Chceš štu­do­vať v zahra­ničí? Oxb­ridge Admis­si­ons ti pomôže

Tatiana Blazseková / 13. marca 2016 / Business

Vyskú­šať si štú­dium v zahra­ničí je pekne veľké sústo, do kto­rého sa nie všetci chcú zahryz­núť. Je to jedi­nečná skú­se­nosť, vďaka kto­rej člo­vek spozná nový svet, nových ľudí, nové myš­lienky a spô­soby mys­le­nia. Spozná hlavne sám seba. Oxb­ridge Admis­si­ons robí skvelú vec. Moti­vuje mla­dých ľudí k štú­diu na pre­stíž­nych ško­lách, pomáha im s pri­hláš­kami, pod­po­ruje ich a uka­zuje, že člo­vek by sa nikdy nemal vzdať svo­jich snov. 

Pre­čí­tajte si roz­ho­vor s Alž­be­tou Dlhou, pre­zi­dent­kou Oxb­ridge Admis­si­ons, ktorá sa z nit­rian­skeho gymá­zia dostala až na Uni­ver­sity Col­lege Lon­don.

Pre koho sú vaše služby určené? Je to výlučne pre stre­doš­ko­lá­kov sme­ru­jú­cich na zahra­ničné uni­ver­zity alebo aj pre samot­ných vyso­koš­ko­lá­kov, ktorí majú záu­jem štu­do­vať v zahra­ničí?

Vznikli sme v roku 2011 s misiou pomá­hať talen­to­va­ným stre­doš­ko­lá­kom pre­ko­ná­vať bari­éry na ceste za kva­lit­ným vzde­la­ním na elit­ných zahra­nič­ných uni­ver­zi­tách. Zakla­da­teľmi zdru­že­nia sú Lukáš Boško, Peter Vanya a Micha­ela Lip­tá­ková, ktorí boli v tom čase štu­dentmi baka­lára v UK, od začiatku sme sa teda sústre­dili na tento stu­peň. Tím sa odvtedy roz­rás­tol na 36 čle­nov, no naše zame­ra­nie na budú­cich matu­ran­tov stále ostáva.

Štruk­túra pri­jí­ma­cieho kona­nia na post­gra­du­álne štú­dium v zahra­ničí sa líši medzi uni­ver­zi­tami a odbormi, preto je dávať vše­obecné rady kom­pli­ko­va­nej­šie. Radi však pre­po­jíme záu­jem­cov o post­gra­du­álne štú­dium v zahra­ničí so súčas­nými štu­dentmi, počas rokov fun­go­va­nia sme zís­kali širokú sieť skve­lých ľudí, ktorí svo­jimi skú­se­nos­ťami radi pomôžu.

11231213_901319343286401_606616122301753180_o

Čo by ste mla­dým ľudom pora­dili? Ako sa dostať na tie najp­res­tíž­nej­šie uni­ver­zity? Akú rolu v tom hrajú mimo­škol­ské akti­vity?

Mimo­škol­ské akti­vity sú pri pre­stíž­nych uni­ver­zi­tách kľú­čové. Štu­dent musí doká­zať, že je pro­ak­tívny, vie, čo vybraný odbor obnáša a trávi čas akti­vi­tami, ktoré mu pomôžu zís­kať rele­vantné skú­se­nosti už počas stre­doš­kol­ského štú­dia. Mimo­škol­ské akti­vity potom tvo­ria obsah moti­vač­ného listu, tzv. Per­so­nal Sta­te­mentu, ktorý je vo Veľ­kej Bri­tá­nii hlav­nou čas­ťou pri­hlášky a uni­ver­zita na základe neho urobí roz­hod­nu­tie o pri­jatí alebo odmiet­nutí štu­denta.

Takáto požia­davka je na domáce pomery tro­chu neštan­dardná, no dáva zmy­sel. Štú­dium v zahra­ničí si vyža­duje veľa snahy a finančnú inves­tí­ciu, preto uni­ver­zita chce vidieť závä­zok a odhod­la­nie. Osobne si mys­lím, že dobrý základ mimo­škol­ských akti­vít je pre slo­ven­ských štu­den­tov možno dôle­ži­tejší ako pre iných uchá­dza­čov. Na našich stred­ných ško­lách a gym­ná­ziach nemáme mož­nosť štu­do­vať odborné pred­mety, preto sú mimo­škol­ské akti­vity často jedi­ným spô­so­bom ako zís­kať schop­nosti, ktoré pomôžu exce­lo­vať na uni­ver­zite vonku.

Vše­obecný návod na úspech neexis­tuje, ale mimo­škol­skými akti­vi­tami roz­hodne nemys­lím len cer­ti­fi­káty či pred­me­tové olym­piády. Dob­ro­voľ­níc­tvo, nepla­tené pra­covné skú­se­nosti či vzde­lá­va­nie cez lite­ra­túru a online kurzy sú všetko cenné body naviac.


Pri­jí­mací pro­ces je často­krát prob­le­ma­tický a zdĺhavý. Ako presne štu­den­tom pomá­hate?

Pri­jí­mací pro­ces vo Veľ­kej Bri­tá­nii si určite vyža­duje viac odhod­la­nia a snahy počas dlh­šieho obdobi,a ako ten na slo­ven­ských alebo čes­kých uni­ver­zi­tách, no nenaz­vala by som ho prob­le­ma­tic­kým či zdĺha­vým. Na poda­nie pri­hlášky exis­tuje ústredný online sys­tém UCAS, kde štu­dent môže poslať jednu pri­hlášku pozos­tá­va­júcu z moti­vač­ného listu a odpo­rú­ča­nia na 5 uni­ver­zít. Nasle­duje výber uni­ver­zi­tou, v prí­pade uni­ver­zít ako Oxford a Cam­bridge aj osobný poho­vor a ide­álne, následné pod­mie­nečné pri­ja­tie štu­denta.

Ponuka na štú­dium je pod­mie­nená výsled­kami matu­rity a jazy­ko­vého cer­ti­fi­kátu, vše­obecne platí, že čím je odbor kva­lit­nejší, tým vyš­šie aka­de­mické výsledky poža­duje. V nie­kto­rých odbo­roch ako právo a medi­cína pro­ces zahŕňa aj špe­cia­li­zo­vané testy.

V Oxb­ridge Admis­si­ons plníme rolu sprie­vodcu a men­tora štu­den­tov počas trva­nia celého tohto pro­cesu. Našimi works­hopmi sa dozvie o mož­nosti štú­dia v zahra­ničí, na našej web­stránke a blogu zistí viac infor­má­cii o tom, ako celý pri­jí­mací pro­ces fun­guje, ako si vybrať a finan­co­vať uni­ver­zitu a o osob­ných skú­se­nos­tiach Slo­vá­kov a Čechov, ktorí štu­dujú vonku. Hlav­ným pilie­rom našich akti­vít ostáva online pora­den­stvo a oprava moti­vač­ných lis­tov, ktoré posky­tu­jeme bez nároku na hono­rár.

12036526_903777643040571_7785588546011053211_n


O aké školy sa vlastne jedna? Sú to len uni­ver­zity v Anglicku?

V rámci Oxb­ridge Admis­si­ons sa zame­ria­vame na top uni­ver­zity vo Veľ­kej Bri­tá­nii, najmä Anglicku a Škót­sku, keďže s tými máme naj­viac osob­ných skú­se­ností. Náš tím sa však neus­tále roz­rastá a máme dob­ro­voľ­ní­kov so skú­se­nos­ťou z Nemecka, Holand­ska, Rakúska, Spo­je­ných Štá­tov, k tomu na našej web­stránke štu­denti nájdu prí­behy zo štú­dia v ázij­ských kra­ji­nách. Keďže komu­nita Slo­ván­kov a Čechov v zahra­ničí je pomerne úzko spo­jená, štu­den­tov vieme vždy nasme­ro­vať na nie­koho, kto zažil štú­dium aj vo viac exo­tic­kých čas­tiach sveta.

Je pravda že na štú­dium v zahra­ničí majú len tie „bohat­šie“ deti? Aké iné mož­nosti okrem rodi­čov­ských peňa­že­niek exis­tujú?

Určite nie, je to jeden z mýtov, ktoré sa sna­žíme búrať. Vo Veľ­kej Bri­tá­nii je naj­väč­šou polož­kou školné, ktoré je však plne pokryté pôžič­kou od Brit­skej vlády a spláca sa až po ukon­čení štú­dia. Mož­ností na pokry­tie život­ných nákla­dov je nie­koľko, od šti­pen­dií od uni­ver­zity, gran­tov nadá­cii na Slo­ven­sku, súkrom­ných spon­zo­rov po prácu popri škole. Platí tiež, že čím lep­šia uni­ver­zita, tým viac peňazí rein­ves­tuje do štu­den­tov, naprí­klad cez šti­pen­diá a granty zalo­žené na sociál­nej situ­ácii rodiny štu­denta.

Talen­to­vaní štu­denti, ktorí mie­ria na elitné uni­ver­zity by sa preto peňazí určite nemali báť, nie sú pre­káž­kou.

totototottt


Čo Slo­vá­kom bráni odísť? Aké sú naj­čas­tej­šie prob­lémy?

Veľa­krát sa stre­tá­vame s bari­é­rami v infor­mo­va­nosti štu­den­tov a to nie­len, pokiaľ ide o finan­cie. Počet tých, kto­rým pomá­hame sa každý rok zvy­šuje, no štu­do­vať v zahra­ničí stále nie je bežné. Záu­jem­co­via neve­dia, na koho sa obrá­tiť, kde začať a ria­diť sa pri takom dôle­ži­tom kroku akým je výber školy náhod­nými infor­má­ciami online môže byť desivé.

V Oxb­ridge Admis­si­ons sa preto infor­má­cie sna­žíme spro­stred­ko­vať nie­len cez náš web, ale podať pomocnú ruku aj cez osobné kon­ver­zá­cie. Práve v marci a apríli plá­nu­jeme turné works­ho­pov po ško­lách na Slo­ven­sku a v Čechách, kde sa s nami štu­denti môžu stret­núť. Vieme tak lep­šie odpo­ve­dať na ich otázky a dosiah­nuť aj tých, ktorí by sa o mož­nosti štú­dia vonku inak nedoz­ve­deli.

tototot


Pred­ne­dáv­nom sme pub­li­ko­vali roz­ho­vor s Ondrom Komo­rom, ktorý tak­tiež štu­do­val inži­nier­stvo na Uni­ver­zite v Cam­bridge. Zhod­no­til, že poznatky slo­ven­ských spo­lu­žia­kov sú veľmi kva­litné, často­krát tej teórie vedia viac. Čo si o tom mys­líte? Mala by byť uni­ver­zita kniž­ni­cou, star­tu­pom alebo nie­čím medzi tým?

Nedá sa to gene­ra­li­zo­vať. Sama som štu­dent­kou biz­nisu a infor­mač­ných tech­no­ló­gii, preto by mi kniž­nica a teore­tické poznatky na zís­ka­nie rele­vant­ných zruč­ností nesta­čili. Pre štú­dium biz­nisu je podľa mňa dôle­žité pre­po­je­nie s pra­xou, tomu sa mojim kama­rá­tom na Slo­ven­sku nedos­táva. Veľkú časť môjho odboru tvo­ria pro­jek­tové práce s fir­mami z rôz­nych sek­to­rov a pra­covné skú­se­nosti, som preto pre­sved­čená, že som si vybrala dobre.

To samoz­rejme nedáva zmy­sel pre kaž­dého. Ondro má za sebou inži­nier­ske štú­dium a je známe, že úro­veň výučby prí­rod­ných vied a tech­nic­kých pred­me­tov na Slo­ven­sku je veľmi vysoká. Nepo­chy­bu­jem o tom, že absol­venti brit­ských a slo­ven­ských uni­ver­zít v týchto odbo­roch majú porov­na­teľné zna­losti. Pri­da­nou hod­no­tou v zahra­ničí je však určite fle­xi­bi­lita v zame­raní, roz­sah pra­cov­ných ponúk už počas štú­dia a komu­nita pro­ak­tív­nych štu­den­tov a nátlak, ktorý takéto pro­stre­die vytvára na neus­tále zlep­šo­va­nie sa.

12095059_901317969953205_8286442298475017125_o


Prečo by sa mladí ľudia mali vra­cať späť na Slo­ven­sko? A mali by sa vôbec?

Návrat na Slo­ven­sko po absol­vo­vaní školy vonku vidím ako skvelú prí­le­ži­tosť. Mojim osob­ným dôvo­dom je obrov­ský roz­sah veľmi zau­jí­ma­vých mož­ností, ktoré Slo­ven­sko ponúka. V porov­naní so zahra­ni­čím sa tu dajú vplyvné pro­jekty robiť jed­no­duch­šie a absol­venti pre­stíž­nych uni­ver­zít majú skvelú pra­covnú morálku, prak­tické zruč­nosti a odhod­la­nie, ktoré by boli v takýchto pro­jek­toch dobre využité.

Vní­mam preto veľmi pozi­tívne, že v kruhu mojich pria­te­ľov a zná­mych sa väč­šina z nás chce po uni­ver­zit­nom štú­diu a naz­bie­raní skú­se­ností vrá­tiť na Slo­ven­sko. Aj keď nám to veľa ľudí neverí.

Alžbeta Dlhá

Alž­beta Dlhá


Zau­jí­mala by ma osobná skú­se­nosť s prá­cou v Oxb­ridge Admis­si­ons. Čo si na svo­jej práci vážite naj­viac, čo si z nej odná­šate?

Pomoc Oxb­ridge Admis­si­ons som zažila pred pár rokmi na vlast­nej koži, keď som ako stre­doš­ko­láčka sní­vala o štú­diu v Anglicku. Pamä­tám si, aké frus­tru­júce bolo hľa­dať infor­má­cie a poze­rať sa na roz­počty toho, koľko by štú­dium vonku mohlo stáť. Ako štu­dentka gym­ná­zia v Nitre som nepoz­nala nikoho, kto by mal podobnú skú­se­nosť a vedel by mi pora­diť. Keď som spoz­nala ľudí z Oxb­ridge Admis­si­ons, videla som, že na aj top uni­ver­zi­tách ako Oxford a Cam­bridge štu­dujú Slo­váci z mäsa a kostí a veľmi ma to povzbu­dilo.

Teraz som na dru­hej strane pro­cesu a vidím, že práve v osob­nom kon­takte je naj­väč­šia pri­daná hod­nota našej pomoci. Naj­viac ma teší, keď nám štu­denti vra­via, že sme im dodali odvahu a seba­ve­do­mie, že ich snaha má reálnu šancu na úspech. Je skvelé vidieť, ako pár hodín nášho času môže šikov­ných stre­doš­ko­lá­kov nasme­ro­vať na správnu cestu a pomôcť im dosiah­nuť svoj sen. Našou víziou do budúc­nosti je robiť to vo veľ­kom tak, aby sa o mož­nos­tiach štú­dia v zahra­ničí dozve­deli talen­to­vaní štu­denti po celom Slo­ven­sku, bez ohľadu na ich pro­stre­die či finančné pomery.

Alžbeta Dlhá

Zdroj foto­gra­fií: Oxb­ridge Admis­si­ons, Paula Pisar­čí­ková, archív Alž­beta Dlhá zdroj titul­nej foto­gra­fie: archív Alž­beta Dlhá

Pridať komentár (0)