na­lo­va­lii v oblas­tiach ako tech­nika, web-dizajn a prog­ra­mo­va­nie.

Možno aj vďaka nim bude raz Slo­ven­sko známe podobne, ako je Estón­sko známe Sky­pom.

Screen Shot 2016-02-22 at 17.18.27

Štu­denti si vyskú­šali vysoko kon­ku­renčné pro­stre­die v podobe súťa­že­nia proti svo­jim roves­ní­kom. Táto tech­nická súťaž je uni­kát medzi olym­piá­dami a pyta­go­riá­dami, ktoré sú na našich ško­lách dlh­šie ako naj­star­šie pani uči­teľky.

Tí naj­ši­kov­nejší zís­kali od spon­zo­rov súťaže vecné ceny, pozvánky na poho­vor, ale aj hono­ro­vanú stáž v hod­note 1000€.Víťazi kate­gó­rie web-dizajn, Šte­fan Šte­fan­čík (vľavo) a Jer­guš Lejko (vpravo), zís­kali 2-mesačnú stáž s odme­nou 1000€ vo firme Vacu­um­Labs.

Screen Shot 2016-02-22 at 17.18.12

Nesti­hol si ZENIT? Nevadí! Súťaž je tu každý rok.

Infor­má­cie o ďaľ­šom roč­níku, ale aj iných zau­jí­ma­vých even­toch náj­deš aj na Star­ti­tup.

Zdroj: zenit, zdroj foto­gra­fií: zenit

Pridať komentár (0)