Čísla nepus­tia, Asus Zen­Book 3 je ľahší, tenší aj výkon­nejší než Mac­Book

Linda Cebrová / 31. mája 2016 / Tools a produktivita

V nasle­du­jú­cich dňoch sa svet har­dware-u a výpoč­to­vej tech­niky bude točiť pre­dov­šet­kým okolo veľ­trhu Com­pu­tex 2016, ktorý včera odštar­to­vala tai­wan­ská spo­loč­nosť naozaj vo veľ­kom štýle. Ako jeden z prvých mal kon­fe­ren­ciu Asus, ktorý pred­sta­vil okrem iného aj nový ultra­book Zen­Book 3. gene­rá­cie, ktorý je plný prek­va­pení.

Svo­jej pre­zen­tá­cie sa cho­pil pomerne veľ­ko­lepo, keďže po celú dobu boli za hlavnú kon­ku­ren­ciu ozna­čo­vané Mac­Book Retina a jeho o niečo starší brat Air. Pre­zi­dent spo­loč­nosti Jon­ney Shih sa vôbec neos­tý­chal tvr­diť, že ich Zen­Book 3 je vo všet­kých ohľa­doch lepší, ako sú jeho hlavní kon­ku­renti z dielne Apple.

zen1

Aby bol Asus schopný docie­liť kon­štruk­ciu tenkú len 11,9 mm, boli pou­žité zlia­tiny hli­níku určené pre ves­mírny prog­ram. Tento pré­mi­ový mate­riál je o 50 % sil­nejší než štan­dardný hli­ník, pri­čom si stále zacho­váva nízku hmot­nosť. Note­book vďaka tomu váži len 910 gra­mov. Roz­poz­na­teľné je aj typické asu­sácke brú­se­nie kovu.

zen3

Novinka má prísť na trh v kon­fi­gu­rá­ciách s Core i5-6200U a i7-6500U. O tep­lotu sa postará ino­va­tívny sys­tém chla­de­nia s naj­ten­šou, 3-mili­met­ro­vou kon­štruk­ciou ven­ti­lá­tora. Ope­račná pamäť sa bude pohy­bo­vať v roz­me­dzí 4 až 16 GB v závis­losti od kon­fi­gu­rá­cie.

Zen­Book 3 ponúka disp­lej s uhlop­rieč­kou 12,5 pal­covroz­lí­še­nie Full HD, teda 1 920 x 1 080. Proti poškra­ba­niu a prask­nu­tiu je chrá­nený odol­ným sklom Gorilla Glass 4. Asus sa tak­tiež zame­ral na sten­še­nie rám­čeka okolo disp­leja. Zobra­zo­va­cia plo­cha by tak mala obsiah­nuť až 82% pred­ného panelu. Náladu môžu poz­dvi­hnúť aj pou­žité repro­duk­tory značky Har­man Kar­don.

zeng

Zla­tis­tvo pod­svie­tená klá­ves­nica so zdvi­hnu­tím 0,8 mm má zaru­čiť pohodlné písa­nie. Veľký skle­nený touch­pad s pod­po­rou giest má zase uľah­čiť prácu s Win­dows 10. Prí­jem­nou sprá­vou je aj prí­tom­nosť čítačky odtlač­kov prs­tov pre pri­hlá­se­nie sa do sys­tému pomo­cou Win­dows Hello.

Výdrž baté­rie by sa mala pohy­bo­vať na úrovni 9 hodín bež­ného pou­ží­va­nia. Často sa bude hodiť aj mož­nosť rýchlo nabí­ja­nia pomo­cou USB-C, ktoré by malo dodať až 60 % ener­gie z cel­ko­vej kapa­city baté­rie za láka­vých 49 minút. Okrem nabí­ja­nia aj na rýchly pre­nos dát a pri­po­je­nie k moni­toru.

zen4

Per­fektné telo si tak ako aj v prí­pade Mac­Bo­oku vyžia­dalo svoje obete a preto na Zen­Bo­oku žiadne ďal­šie porty nenáj­dete. Aby kopí­ro­va­nia nebolo málo note­book má web kameru so zahan­bu­jú­cim roz­lí­še­ním 480p.

Asus bude ponú­kať note­book v troch fareb­ných pre­ve­de­niach. Vybrať si budeš môcť z tmavo mod­rej (Royal Blue), šedej (Quarty Grey) a nesmie chý­bať ani ružovo-zlatá (Rose Gold). Na cene si dala spo­loč­nosť obzvlášť zále­žať, Zen­Book 3 sa bude dať zaob­sta­rať za zau­jí­ma­vých 999 $ pri základ­nej variante, pri­čom cena naj­vyš­šej kon­fi­gu­rá­cie by ťa mala vyjsť na 1 999 $.

Zdroj:engadget.com zdroj obrázkov:theverge.com

Pridať komentár (0)