Triat­lo­nista fotil pre Street View thaj­ský vidiek, s kame­rou na chrbte pre­šiel 50 000 km

Dárius Polák / 11. augusta 2016 / Tech a inovácie

Už niečo cez dva roky posiela Google ľudí do odľah­lej­ších miest, aby zachy­tili väč­šinu Zeme pre svoju službu Street View. Nie všetko sa však dá zachy­tiť pro­stred­níc­tvom auta, preto sú odváž­livci vyslaní po vlast­ných, so špe­ciál­nym bato­hom s 360° stup­ňo­vou kame­rou.

Google pri­dal do Street View 150 nových miest v kra­jine tisí­cich úsme­vov, vrá­tane his­to­ric­kého parku Suk­hot­hai a sta­ro­dáv­nych chrá­mov v Ayutt­haya. Veľká časť týchto zábe­rov pochá­dza iba od jed­ného muža, thaj­ského triat­lo­nistu menom Panu­pong Lunangsa-ard.

Podľa hovorcu Google triat­lo­nista zni­čil štyri páry topá­nok už len pri zachy­tá­vaní zábe­rov z čajo­vých plan­táži a jaho­do­vých polí. Panu­pong pre­ces­to­val okolo 500 000 km kom­bi­ná­ciou pre­prav­ných metód, a asi 500 km po vlast­ných nohách.

1

Toto celé dob­ro­druž­stvo trvalo dva roky, s pau­zami v dňoch kedy pršalo, pre­tože kamera vtedy nie je schopná zachy­tá­vať zábery. Jeho batoh vážil okolo 18 kg, a bol vysu­nutý asi 2 stopy (60,96 cm) nad jeho rame­nami, baté­ria vydr­žala šesť až osem hodín na plné nabi­tie.

Mimo krásne zábery z Thaj­ska, do Google’s Street View boli pri­dané ďal­šie exo­tické miesta ako korá­lové útesy v Indo­né­zii, Burj Kha­lifa v Dubaji, alebo pyra­mídy v Egypte.

23456789

Zdroj: mashable.com, zdroj všet­kých fotiek: mashable.com

Pridať komentár (0)