Chceš štu­do­vať v zahra­ni­čí? Oxb­rid­ge Admis­si­ons ti pomô­že

Tatiana Blazseková / 13. marca 2016 / Business

Vyskú­šať si štú­dium v zahra­ni­čí je pek­ne veľ­ké sústo, do kto­ré­ho sa nie všet­ci chcú zahryz­núť. Je to jedi­neč­ná skú­se­nosť, vďa­ka kto­rej člo­vek spoz­ná nový svet, nových ľudí, nové myš­lien­ky a spô­so­by mys­le­nia. Spoz­ná hlav­ne sám seba. Oxb­rid­ge Admis­si­ons robí skve­lú vec. Moti­vu­je mla­dých ľudí k štú­diu na pre­stíž­nych ško­lách, pomá­ha im s pri­hláš­ka­mi, pod­po­ru­je ich a uka­zu­je, že člo­vek by sa nikdy nemal vzdať svo­jich snov. 

Pre­čí­taj­te si roz­ho­vor s Alž­be­tou Dlhou, pre­zi­dent­kou Oxb­rid­ge Admis­si­ons, kto­rá sa z nit­rian­ske­ho gymá­zia dosta­la až na Uni­ver­si­ty Col­le­ge Lon­don.

Pre koho sú vaše služ­by urče­né? Je to výluč­ne pre stre­doš­ko­lá­kov sme­ru­jú­cich na zahra­nič­né uni­ver­zi­ty ale­bo aj pre samot­ných vyso­koš­ko­lá­kov, kto­rí majú záu­jem štu­do­vať v zahra­ni­čí?

Vznik­li sme v roku 2011 s misi­ou pomá­hať talen­to­va­ným stre­doš­ko­lá­kom pre­ko­ná­vať bari­é­ry na ces­te za kva­lit­ným vzde­la­ním na elit­ných zahra­nič­ných uni­ver­zi­tách. Zakla­da­teľ­mi zdru­že­nia sú Lukáš Boš­ko, Peter Vanya a Micha­e­la Lip­tá­ko­vá, kto­rí boli v tom čase štu­dent­mi baka­lá­ra v UK, od začiat­ku sme sa teda sústre­di­li na ten­to stu­peň. Tím sa odvte­dy roz­rás­tol na 36 čle­nov, no naše zame­ra­nie na budú­cich matu­ran­tov stá­le ostá­va.

Štruk­tú­ra pri­jí­ma­cie­ho kona­nia na post­gra­du­ál­ne štú­dium v zahra­ni­čí sa líši medzi uni­ver­zi­ta­mi a odbor­mi, pre­to je dávať vše­obec­né rady kom­pli­ko­va­nej­šie. Radi však pre­po­jí­me záu­jem­cov o post­gra­du­ál­ne štú­dium v zahra­ni­čí so súčas­ný­mi štu­dent­mi, počas rokov fun­go­va­nia sme zís­ka­li širo­kú sieť skve­lých ľudí, kto­rí svo­ji­mi skú­se­nos­ťa­mi radi pomô­žu.

11231213_901319343286401_606616122301753180_o

Čo by ste mla­dým ľudom pora­di­li? Ako sa dostať na tie najp­res­tíž­nej­šie uni­ver­zi­ty? Akú rolu v tom hra­jú mimo­škol­ské akti­vi­ty?

Mimo­škol­ské akti­vi­ty sú pri pre­stíž­nych uni­ver­zi­tách kľú­čo­vé. Štu­dent musí doká­zať, že je pro­ak­tív­ny, vie, čo vybra­ný odbor obná­ša a trá­vi čas akti­vi­ta­mi, kto­ré mu pomô­žu zís­kať rele­vant­né skú­se­nos­ti už počas stre­doš­kol­ské­ho štú­dia. Mimo­škol­ské akti­vi­ty potom tvo­ria obsah moti­vač­né­ho lis­tu, tzv. Per­so­nal Sta­te­men­tu, kto­rý je vo Veľ­kej Bri­tá­nii hlav­nou čas­ťou pri­hláš­ky a uni­ver­zi­ta na zákla­de neho uro­bí roz­hod­nu­tie o pri­ja­tí ale­bo odmiet­nu­tí štu­den­ta.

Taká­to požia­dav­ka je na domá­ce pome­ry tro­chu neštan­dard­ná, no dáva zmy­sel. Štú­dium v zahra­ni­čí si vyža­du­je veľa sna­hy a finanč­nú inves­tí­ciu, pre­to uni­ver­zi­ta chce vidieť závä­zok a odhod­la­nie. Osob­ne si mys­lím, že dob­rý základ mimo­škol­ských akti­vít je pre slo­ven­ských štu­den­tov mož­no dôle­ži­tej­ší ako pre iných uchá­dza­čov. Na našich stred­ných ško­lách a gym­ná­ziach nemá­me mož­nosť štu­do­vať odbor­né pred­me­ty, pre­to sú mimo­škol­ské akti­vi­ty čas­to jedi­ným spô­so­bom ako zís­kať schop­nos­ti, kto­ré pomô­žu exce­lo­vať na uni­ver­zi­te von­ku.

Vše­obec­ný návod na úspech neexis­tu­je, ale mimo­škol­ský­mi akti­vi­ta­mi roz­hod­ne nemys­lím len cer­ti­fi­ká­ty či pred­me­to­vé olym­piá­dy. Dob­ro­voľ­níc­tvo, nepla­te­né pra­cov­né skú­se­nos­ti či vzde­lá­va­nie cez lite­ra­tú­ru a onli­ne kur­zy sú všet­ko cen­né body naviac.


Pri­jí­ma­cí pro­ces je často­krát prob­le­ma­tic­ký a zdĺha­vý. Ako pres­ne štu­den­tom pomá­ha­te?

Pri­jí­ma­cí pro­ces vo Veľ­kej Bri­tá­nii si urči­te vyža­du­je viac odhod­la­nia a sna­hy počas dlh­šie­ho obdobi,a ako ten na slo­ven­ských ale­bo čes­kých uni­ver­zi­tách, no nenaz­va­la by som ho prob­le­ma­tic­kým či zdĺha­vým. Na poda­nie pri­hláš­ky exis­tu­je ústred­ný onli­ne sys­tém UCAS, kde štu­dent môže poslať jed­nu pri­hláš­ku pozos­tá­va­jú­cu z moti­vač­né­ho lis­tu a odpo­rú­ča­nia na 5 uni­ver­zít. Nasle­du­je výber uni­ver­zi­tou, v prí­pa­de uni­ver­zít ako Oxford a Cam­brid­ge aj osob­ný poho­vor a ide­ál­ne, násled­né pod­mie­neč­né pri­ja­tie štu­den­ta.

Ponu­ka na štú­dium je pod­mie­ne­ná výsled­ka­mi matu­ri­ty a jazy­ko­vé­ho cer­ti­fi­ká­tu, vše­obec­ne pla­tí, že čím je odbor kva­lit­nej­ší, tým vyš­šie aka­de­mic­ké výsled­ky poža­du­je. V nie­kto­rých odbo­roch ako prá­vo a medi­cí­na pro­ces zahŕňa aj špe­cia­li­zo­va­né tes­ty.

V Oxb­rid­ge Admis­si­ons plní­me rolu sprie­vod­cu a men­to­ra štu­den­tov počas trva­nia celé­ho toh­to pro­ce­su. Naši­mi works­hop­mi sa dozvie o mož­nos­ti štú­dia v zahra­ni­čí, na našej web­strán­ke a blo­gu zis­tí viac infor­má­cii o tom, ako celý pri­jí­ma­cí pro­ces fun­gu­je, ako si vybrať a finan­co­vať uni­ver­zi­tu a o osob­ných skú­se­nos­tiach Slo­vá­kov a Čechov, kto­rí štu­du­jú von­ku. Hlav­ným pilie­rom našich akti­vít ostá­va onli­ne pora­den­stvo a opra­va moti­vač­ných lis­tov, kto­ré posky­tu­je­me bez náro­ku na hono­rár.

12036526_903777643040571_7785588546011053211_n


O aké ško­ly sa vlast­ne jed­na? Sú to len uni­ver­zi­ty v Anglic­ku?

V rám­ci Oxb­rid­ge Admis­si­ons sa zame­ria­va­me na top uni­ver­zi­ty vo Veľ­kej Bri­tá­nii, naj­mä Anglic­ku a Škót­sku, keď­že s tými máme naj­viac osob­ných skú­se­nos­tí. Náš tím sa však neus­tá­le roz­ras­tá a máme dob­ro­voľ­ní­kov so skú­se­nos­ťou z Nemec­ka, Holand­ska, Rakús­ka, Spo­je­ných Štá­tov, k tomu na našej web­strán­ke štu­den­ti náj­du prí­be­hy zo štú­dia v ázij­ských kra­ji­nách. Keď­že komu­ni­ta Slo­ván­kov a Čechov v zahra­ni­čí je pomer­ne úzko spo­je­ná, štu­den­tov vie­me vždy nasme­ro­vať na nie­ko­ho, kto zažil štú­dium aj vo viac exo­tic­kých čas­tiach sve­ta.

Je prav­da že na štú­dium v zahra­ni­čí majú len tie „bohat­šie“ deti? Aké iné mož­nos­ti okrem rodi­čov­ských peňa­že­niek exis­tu­jú?

Urči­te nie, je to jeden z mýtov, kto­ré sa sna­ží­me búrať. Vo Veľ­kej Bri­tá­nii je naj­väč­šou polož­kou škol­né, kto­ré je však plne pokry­té pôžič­kou od Brit­skej vlá­dy a splá­ca sa až po ukon­če­ní štú­dia. Mož­nos­tí na pokry­tie život­ných nákla­dov je nie­koľ­ko, od šti­pen­dií od uni­ver­zi­ty, gran­tov nadá­cii na Slo­ven­sku, súkrom­ných spon­zo­rov po prá­cu pop­ri ško­le. Pla­tí tiež, že čím lep­šia uni­ver­zi­ta, tým viac peňa­zí rein­ves­tu­je do štu­den­tov, naprí­klad cez šti­pen­diá a gran­ty zalo­že­né na sociál­nej situ­ácii rodi­ny štu­den­ta.

Talen­to­va­ní štu­den­ti, kto­rí mie­ria na elit­né uni­ver­zi­ty by sa pre­to peňa­zí urči­te nema­li báť, nie sú pre­káž­kou.

totototottt


Čo Slo­vá­kom brá­ni odísť? Aké sú naj­čas­tej­šie prob­lé­my?

Veľa­krát sa stre­tá­va­me s bari­é­ra­mi v infor­mo­va­nos­ti štu­den­tov a to nie­len, pokiaľ ide o finan­cie. Počet tých, kto­rým pomá­ha­me sa kaž­dý rok zvy­šu­je, no štu­do­vať v zahra­ni­čí stá­le nie je bež­né. Záu­jem­co­via neve­dia, na koho sa obrá­tiť, kde začať a ria­diť sa pri takom dôle­ži­tom kro­ku akým je výber ško­ly náhod­ný­mi infor­má­cia­mi onli­ne môže byť desi­vé.

V Oxb­rid­ge Admis­si­ons sa pre­to infor­má­cie sna­ží­me spro­stred­ko­vať nie­len cez náš web, ale podať pomoc­nú ruku aj cez osob­né kon­ver­zá­cie. Prá­ve v mar­ci a aprí­li plá­nu­je­me tur­né works­ho­pov po ško­lách na Slo­ven­sku a v Čechách, kde sa s nami štu­den­ti môžu stret­núť. Vie­me tak lep­šie odpo­ve­dať na ich otáz­ky a dosiah­nuť aj tých, kto­rí by sa o mož­nos­ti štú­dia von­ku inak nedoz­ve­de­li.

tototot


Pred­ne­dáv­nom sme pub­li­ko­va­li roz­ho­vor s Ondrom Komo­rom, kto­rý tak­tiež štu­do­val inži­nier­stvo na Uni­ver­zi­te v Cam­brid­ge. Zhod­no­til, že poznat­ky slo­ven­ských spo­lu­žia­kov sú veľ­mi kva­lit­né, často­krát tej teórie vedia viac. Čo si o tom mys­lí­te? Mala by byť uni­ver­zi­ta kniž­ni­cou, star­tu­pom ale­bo nie­čím medzi tým?

Nedá sa to gene­ra­li­zo­vať. Sama som štu­dent­kou biz­ni­su a infor­mač­ných tech­no­ló­gii, pre­to by mi kniž­ni­ca a teore­tic­ké poznat­ky na zís­ka­nie rele­vant­ných zruč­nos­tí nesta­či­li. Pre štú­dium biz­ni­su je pod­ľa mňa dôle­ži­té pre­po­je­nie s pra­xou, tomu sa mojim kama­rá­tom na Slo­ven­sku nedos­tá­va. Veľ­kú časť môj­ho odbo­ru tvo­ria pro­jek­to­vé prá­ce s fir­ma­mi z rôz­nych sek­to­rov a pra­cov­né skú­se­nos­ti, som pre­to pre­sved­če­ná, že som si vybra­la dob­re.

To samoz­rej­me nedá­va zmy­sel pre kaž­dé­ho. Ondro má za sebou inži­nier­ske štú­dium a je zná­me, že úro­veň výuč­by prí­rod­ných vied a tech­nic­kých pred­me­tov na Slo­ven­sku je veľ­mi vyso­ká. Nepo­chy­bu­jem o tom, že absol­ven­ti brit­ských a slo­ven­ských uni­ver­zít v tých­to odbo­roch majú porov­na­teľ­né zna­los­ti. Pri­da­nou hod­no­tou v zahra­ni­čí je však urči­te fle­xi­bi­li­ta v zame­ra­ní, roz­sah pra­cov­ných ponúk už počas štú­dia a komu­ni­ta pro­ak­tív­nych štu­den­tov a nátlak, kto­rý také­to pro­stre­die vytvá­ra na neus­tá­le zlep­šo­va­nie sa.

12095059_901317969953205_8286442298475017125_o


Pre­čo by sa mla­dí ľudia mali vra­cať späť na Slo­ven­sko? A mali by sa vôbec?

Návrat na Slo­ven­sko po absol­vo­va­ní ško­ly von­ku vidím ako skve­lú prí­le­ži­tosť. Mojim osob­ným dôvo­dom je obrov­ský roz­sah veľ­mi zau­jí­ma­vých mož­nos­tí, kto­ré Slo­ven­sko ponú­ka. V porov­na­ní so zahra­ni­čím sa tu dajú vplyv­né pro­jek­ty robiť jed­no­duch­šie a absol­ven­ti pre­stíž­nych uni­ver­zít majú skve­lú pra­cov­nú morál­ku, prak­tic­ké zruč­nos­ti a odhod­la­nie, kto­ré by boli v takých­to pro­jek­toch dob­re využi­té.

Vní­mam pre­to veľ­mi pozi­tív­ne, že v kru­hu mojich pria­te­ľov a zná­mych sa väč­ši­na z nás chce po uni­ver­zit­nom štú­diu a naz­bie­ra­ní skú­se­nos­tí vrá­tiť na Slo­ven­sko. Aj keď nám to veľa ľudí neve­rí.

Alžbeta Dlhá

Alž­be­ta Dlhá


Zau­jí­ma­la by ma osob­ná skú­se­nosť s prá­cou v Oxb­rid­ge Admis­si­ons. Čo si na svo­jej prá­ci váži­te naj­viac, čo si z nej odná­ša­te?

Pomoc Oxb­rid­ge Admis­si­ons som zaži­la pred pár rok­mi na vlast­nej koži, keď som ako stre­doš­ko­láč­ka sní­va­la o štú­diu v Anglic­ku. Pamä­tám si, aké frus­tru­jú­ce bolo hľa­dať infor­má­cie a poze­rať sa na roz­poč­ty toho, koľ­ko by štú­dium von­ku moh­lo stáť. Ako štu­dent­ka gym­ná­zia v Nit­re som nepoz­na­la niko­ho, kto by mal podob­nú skú­se­nosť a vedel by mi pora­diť. Keď som spoz­na­la ľudí z Oxb­rid­ge Admis­si­ons, vide­la som, že na aj top uni­ver­zi­tách ako Oxford a Cam­brid­ge štu­du­jú Slo­vá­ci z mäsa a kos­tí a veľ­mi ma to povzbu­di­lo.

Teraz som na dru­hej stra­ne pro­ce­su a vidím, že prá­ve v osob­nom kon­tak­te je naj­väč­šia pri­da­ná hod­no­ta našej pomo­ci. Naj­viac ma teší, keď nám štu­den­ti vra­via, že sme im doda­li odva­hu a seba­ve­do­mie, že ich sna­ha má reál­nu šan­cu na úspech. Je skve­lé vidieť, ako pár hodín náš­ho času môže šikov­ných stre­doš­ko­lá­kov nasme­ro­vať na správ­nu ces­tu a pomôcť im dosiah­nuť svoj sen. Našou vízi­ou do budúc­nos­ti je robiť to vo veľ­kom tak, aby sa o mož­nos­tiach štú­dia v zahra­ni­čí dozve­de­li talen­to­va­ní štu­den­ti po celom Slo­ven­sku, bez ohľa­du na ich pro­stre­die či finanč­né pome­ry.

Alžbeta Dlhá

Zdroj foto­gra­fií: Oxb­rid­ge Admis­si­ons, Pau­la Pisar­čí­ko­vá, archív Alž­be­ta Dlhá zdroj titul­nej foto­gra­fie: archív Alž­be­ta Dlhá

Pridať komentár (0)