Číl­sky zázrak Start-Up Chile, alebo vitajte v Chi­le­con Val­ley!

Frantíšek Borsík / 15. január 2015 / Tools a produktivita

Väč­šina ľudí v star­tu­po­vom svete sníva o Sili­con Val­ley vie, že Izrael je Start-up Nation, no ani len netuší — a to platí špe­ciálne u nás, na Slo­ven­sku — že Čile bolo pre­me­no­vané na “Chi­le­con Val­ley”!

Takže, čo to vlastne v Čile doká­zali? V roku 2010 spus­tili Grand Inno­va­tion Expe­ri­ment.

Táto snaha naštar­to­vať pod­ni­ka­nie a cel­kový roz­voj kra­jiny sa od všet­kých tých “Sili­con Valle 2.0” ini­cia­tív líši tým, že kra­jina sa jed­no­du­cho roz­hodla, že schop­ných pod­ni­ka­te­ľov, men­to­rov, ostatné časti na vytvo­re­nie fun­gu­jú­ceho pod­ni­ka­teľ­ského eko­sys­tému proste do Čile impor­tuje! Presne tak, proste sa ich do kra­jiny roz­hodli pri­viezť, dať im na pre­ži­tie po 40 tisíc $ a nechať ich, nech robia to, čo vedia naj­lep­šie.
Roz­bie­hať s domá­cimi pod­niky, orga­ni­zo­vať podu­jata a proste vzde­lá­vať komu­nitu.
Týto dob­ro­dru­ho­via pri­chá­dza­júci do Čile dostali ešte aj víza, kan­ce­lár­ske pries­tory, zapo­jili ich do komu­nity, pre­sta­vili im poten­ciál­nych par­ter­ne­rov a posky­to­va­te­ľov slu­žieb, a “vysy­pali” medzi nich množ­stvo šikov­ných domá­cich. Vytvo­rili tak fan­tas­tický kok­tail, ktorý sa začal hýbať!
Čiže, žiadne pokusy umelo kopí­ro­vať a napo­dob­ňo­vať to, čo sa napo­do­biť nedá.
Pod­ni­ka­te­lia ochotní sa do pro­jektu zapo­jiť boli požia­daní iba o 2 veci: mali inte­ra­go­vať a spo­lu­pra­co­vať s miest­nymi pod­ni­ka­teľmi a uva­žo­vať o tom, že by z Čile spra­vili svoj druhý domov!
Začiatky pro­jektu samoz­rejme neboli vôbec ružové. Veľa ľudí hovo­rilo, že táto snaha je šia­lená, že je to proste strata peňazí a ener­gie. No Čile sta­vilo na to, že inte­rak­cia domá­cich so skú­se­nými pod­ni­ka­teľmi a men­tormi zo zahra­ni­čia všetko nakopne, pomôže nad­via­zať styky s poni­ka­teľ­skými eko­sys­té­mami v zahra­ničí, a všet­kými domá­cim, nie len pod­ni­ka­te­ľom, ukáže, čo to zna­mená spo­lu­pra­co­vať, pomá­hať si a naučiť sa jed­no­du­cho ris­kov — pre­tože bez ochoty pod­stú­piť riziko nebude nikdy žiadny úspech. Nie len v pod­ni­kaní, ale ani v živote. 
Stačí si na to spo­me­núť, keď budete nabu­dúce uva­žo­vať či toho pek­ného chlapca čo stre­tá­vate každý deň v elek­tričke netreba okrem žmur­ka­nia i zavo­lať na kávu :-). Nemu­síte to uro­biť, môžete ešte rok ces­to­vať v jed­nom doprav­nom pros­triedku ces­tou do práce a sní­vať o tom, že aké by to bolo s ním ísť o pár rokov kočí­ko­vať 2 malé deťú­rence, ale ak to nerisk­nete, nikdy svoje sny nikam nepo­su­niete. V Čile, koniec kon­cov ris­ko­vali viac, ako iba odpo­veď od fešáka že “sorry, ale ja som zadaný”.
Aké bolo pokra­čo­va­nie číl­skeho prí­behu? Fan­tas­tické! V roku 2012 o prog­rese info­mo­val časo­pis The Eco­no­mist, ktorý vo svo­jom článku nazval to čo vzniklo príz­načne — Chi­le­con Val­ley!

Číl­ske hlavné mesto San­tiago dnes hýri pod­ni­ka­teľ­skou akti­vi­tou

Start-Up Chile je dnes vo svete uzná­va­nou znač­kou a prí­kla­dom toho, ako sa veci dajú robiť. Miestni pod­ni­ka­te­lia sa chy­tili a bez prob­lé­mov sa pre­sa­dzujú v zahra­ničí. Dá sa pove­dať, že sa jedná o naj­väč­šiu star­tu­povú komu­nitu so zďa­leka naj­väč­šou diver­zi­tou na svete. Hovorí sa o tom, že dote­raj­šie inves­tí­cie na roz­be­hnu­tie tohto dobre fun­gu­jú­ceho pod­ni­ka­teľ­ského prog­ramu boli IBA cca 35 mili­onov $, čo je v porov­naní s výsled­kami sku­točne zaned­ba­teľná suma.
Za zhruba 4 roky sa im poda­rilo naštar­to­vať a finan­co­vať viac ako 1000 star­tu­pov, ktorí zalo­žilo viac ako 2000 zakla­da­te­ľov ktorý pochá­dzali z viac ako 75 kra­jín.
Úcti­hodné? Ja mys­lím, že určite áno.

Chceli by ste niečo podobné zažiť na vlast­nej koži? Nech sa páči!

Je málo prav­de­po­dobné, že by sa v najb­liž­šej dobe našlo dosť podobne zmýš­ľa­jú­cich ľudí medzi našimi úspeš­nými pod­ni­ka­teľmi, ľuďmi vo vláde, veľ­kými tech­no­lo­gic­kými fir­mami či mimo­vlád­nymi orga­ni­zá­ciami u nás, ktorí by našli odvahu spra­viť podobný “Slo­ven­ský zázrak”. 
Ešte stále máte teda dosť času sa pri­hlá­siť do akce­le­rač­ného prog­ramu v rámci Start-Up Chile, a dostať šancu sa pre­síd­liť do Čile, a pri­lo­žiť ruku k dielu. 
Pri­hlášky sa uzat­vá­rajú 3.februára, tak do toho!
Nejde o to, že by som chcel šikov­ných ľudí vyhnať von zo Slo­ven­ska, ale ak máte ideu, ste ochotní na nej tvrdo makať a viete si pred­sta­viť že svoje 24/7 office-hours by ste “dávali” kdesi v Paci­fiku na Juho­ame­ric­kom kon­ti­nente s moji­tom v ruke, tak do toho! Nepo­chy­bu­jem, že i pár šikov­ných Slo­vá­kov (a samoz­rejme i Slo­ve­niek!) by doká­zalo uro­biť “dieru do sveta”, dobré meno sebe i Slo­ven­sku, a kus práce pre Čile tam vonku. Hurá do toho! Raz sa potom možno vrá­tite a vaše skú­se­nosti a peniaze (sic!) pomôžu poz­dvi­hnúť Slo­ven­sko viac, ako keby ste sa tu teraz mali trá­piť, živo­riť a mať prob­lém svoju ideu posta­viť na nohy a vybu­do­vať z nej firmu.
Ak vás to čo sa deje v Čile zau­jíma, tak okrem člán­kov na ktoré dávam odkaz vyš­šie sa pozrite na Lin­ke­dIn pána menom Vivek Wad­hwa. Je to totiž “mozog” a štar­tér toho, čo sa v Čile poda­rilo. Roz­lú­čim sa s vami jed­nou jeho myš­lien­kou:

A stan­ding joke in Sili­con Val­ley is that the smar­test people go into online adver­ti­sing, vir­tual cur­rency, or dumb online games. And you surely have to won­der what has gone wrong when the industry’s heavy hit­ters and VCs pro­vide $1.5 mil­lion to seed a use­less app such as Yo.”

Takže, menej Yo-nezmys­lov, a viac kva­lit­ných pro­jek­tov ktoré sa sna­žia zlep­šiť náš veľký svet!
Pridať komentár (0)