Chcete písať ako Eins­tein? Žia­den prob­lém

Michal Králik: Sketcher.sk / 15. mája 2015 / Tools a produktivita

Pred­stavte si, že napí­šete kli­en­tovi správu tak, ako by ju písal sám Albert Eins­tein. Táto mož­nosť sa nekom­pro­misne blíži vďaka novému pro­jektu na por­táli Kicks­tar­ter, ktorý má v pláne zme­niť Eins­te­i­nov ruko­pis do pou­ži­teľ­ného písma pre všetky zaria­de­nia.

Na čele tohoto pro­jektu je typo­graf Harald Geis­ler a taneč­níčka Eli­za­beth Water­house, ktorí sta­ros­tilo ana­ly­zo­vali poznámky z archívu Alberta Eins­te­ina. Trvalo im 6 mesia­cov, aby vyvi­nuli funkční pro­to­typ a peniaze, ktoré žia­dajú na Kicks­tar­teri budú slú­žiť na dokon­če­nie písma.

V čase napí­sa­nia článku už doká­zali autori vyzbie­rať 27.002 dolá­rov , pri­čom pôvodná poža­do­vaná suma bola $15.000. Čo zna­mená vysokú prav­de­po­dob­nosť, že písmo už čoskoro uzrie svetlo sveta.

zdroj: sketcher.sk

Pridať komentár (0)