Čín­ski štu­denti vytvo­rili vysoko účinnú baté­riu pou­ži­tím cukru

Rišo Néveri / 22. november 2015 / Tools a produktivita

Sku­pina iba 19 roč­ných pekings­kých štu­den­tov prišla na spô­sob, ako z lyžičky cukru vyge­ne­ro­vať 80 hodín elek­trickú ener­giu.

Baté­ria nege­ne­ruje žiadne zne­čis­te­nie a výsle­dok dosa­huje vďaka spo­lu­na­ží­va­niu troch dru­hov bak­té­rií. Slabý výkon tra­dič­ných mik­ro­biál­nych pali­vo­vých člán­kov moti­vo­val štu­den­tov na roz­ší­re­nie svo­jich vedo­mostí v oblasti mno­ho­bun­ko­vej mik­ro­bi­oló­gie a elek­tric­kého inži­nier­stva. Podľa inštruk­tora tímu Yuan Ying­jin, sa jedná o prvý prí­klad využi­tia bak­té­rií E.coli, She­wa­nella a bak­té­rie sub­ti­lis v jed­nom sys­téme mik­ro­biál­neho pali­vo­vého článku.

Každý mik­rób má v tíme vlastnú fun­kciu a zod­po­ved­nosť, čím zni­žujú meta­bo­lickú záťaž pre ostatné bak­té­rie, zvy­šuje sa efek­ti­vita pre­nosu elek­tró­nov a množ­stvo vyge­ne­ro­va­nej elek­tric­kej ener­gie,” hovorí štu­dentka z tímu Liu Yue. Gene­rá­tor elek­tric­kého napä­tia, ktorý vďaka pro­jektu vytvo­rili gene­ro­val až 520 mV počas dobu 80 hodín. “Ak sa nám podarí baté­riu opti­ma­li­zo­vať, bude gene­ro­vať rov­naké množ­stvo el. ener­gie ako líti­ové baté­rie, pri­čom nebude gene­ro­vať žiadne zne­čis­te­nie, bude lac­nej­šia a bude mať dlh­šiu život­nosť.”

Tím vyhral s pro­jek­tom cenu za naj­lepší nápad v kate­gó­rii ener­gia, na medzi­ná­rod­nej súťaži stro­jov vyro­be­ných gene­tic­kým inži­nier­stvom. Podobné pro­jekty, ktoré pre­mie­ňajú che­mickú ener­giu na elek­trickú nie sú až takou novin­kou. Nie­ktoré články využí­vajú močo­vinu, odpa­dové a zne­čis­tené vody, iné rôzne bak­té­rie. V budúc­nosti zrejme spo­známe mnoho iných nových typov baté­rií, ktoré si ešte ani nevieme pred­sta­viť. Pali­vové články, solárna ener­gia alebo naprí­klad jad­rová fúzia, o ktorú sa vedecké tímy sna­žia aj v tomto momente budú zdrojmi budúc­nosti. Naj­väč­šou pre­káž­kou bude prav­de­po­dobne pomalé zave­de­nie do praxe.

Zdroj: businessinsider.com, reuters.com

Pridať komentár (0)