Čipový génius Rado Danilák získal investora pre svoju spoločnosť Tachyum. Sú to Slováci, ktorí podporili aj Aeromobil

Redakcia / 6. marca 2018 / Biznis

  • Do Ta­chyum, ktoré sídli v ame­ric­kom Si­li­con Val­ley, zain­ves­tuje spo­loč­nosť In­fra­Par­tners Ma­na­ge­ment LLP
  • Po­môže mu tiež v expan­zii na glo­bálny trh
  • Ta­chyum pra­cuje na vý­voji vy­so­ko­vý­kon­ných či­pov, ktoré me­nia spô­sob spra­cú­va­nia dát
zdroj: Texhyum, unsplash.com
  • Do Ta­chyum, ktoré sídli v ame­ric­kom Si­li­con Val­ley, zain­ves­tuje spo­loč­nosť In­fra­Par­tners Ma­na­ge­ment LLP
  • Po­môže mu tiež v expan­zii na glo­bálny trh
  • Ta­chyum pra­cuje na vý­voji vy­so­ko­vý­kon­ných či­pov, ktoré me­nia spô­sob spra­cú­va­nia dát

Spo­loč­nosť Ta­chyum, ktorá vy­víja čipy pre veľké dá­tové cen­trá, aké pre­vádz­kuje Ali­baba, Baidu, Fa­ce­book, či Go­ogle, zís­kala in­ves­tora. Je ním IPM Gro­wth, čo je di­ví­zia spo­loč­nosti za­obe­ra­jú­cej sa ven­ture ka­pi­tá­lom In­fra­Par­tners Ma­na­ge­ment LLP, a ktorá zhruba pred ro­kom in­ves­tične pod­po­rila aj spo­loč­nosť Aero­Mo­bil a ich vý­voj lie­ta­jú­ceho auta.

„Za na­šim roz­hod­nu­tím, že do Ta­chyum má zmy­sel in­ves­to­vať, stálo via­cero dô­vo­dov. Ten naj­dô­le­ži­tejší spo­čí­val v ľud­skom ka­pi­tále – od­bor­ní­koch, ktorí firmu za­lo­žili. Nie­lenže majú bo­haté skú­se­nosti s vý­vo­jom či­pov, vy­našli tiež ino­vá­cie, ktoré boli pre­lo­mové a me­nili trh,“ vy­hlá­sil Ad­rián Vy­čí­tal, ma­na­ging par­tner IPM, ktorý sa stal vzhľa­dom na in­ves­tí­ciu do Ta­chyum tiež čle­nom pred­sta­ven­stva tejto spo­loč­nosti so síd­lom v Si­li­con Val­ley.

Či­pový prie­my­sel v sú­čas­nosti zá­pasí s tzv. per­for­mance pla­teau. Ide o to, že hoci sú čipy s tran­zis­tormi čo­raz rých­lej­šie, gra­fické karty po­čí­ta­čov z fy­zi­kál­nych dô­vo­dov rých­lej­šie nie sú. „Keďže však čipy mu­sia byť spo­jené s vo­dičmi, aké­koľ­vek zrých­le­nie sa pre­su­nie len na vo­diče, čo je prob­lém. Ta­chyum však zme­nil spô­sob spra­cú­va­nia dát v či­poch. Na­šli sme spô­sob, ako už dáta ne­treba po­sú­vať po vo­di­čoch,“ ob­jas­ňuje biz­nis spo­loč­nosti Ta­chyum jej za­kla­da­teľ a ge­ne­rálny ria­di­teľ Rado Da­ni­lák. Ako zá­ro­veň ďa­lej do­dáva, in­ves­tí­cia IPM zna­mená pre Ta­chyum vý­razne po­sil­ne­nie. Firme umožní nie­len vý­voj vy­so­ko­vý­kon­ných či­pov, ale jej od­bor­níci sa budú môcť sú­stre­diť aj na zmeny v ob­lasti vý­voja po­lo­vo­di­čov, čo je ex­trémne dô­le­žité pre celé od­vet­vie, ktoré je zá­vislé na spra­co­va­teľ­skom vý­kone.

Podľa Ad­riána Vy­čí­tala je jed­nou z pre­ká­žok vo roz­voji no­vých a am­bi­ci­óz­nych biz­ni­sov ne­dos­ta­tok prí­stupu k vy­so­ko­vý­kon­ným či­pom. Práve tie sú po­trebné na zvlád­nu­tie ne­us­tále ras­tú­ceho po­čtu a zá­ro­veň kom­plex­nosti al­go­rit­mov, ktoré si dnešné po­čí­ta­čové prob­lémy vy­ža­dujú. „A tiež na zvlád­nu­tie vy­so­kej spot­reby ener­gie na ra­pídne expan­du­jú­com trhu dá­to­vých cen­tier. In­ves­tičná stra­té­gia Ta­chyum tak po­číta so správ­nym za­cie­le­ním na zá­kaz­ní­kov a tiež pre­sa­de­ním po­kro­ko­vých vý­skum­ných a vý­vo­jo­vých pro­jek­tov,“ do­pl­ňuje Vy­čí­tal.

Tím spo­loč­nosti Ta­chyum pra­cuje na vý­voji pro­duk­to­vého radu Cloud Chip. Ten veľ­kým dá­to­vým cen­trám ušetrí značné množ­stvo ener­gií, zvýši ich vý­kon a zníži ná­klady na pre­vádzku. Vy­jad­rené čís­lami – ka­pi­tá­lové vý­davky na dá­tové cen­trá a úložný hard­vér sa vďaka Cloud Chipu zre­du­kujú troj­ná­sobne, vlast­nícke ná­klady klesnú o štvor­ná­so­bok, ener­ge­tická ná­roč­nosť hard­véru sa skreše o päť až de­sať­krát. Cloud Chip tiež re­du­kuje pries­to­rovú ná­roč­nosť, a to až o 90-per­cent.

zdroj: TS 

Pridať komentár (0)