Chceš uspieť? Toto sú TOP miesta Slo­ven­ska pre roz­be­hnu­tie star­tupu!

Martin Bohunický / 12. októbra 2015 / Tools a produktivita

Roz­be­hnúť star­tup v slo­ven­ských pod­mien­kach nie je med lízať, no s dáv­kou šikov­nosti, správ­nych okol­ností a s tro­chou šťas­tia sa môže poda­riť čokoľ­vek. Aj na Slo­ven­sku exis­tujú miesta, kde je tvoja šanca uspieť väč­šia.

Obklop sa správ­nymi mies­tami a správ­nymi ľuďmi a tvoj pro­jekt môže vystre­liť do výšin. Tu je päť miesť, ktoré môžem s čis­tým sve­do­mím pre roz­be­hnu­tie star­tupu odpo­ru­čiť.

1. Bra­ti­slava

Potre­bu­jeme to vôbec rozo­be­rať? Hlavné mesto Slo­ven­ska ponúka množ­stvo cowor­kin­go­vých pra­co­vísk, desiatky uda­lostí mesačne, ktoré ťa posunú ďalej ako člo­veka a pod­mienky na špor­tové vyži­tie, keď už máš počí­tača plné zuby,…

Impact HUB, The Spot, či Con­nect Cowor­king sú miesta, kde nara­zíš na toľko inšpi­ra­tív­nych ľudí, ako nikde inde. V Bra­ti­slave to jed­no­du­cho žije a mnoho pod­ni­ka­te­ľov sa jej nevyhne. V nie­kto­rých obo­roch totiž stále platí, že ak nebu­deš v cen­tre dia­nia, ťažko sa nie­kam posu­nieš.

2. Ban­ská Štiav­nica

Možno tu nebu­dem úplne objek­tívny, no toto miesto je moja srd­covka. Jaz­dím sem odma­lička a strá­vil som tu nie­koľko neza­bud­nu­teľ­ných týž­dňov. 

Ban­ská Štiav­nica ponúka pre­krásne pro­stre­die pre tých, ktorí chcú byť súčas­ťou nie­čoho veľ­kého, no záro­veň sa chcú vyhnúť ruš­nej Bra­ti­slave a uží­vať si pokoj. Odne­dávna môžeš byť navyše súčas­ťou Luft Cowor­kingu, kde nezriedka nara­zíš aj na ľudí zo zahra­ni­čia, ktorí si sem prišli odsko­čiť za prá­cou počas dovo­lenky. Špe­ciálne toto miesto svedčí kre­a­tív­com, pohy­buje sa tu veľké množ­stvo tzv. “ume­lec­kých duší.”

Po práci totálne zre­se­tu­ješ mozog kúpa­ním v taj­chách, či turis­ti­kou v Štiav­nic­kých vrchoch. 

3. Košice

Met­ro­pola východu nepo­núka o toľko menej mož­ností, ako Bra­ti­slava. Ponuka cowor­kin­go­vých pra­co­vísk je poriadne široká, spo­me­niem napr. co-Šicke, SALIA, či Hal­miS­pace

Nie kaž­dého z východu to ťahá do Bra­ti­slavy. Aj v Koši­ciach sa dajú robiť veľké veci. Vzni­kol tu napr. aj star­tup Gol­dee, ktorý však žiaľ napo­kon za media­li­zo­va­ných okol­ností zly­hal.

4. Nitra

Mesto pod Zobo­rom dlho odo­lá­valo trendu cowor­kin­go­vých pra­co­vísk, napo­kon vznikli až dve — PONK a Hive5. Nitra pomaly ožíva, vznikla tu naprí­klad aj popu­lárna fejs­bú­ková sku­pina Učíme sa pod­ni­kať, ktorá tu orga­ni­zuje pra­vi­delné stretká.

Ak potre­bu­ješ uro­biť pries­kum, dostať feed­back, či zba­liť peknú babu, stačí sa potom posta­viť medzi dve uni­ver­zity a máš kopec ľudí ako na dlani.

V Nitre navyše pôsobí aj Šte­fan Klein, CEO jed­ného z naj­po­pu­lár­nej­ších slo­ven­ských star­tu­pov — Aero­Mo­bil.

Pridať komentár (0)