Číta­nie: žalostne pod­ce­ňo­vaná akti­vita úspeš­ného pod­ni­ka­teľa

Peter Komorník / 29. septembra 2015 / Tools a produktivita

Čítať sa síce naučíme už ako malí, ale koľkí z nás túto schop­nosť aj naďa­lej s nad­še­ním roz­ví­jajú? Pri­tom presne to by sme mali robiť. Číta­nie a vzde­lá­va­nie sa, ktoré z toho vyplýva, sú jedny zo základ­ných pred­po­kla­dov na úspech pri pod­ni­kaní.

Pri roz­bie­haní star­tupu ti okrem veľa iných vecí chýba aj tá naj­zá­sad­nej­šia — skú­se­nosti a nimi pod­po­rené vedo­mosti. To je nor­málne, veď predsa ešte len začí­naš. Ale to nezna­mená, že sa k týmto vedo­mos­tiam nemô­žeš dopra­co­vať inak. Nie si prvý, ktorý mieri pria­mou čia­rou k úspe­chu. Naopak, je veľa takých, ktorý enormný úspech dosiahlo — a následne sa o skú­se­nosti roz­hodli pode­liť pro­stred­níc­tvom kníh. A je len veľmi málo spô­so­bov uče­nia, ktoré sú tak rýchle a efek­tívne, ako číta­nie kníh.

(vľavo) CEO Sli.Do Peter Komor­nik, (vpravo) Mar­ke­ting and Con­tent Mana­ger Sli.Do Juraj Holub

Pri­daj sa k Ste­vovi Job­sovi a pre­meň spolu s ním tvár celého počí­ta­čo­vého prie­myslu, zaris­kuj spolu s Elo­nom Mus­kom, alebo buď pria­mym sved­kom pri rake­to­vom úspe­chu a násled­nom úpadku legen­dár­neho Black­berry… pro­stred­níc­tvom kníh! Či už ide o jedi­nečné skú­se­nosti, rady do života, alebo prí­behy, ktoré ťa pri­nú­tia zamys­lieť sa a nepus­tia ťa, dokým ich celé nepres­kú­maš — všetko to náj­deš kni­hách.

Tu je osem skve­lých prí­kla­dov inšpi­ra­tív­nych kníh pre kaž­dého ambi­ci­óz­neho pod­ni­ka­teľa. Sľu­bu­jem, že nebu­deš ľuto­vať strá­vený čas pri ani jed­nej z nich…

1. Steve Jobs (Wal­ter Isa­ac­son)

2. Elon Musk: Tesla, Spa­ceX, and the Quest for a Fan­tas­tic Future (Ash­lee Vance) 

3. Hat­ching Twit­ter: A True Story of Money, Power, Friends­hip, and Bet­ra­yal (Nick Bil­ton)

4. Losing the Sig­nal: The Untold Story Behind the Extra­or­di­nary Rise and Spec­ta­cu­lar Fall of the Black­berry (Jacquie McNish, Sean Sil­coff)

5. Netf­li­xed: The Epic Battle for America’s Eyeballs (Gina Kea­ting)

6. Star­tup­land: How Three Guys Ris­ked Eve­ryt­hing to Turn an Idea into a Glo­bal Busi­ness (Mik­kel Svane)

7. The Eve­ryt­hing Store: Jeff Bezos and the Age of Ama­zon (Brad Stone)

8. Marissa Mayer and the Fight to Save Yahoo! (Nico­las Carl­son)

Každá zo spo­mí­na­ných kníh ťa zave­die hlb­šie do sveta, v kto­rom sú rast, udr­ža­teľ­nosť a úspech tými hlav­nými métami. Jeseň a zima sú k tomu ako stvo­rené na dlhé večery strá­vené v spo­loč­nosti hod­not­ných kníh. Nene­chaj si ich ujsť! 

Zdroj: Medium

Pridať komentár (0)