Čína kom­pletne oko­pí­ro­vala Win­dows XP

Rišo Néveri / 26. september 2015 / Tools a produktivita

Čína sa už istú dobu snaží uvoľ­niť zo “zaja­tia” Mic­ro­softu, ktorý v kra­jine posky­tuje ope­račný sys­tém štát­nym orgá­nom, ško­lám a rôz­nym orga­ni­zá­ciám. Ich prvým poku­som šlo o spo­lu­prácu so spo­loč­nos­ťou Cano­ni­cal, ktorá vyvíja aj známu dis­tri­bú­ciu Linuxu Ubuntu, tento pokus však úspešný nebol. Avšak Čína je Čína, pou­žila možno jednu zo svo­jich naj­väč­ších talen­tov — Ctrl + C a Ctrl + v.

Nový ope­račný sys­tém s náz­vom NeoKy­lin je znovu zalo­žený na jadre Linuxu a v kra­jine naberá obrov­skú popu­la­ritu ako alter­na­tíva k Win­do­wsu. Prečo? Je to jed­no­du­cho úplná kópia Win­do­wsu XP. Číňa­nia sko­pí­ro­vali všetko. Od iko­niek, náz­vov, až po dizajn a fun­kci­ona­lity. Jed­no­du­cho všetko. Ope­račný sys­tém bol vytvo­rený shan­ghaj­skou spo­loč­nos­ťou China Stan­dard Soft­ware, ktorá o to bola zrejme požia­daná štá­tom.

Ope­račný sys­tém NeoKy­lin obsa­huje dokonca alter­na­tívy zná­mych soft­vé­rov Word, Excel a Power­Po­int od Mic­ro­softu, ktoré pri­ro­dzene vyze­rajú tak­mer iden­ticky a vznikli na upra­ve­ním star­šieho vyda­nia Open Office. Asi naj­väč­ším prek­va­pe­ním je, že spo­loč­nosť Dell pre­dáva v kra­jine svoje počí­tače s pre­d­in­šta­lo­va­ným OS NeoKy­lin. Z ich cel­ko­vého pre­daja beží až 40% osob­ných počí­ta­čov na tomto “čín­skom ori­gi­náli”.

Dôvo­dom, prečo podobný ope­račný sys­tém vzni­kol, je ukon­če­nie pod­pory ope­rač­ného sys­tému zo strany Mic­ro­softu, ktorý sa prí­cho­dom nového Win­dows 10 pre­stal veno­vať tejto kla­sike. Čína však nie je zvy­šok sveta. Win. XP je v kra­jine stále popu­lárny soft­vér. Až 27% počí­ta­čov na ňom fun­guje a pou­ží­va­te­lia sa ho nemie­nia vzdať, keďže na nové počí­tače a soft­vér peniaze nemajú. Čín­ska vláda navyše ohlá­sila zákaz pou­ží­va­nia sys­tému Win­dows 8 v kra­jine ako reak­ciu na koniec pod­pory XP. Mic­ro­soft zrejme ostal prek­va­pený, pre­tože čín­skej vláde pri­sľú­bil istú dlho­dobú pod­poru Win­dows 7.

Vedel si, že Čína oko­pí­ro­vala aj Teslu?

Zdroj: theverge.com
Pridať komentár (0)