Chcete spoznať inú tvár Európy? Navštívte týchto 7 miest

Redakcia / 21. júna 2018 / Lifehacking

  • Rušné mest­ské cen­trá, pa­miatky pre­pl­nené tu­ris­tami, stále tie isté opo­ze­rané miesta.
  • Aj to môže byť po­hľad na Európu.
  • Ak ju vní­mate po­dobne, tento člá­nok vám do­káže, že vás stále má čím prek­va­piť.
  • Na­šli sme 7 ne­zná­mych, kú­zel­ných miest, ktoré môžu byť in­špi­rá­ciou na­sad­núť do auta a spoz­nať ne­opo­ze­ranú tvár nášho kon­ti­nentu.
zdroj: Onlia
  • Rušné mest­ské cen­trá, pa­miatky pre­pl­nené tu­ris­tami, stále tie isté opo­ze­rané miesta.
  • Aj to môže byť po­hľad na Európu.
  • Ak ju vní­mate po­dobne, tento člá­nok vám do­káže, že vás stále má čím prek­va­piť.
  • Na­šli sme 7 ne­zná­mych, kú­zel­ných miest, ktoré môžu byť in­špi­rá­ciou na­sad­núť do auta a spoz­nať ne­opo­ze­ranú tvár nášho kon­ti­nentu.

PA­MIATKY

Opus­tený am­fi­te­áter v ta­lian­skych ho­rách

Keď sa na­miesto pre­pl­ne­ných ta­lian­skych pláží vy­be­riete spoz­ná­vať po­ho­rie Santo Ste­fano Qu­isqu­ina, možno sa vám na jed­nom z kop­cov po­darí nájsť bránu do mi­nu­losti. An­dro­me­dino di­vadlo je ne­oby­čajné ume­lecké dielo ob­klo­pené le­som a prí­ro­dou, o kto­rom veľa ľudí ani ne­tuší. Ok­rem opus­te­ného ka­men­ného pó­dia a cha­oticky roz­lo­že­ných ko­ciek na se­de­nie tam náj­dete uni­kátne so­chy s my­to­lo­gic­kými mo­tívmi. Hoci am­fi­te­áter pô­sobí ako z An­tic­kého Grécka, celá táto mys­tická stavba bola po­sta­vená len pred 30-timi rokmi so­chá­rom Lo­ren­zom Re­i­nom.

Ka­menné dielo ob­klo­pené nád­her­nou prí­ro­dou má zvláštne ta­jomnú at­mo­sféru. Najmä pri zá­pade slnka, alebo po­tme – za jas­ných nocí, je An­dro­me­dino di­vadlo do­ko­na­lým mies­tom na po­zo­ro­va­nie hviezd.

Li­tov­ská Hora krí­žov

Z ma­lej li­tov­skej de­dinky Šiau­liai ve­die prašná cesta zdan­livo ni­kam. O to viac vás prek­vapí, keď sa pred vami zjaví jedno z naj­zvlášt­nej­ších miest Európy – Hora krí­žov (angl. The Hill of Cros­ses). Ak ste sa práve zhro­zili, nie, nejde o cin­to­rín. Hoci na prvý po­hľad môže toto kres­ťan­ské pút­nické miesto pô­so­biť tro­chu bi­zarne, stojí za to ho vi­dieť. Každý naň môže pris­pieť svo­jím vlast­ným krí­žom. Ni­kto presne ne­vie, kedy sa zvyk za­čal a ani to, koľko krí­žov tvorí horu dnes. V roku 2006 ich bolo 100 000. Sú všet­kých mož­ných veľ­kostí, tva­rov, fa­rieb, ma­te­riá­lov a ob­čas sa me­dzi nimi ob­javí aj so­cha nie­kto­rého z li­tov­ských hr­di­nov. Na­priek tomu, že ide o pút­nické miesto, oplatí sa ho vi­dieť už len pre jeho ta­jomnú at­mo­sféru. Ľu­dia o ňom prí­liš veľa ne­ve­dia, láka skôr fo­to­gra­fov. Preto si mô­žete byť istí, že vás pri je­di­neč­nom zá­žitku ne­bude ru­šiť masa tu­ris­tov.

MESTÁ

Ho­land­ské Be­nátky

Chceli by ste sa po­zrieť do Be­ná­tok, ale sú na vás prí­liš pre­ľud­nené? Záj­dite rad­šej do ho­land­skej de­dinky Giet­ho­orn. Toto roz­práv­kové miesto tvorí nie­koľko os­tro­vov od­de­le­ných úz­kym ka­ná­lom. Pre­pája ich 170 ma­lých mos­tov. Je­diný do­pravný pros­trie­dok, kto­rým sa po de­dinke mô­žete po­hy­bo­vať, je čln s náz­vom „whis­per boat“.

Miestni oby­va­te­lia to­tiž uc­tie­vajú ti­cho a po­koj. Giet­ho­orn ako jedna z mála obý­va­ných ob­lastí sveta nemá ni­jakú cestu. Po­čuť tam iba spev vtá­kov. De­dinka pri­po­mína veľkú bo­ta­nickú záh­radu plnú ma­lých teh­lo­vých do­mov so sla­me­nými stre­chami v stre­do­ve­kom štýle. Nie je sa čomu ču­do­vať, ar­chi­tek­túra sa tam prí­liš ne­zme­nila od roku 1230. Ak sa teda chcete pre­viezť ka­ná­lom v prí­rode, bez ru­chu pre­pl­ne­ných mest­ských ulíc, Giet­ho­orn je ako raj na zemi.

PRÍ­RODA

Špa­niel­ske stromy sa do­tý­kajú neba

Ak hľa­dáte kus prí­rody, aký ste ešte ne­vi­deli, ot­vorte si mapu Špa­niel­ska. Foggy Fo­rest je les pri ma­lom meste Oiart­zun. Keď doň voj­dete, ne­bude sa vám chcieť ve­riť, že ste na­ozaj v sl­neč­nom Špa­niel­sku. Tento zvláštny roz­práv­kový les ob­ras­tený ma­chom je ne­pretr­žite za­ha­lený hus­tou hmlou a všetky stromy majú tak­mer iden­tický vzhľad. V mi­nu­losti to­tiž boli pre ťažbu dre­ve­ného uhlia ore­zané, aby ich ne­mu­seli úplne vy­rú­bať a les tak mo­hol byť za­cho­vaný pre ďal­šie ge­ne­rá­cie. Od­vtedy má každý strom ne­tra­dične krátky kmeň a dlhé ko­náre, na­ťa­hu­júce sa k ob­lohe, ktoré pri­po­mí­najú ruky.

Na do­vo­lenke ne­za­bud­nite na po­is­te­nie: ha­va­rijné a ces­tovné po­is­te­nie či asis­tenčné služby te­raz vy­ba­víte za pár mi­nút on­line na webe On­lie. Po­is­tiť sa mô­žete hoci len na pár týž­dňov alebo nie­koľko me­sia­cov.

 

Krivý les v Poľ­sku

Špa­niel­sko nie je je­diná kra­jina s ne­oby­čaj­ným le­som. Na zá­pade Poľ­ska náj­dete miesto, na kto­rom ras­tie okolo 400 pí­nií. Na tom by ne­bolo nič zvláštne, keby ich kmene ne­boli za­hnuté do 90 stup­ňo­vého uhla. A čo je naj­väč­šia zá­hada tohto lesa s prí­hod­ným ná­zov „krivý“? Zvyšné pí­nie v ňom rastú úplne nor­málne. Pred­po­kladá sa, že stromy boli „vy­tva­ro­vané“ člo­ve­kom. Ni­kto ale ne­do­káže prísť na to, kým a prečo.

Pre­čí­taj si aj: Kam skryť cen­nosti na do­vo­lenke? Toto by vám ne­na­padlo

PRE DETI 

Naj­šťast­nejší dom sveta je v Ne­mecku

V meste Braun­sch­weig mô­žete nájsť bu­dovu, ktorá ne­sie ofi­ciálny ná­zov „The Hap­piest House in the World“, teda naj­šťast­nejší dom na svete. Známy je aj pod me­nom Rizzi House. Ne­pre­hliad­nete ho, je to­tiž až gý­čovo fa­rebný. Každý kú­sok za­pĺňajú sr­diečka, „smaj­líky“ a iné maľby v graf­fiti štýle. Jeho tvar je zvláštne asy­met­rický. Či už ta­kúto ar­chi­tek­túru po­va­žu­jete za ori­gi­nálnu alebo pre­hnanú, je isté, že z bu­dovy vy­ža­ruje ra­dosť zo ži­vota. Všetko v ňom je ma­xi­málne eko­lo­gické, na par­ko­visku náj­dete zá­plavu bi­cyk­lov.

V Škót­sku oží­vajú prí­behy

Chcete skôr zájsť do prí­rody? Nav­štívte ho­bití dom v škót­skych le­soch, in­špi­ro­vaný prí­be­hom J. R. R. Tol­kiena, Pán prs­te­ňov. Po­sta­vil ho jeho fa­nú­šik v 80. ro­koch a pre­pra­co­val ho do po­sled­ných de­tai­lov, vrá­tane kom­plet­ného in­te­ri­éru. Má dve spálne, pra­covňu, kú­peľňu, ku­chyňu a malú obý­va­ciu miest­nosť s kr­bom.

Ešte stále sa vám zdá Európa nudná?  Ak sme vás na­vna­dili a vy sa vy­dáte spoz­ná­vať tieto kú­zelné miesta, dajte si po­zor, aby vám na nich ne­os­tal vi­sieť zrak, aj keď šo­fé­ru­jete. Po ceste au­tom ne­za­bud­nite na bez­peč­nosť.

Aby ste na­miesto vý­letu ne­pla­tili stovky eur za opravu auta, uzav­rite si ha­va­rijné po­is­te­nie. S po­is­ťov­ňou On­lia ho vy­ba­víte aj na po­slednú chvíľu, priamo z do­vo­lenky. Uzat­vo­ríte ho na­prí­klad on­line na webe a ob­hliadku k nemu vy­ba­víte cez mo­bilnú appku.

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou On­lia

Pridať komentár (0)