Chod­níky v UK budú svie­tiť v tme

Daniela Vojik / 2. júla 2014 / Tech a inovácie

Už sme tu mali inte­li­gentné cesty, ktoré bežia na slnečnú ener­giu a vedia nie­len upo­zor­niť na divú zver ale aj vyhrie­va­ním pred­chá­dzať nám­raze. Dnes vám pred­sta­víme rie­še­nie, ktoré sa zame­riava na chod­níky a cyk­lo­trasy.

Parky už možno čoskoro rozs­vieti miesto lokál­nych elek­trární Star­path. Vyvi­nuté fir­mou Pro-Teq, Star­path obsa­huje čias­točky, ktoré absor­bujú UV žia­re­nie zo slneč­ných lúčov počas dňa a dra­ma­ticky sa roz­žia­ria za tmy. Toto rie­še­nie si vyža­duje odbornú apli­ká­ciu, ktorá našťas­tie nie je prí­liš náročná – stačí nastrie­kať na zvo­lený povrch a počkať, kým sa zotmie!

Opäť sa jedná o ener­ge­ticky úplne nezá­vislé rie­še­nie. Star­path je úsporný, využíva slnečnú ener­giu, neod­ráža svetlo a teda nepri­spieva k sve­tel­nému smogu. Okrem toho sa na ňom nešmýka, je vode odolný a možno ho pou­žiť na širokú škálu povr­chov vrá­tane betónu a asfaltu. Navyše táto vrstva je tak nená­padná, že bežný člo­vek si jej apli­ká­ciu za dňa ani nevšimne.

Čím je väč­šia tma, tým jas­nej­šie Star­path svieti, čo do urči­tej miery dik­tuje, kde sa ho oplatí apli­ko­vať. Na jed­nej strane je neprav­de­po­dobné, že sve­tiel­ku­júce mikro-čias­točky by mohli úplne nahra­diť pou­ličné osvet­le­nie. Skôr by mohli efek­tívne fun­go­vať ako dopl­nok tam, kde sa neo­platí stále svie­tiť, ako naprí­klad v mest­ských par­koch. Náklady na verejné osvet­le­nie sú jed­nými z prvých, ktoré rad­nice zvyknú škr­tať z roz­počtu. Tak­tiež by mohli nájsť uplat­ne­nie na povr­chu cyk­lot­rás, kde má poten­ciál zvý­šiť bez­peč­nosť cyk­lis­tov a zní­žiť neho­do­vosť.

Brit­ská firma Pro-Teq, ktorá stojí za týmto pro­duk­tom, bola v janu­ári oce­nená cenou Glo­bal Busi­ness excel­lence Award v kate­gó­rii Výni­močná ino­vá­cia. Pri tes­to­vaní v anglic­kom Cam­bridge sa uká­zalo, že zmes vyka­zuje naj­lep­šie výsledky práve pri pou­žití na asfalte, čo sú dobré správy pre väč­šinu Európy, kde pre­vláda tento povrch. Náklady na apli­ká­ciu sa pohy­bujú okolo 70 brit­ských libier za meter štvor­cový a Pro-Teq v súčas­nosti vyvíja pro­dukt, ktorý by fun­go­val aj v pod­cho­doch.

Po inte­li­gent­ných Solar Roadways, o kto­rých sme už písali, sa jedná o ďal­šie rie­še­nie, ktoré využíva obno­vi­teľné zdroje ener­gie a už zasta­vané plo­chy. Zdá sa, že poma­ličky sa tieto vyná­lezy začí­najú uplat­ňo­vať aj v praxi: Holand­sko začalo pro­jekt „inte­li­gent­ných“ diaľ­nic, kde využí­vajú zna­če­nie fos­fo­res­ku­jú­cou farbu na varo­va­nie vodi­čov na riziko nám­razy. India od roku 2011 využíva plas­tový odpad na spev­ne­nie ciest, ktoré sú náchylné na výtlky. Ostáva len dúfať, že podobné rie­še­nia sa čoskoro dosta­via aj k nám. Ak áno, tak o tom budete môcť na Star­ti­tup čítať medzi prvými.

zdroj: www.pro-teqsurfacing.comwww.independent.co.uk

Pridať komentár (0)