Chyt­ré kom­bo-fot­ky, kto­ré spá­ja­jú dva abso­lút­ne roz­diel­ne obráz­ky v jeden sku­toč­ne netra­dič­ný

Ľudovít Nastišin / 7. januára 2016 / Lifehacking

Auto­rom tých­to výtvo­rov je Step­hen McMen­na­my. Jeho séria kom­bo-fotiek spá­ja dva oči­vid­ne nesú­vi­sia­ce obráz­ky do jed­nej sním­ky, čo vytvá­ra neuve­ri­teľ­ný obsa­ho­vý kon­trast. Dvo­j­ica fotiek je spo­je­ná tak­mer na nepoz­na­nie a cie­ľom je pre­zen­to­vať mas­hup sur­re­a­li­ty, fan­tá­zie a rea­li­ty.

stephen-mcmennamy-combophotos-designboom-01stephen-mcmennamy-combophotos-designboom-010stephen-mcmennamy-combophotos-designboom-02
stephen-mcmennamy-combophotos-designboom-03stephen-mcmennamy-combophotos-designboom-04stephen-mcmennamy-combophotos-designboom-05stephen-mcmennamy-combophotos-designboom-06stephen-mcmennamy-combophotos-designboom-07stephen-mcmennamy-combophotos-designboom-08stephen-mcmennamy-combophotos-designboom-09stephen-mcmennamy-combophotos-designboom-011stephen-mcmennamy-combophotos-designboom-012stephen-mcmennamy-combophotos-designboom-013stephen-mcmennamy-combophotos-designboom-014sketcher_vspolupraci

Zdroj: Sketcher.sk, Autor foto­gra­fií: Step­hen Mcmen­na­my

Pridať komentár (0)