Kam skryť cennosti na dovolenke? Toto by vám nenapadlo

Redakcia / 15. júna 2018 / Zaujímavosti

  • Vra­vieva sa: čím me­nej vecí si na do­vo­lenku vez­mete, tým lep­šie.
  • Nie­lenže tým od­ľah­číte ku­for alebo ba­toh, zmen­šu­jete tiež ri­ziko, že nie­ktoré z nich stra­títe, prí­padne vám ich ukradnú.
  • Nie­kedy však nie je iná mož­nosť a na do­vo­lenku si po­tre­bu­jete vziať aj cen­nosti. Po­ra­díme vám tajné skrýše, ktoré zlo­deji tak ľahko ne­ob­ja­via.
zdroj: Onlia
  • Vra­vieva sa: čím me­nej vecí si na do­vo­lenku vez­mete, tým lep­šie.
  • Nie­lenže tým od­ľah­číte ku­for alebo ba­toh, zmen­šu­jete tiež ri­ziko, že nie­ktoré z nich stra­títe, prí­padne vám ich ukradnú.
  • Nie­kedy však nie je iná mož­nosť a na do­vo­lenku si po­tre­bu­jete vziať aj cen­nosti. Po­ra­díme vám tajné skrýše, ktoré zlo­deji tak ľahko ne­ob­ja­via.

Naj­lep­šia skrýša je priamo na vás

Najs­po­ľah­li­vej­šou skrý­šou cen­ností a drob­ných pred­me­tov je práve vaše telo. Po­kiaľ po­tre­bu­jete pri sebe dr­žať na­prí­klad väč­šiu ho­to­vosť, máte na vý­ber z rôz­nych pris­pô­so­be­ných ná­tel­ní­kov s taj­nými vrec­kami, ktoré bu­dete mať stále „na očiach“. Ta­kisto tam mô­žete ukryť do­klady – najmä ob­čian­sky pre­ukaz alebo iný do­klad to­tož­nosti, ktorý by ste mali mať vždy pri sebe. Ok­rem toho si tesne pred od­cho­dom urobte ich kó­pie, ktoré mô­žete uscho­vať v ho­teli (naj­lep­šie v sejfe), prí­padne v aute (v uza­my­ka­teľ­nej prieh­radke).

Skrýše sa však na­chá­dzajú aj v čas­tiach ob­le­če­nia, ktoré máte prav­de­po­dobne na sebe každý deň. Cen­nosti mô­žete ukryť na­prí­klad me­dzi von­kaj­šiu a vnú­tornú vrstvu opasku, alebo si na in­ter­nete vy­hľa­dajte špe­ciálny opa­sok na pe­niaze. Zá­ro­veň ale mys­lite na to, aby cen­nosti ne­dr­žal pri sebe iba je­den z vás. Ak ich roz­de­líte me­dzi via­ce­rých, opäť zni­žu­jete ri­ziko škody pri strate alebo krá­deži.

Pre­čí­taj si aj: V ho­rách aj pri mori: Tieto európ­ske kempy mu­síte vy­skú­šať

Kam ukryť veci z auta?

Po­kiaľ cenné veci ne­pot­re­bu­jete mať so se­bou, ši­kovne ich mô­žete scho­vať aj vo va­šom aute. Úplne zá­klad­ným pra­vid­lom je cen­nosti ne­ne­chá­vať na vi­di­teľ­nom mieste, čo už samo o sebe od­láka mno­hých zlo­de­jov. Tra­dič­nou skrý­šou je ko­ber­ček pod nohy alebo miesto pod se­dad­lom, kde sa po­hodlne zmes­tia malé, ale aj ob­jem­nej­šie veci.

Kam však skryť kľúče od auta? Po­cho­pi­teľne, vnútri auta ich ne­chať ne­mô­žete. Po­kiaľ teda ne­pot­re­bu­jete po­čas dňa ces­to­vať po meste, naj­lep­šie spra­víte, ak ich ne­cháte v ho­te­lo­vom sejfe, prí­padne po­u­ži­jete skrýšu na ob­le­čení.

Po­kiaľ ide o sa­motné auto, oplatí sa ho za­bez­pe­čiť ha­va­rij­ným po­is­te­ním. Ide­álne spolu s asis­tenč­nými služ­bami, ktoré vám prídu vhod v prí­pade jeho po­ško­de­nia, po­ru­chy a v naj­hor­šom prí­pade tiež krá­deže. Do­po­is­tiť sa mô­žete po­kojne aj z do­vo­lenky, v po­is­ťovni On­lia si to všetko vy­ba­víte on­line, aj na po­slednú chvíľu.

Na do­vo­lenke ne­za­bud­nite na po­is­te­nie: ha­va­rijné a ces­tovné po­is­te­nie či asis­tenčné služby te­raz vy­ba­víte za pár mi­nút on­line na webe On­lie. Po­is­tiť sa mô­žete hoci len na pár týž­dňov alebo nie­koľko me­sia­cov.

 

Na pláži si po­môžte bi­zar­nos­ťami

Je po­cho­pi­teľné, že pe­niaze, kľúče od ho­te­lo­vej izby a iné drob­nosti si mu­síte vziať so se­bou aj na pláž. V tomto prí­pade však mu­síte byť pri ukrý­vaní vecí ešte obo­zret­nejší. Po­môcť si mô­žete úplne bež­nými ve­cami, ktoré pre zlo­de­jov ne­budú zau­jí­mavé.

Vez­mite si prázdny obal z vrec­ko­viek alebo tubu od opa­ľo­va­cieho krému. Toto sú ide­álne skrýše, kde mô­žete pe­niaze alebo kľúče ulo­žiť a ni­koho na prvý po­hľad ne­na­padne ich pre­hľa­dá­vať. Rov­nako vám môžu po­slú­žiť aj ute­ráky, obaly z koz­me­tiky či knižka, ktorú práve čí­tate. Po­kiaľ do­vo­len­ku­jete s ma­lým die­ťa­ťom, vý­borný trik je tiež vlo­žiť pe­niaze, kľúče či te­le­fón priamo do plienky. Má­lo­kto to­tiž na­be­rie od­vahu ot­vá­rať práve ta­kúto vec.

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci so spo­loč­nos­ťou On­lia

Pridať komentár (0)