Čo by som uro­bil inak pri zakla­daní spo­loč­nosti?

Tatiana Rumanovská / 29. november 2015 / Tools a produktivita

Pod­ni­ka­nie nie je len o úspe­choch. Každý zain­te­re­so­vaný dobre vie, že stvo­riť myš­lienku hodnú rea­li­zá­cie a následne ju doviesť k finál­nej hmot­nej podobe, ktorá navyše aj finančne dobre vynáša, je nie­kedy viac než ťaž­šie.

Mit­chell Har­per, aus­trál­sky biz­nis­men, si za svoju 15 ročnú pod­ni­ka­teľ­skú kari­éru pre­šiel všet­kými fázami zakla­da­ním spo­loč­nosti. A to hneď 4 krát. Čo by pri ďal­šom pokuse uro­bil inak a naopak, ktoré kroky by zopa­ko­val? Tu je zoznam vecí, ktoré môžu pomôcť aj tebe.

1. Zame­raj svoju pozor­nosť správ­nym sme­rom

Rozt­rieš­te­nosť mysle veru nie je dobrá kama­rátka s úspe­chom. Preto sa rad­šej zame­raj na kon­krétnu vec a urob ju o to lep­šie. Venuj jej vše­tok svoj čas. Zame­raj sa len na otázku, alebo prob­lém, ktorý potre­bu­ješ vyrie­šiť. Sústreď sa na jed­ného člo­veka, nech je to zákaz­ník, zamest­na­nec, či inves­tor. V prí­pade mar­ke­tingu a pro­duktu sa ti to sto­ná­sobne vyplatí. A čo ešte Mit­chell navrhuje? 

 • netráv svoj čas „spe­a­ko­va­ním“ na kon­fe­ren­ciách, je to zby­točná strata času 
 • od začiatku inves­tuj do dizajnu, najmi si šikovný tím alebo agen­túru, ktorá sa o to postará
 • poznaj, v akom štá­diu sa tvoj pro­jekt nachá­dza a čítaj len knihy/blogy, ktoré s ním súvi­sia
 • rob to, v čom si dobrý a všetko ostatné posuň kom­pe­ten­tnej­ším, múd­rej­ším, šikov­nej­ším

2. Kli­enti

Kli­ent je jed­ným zo základ­ných sta­veb­ných kame­ňov nut­ných k opti­mál­nemu fun­go­va­niu akej­koľ­vek spo­loč­nosti. Preto je dôle­žité zís­kať si jeho dôveru a ver­nosť. Stály zákaz­ník je na neza­pla­te­nie. Klaď dôraz na zákaz­nícky feed­back, orga­ni­zuj prie­bežné kli­ent­ské stret­nu­tia, ktoré pod­nie­tia pro­du­ko­va­nie pomoc­ných nápa­dov a návrhov. 

3. Vybe­raj správ­nych zamest­nan­cov

Zamest­naj vo svo­jej spo­loč­nosti pro­duk­to­vých mana­žé­rov s boha­tými skú­se­nos­ťami v ich oblasti pôso­be­nia. Ubez­peč sa, že každý senior líder má svojho výko­no­vého kouča a zariaď tak pro­fe­si­onálny roz­voj všet­kých svo­jich zamest­nan­cov. Ak príde na pre­púš­ťa­nie, konaj rýchlo bez zby­točný okol­kov. Chyby v oblas­tiach mar­ke­tingu a pre­daja by sa predsa vysky­to­vať ani opa­ko­vať nemali. Ktoré kroky by Mit­chell zopa­ko­val?

 • neus­tále sa samého seba pýtaj, kto ti môže čo naj­lep­šie pomôcť s daným prob­lé­mom a vyhľa­daj jeho radu
 • buď si vedomý svo­jich schop­ností a síl. Ak príde ten čas, nahraď samého seba nie­kým skú­se­nej­ším
 • najmi si naj­lep­ších ľudí a moti­vuj ich rov­nos­ťou a spra­vod­li­vos­ťou
 • neboj sa zamest­nať aj ľudí, ktorí sú dvoj­ná­sobne starší ako ty. Jedi­ným mies­tom, kde je vek pre­káž­kou, je len tvoja myseľ.
 • Chváľ. Pochváľ všetko dobré ale neza­bú­daj tak­tiež pove­dať svoj úprimný názor aj na nega­tíva. 

4. Inves­tuj do seba

Ak chceš byť dob­rým líd­rom spo­loč­nosti, musíš poznať všetky svoje kva­lity aj sla­biny. Bez vedo­mostí len ťažko pove­dieš niečo vpred. Nauč sa ovlá­dať všetky 4 štýly vede­nia a pou­ží­vaj ich efek­tívne pri vedení ľudí, vzhľa­dom na jedi­neč­nosť kaž­dého jed­ného. Uve­dom si tiež, že nie každý bude mať rov­naký záu­jem ako ty. Je to v poriadku. Rov­nako si nemysli, že má každý také úprimné inten­cie ako ty. Nepre­ná­šaj do pod­ni­ka­nia emó­cie. Je dôle­žité aby si samého seba udr­žia­val v har­mo­nic­kom stave. Práca nie je všetko, pamä­taj na svoju rodinu, pria­te­ľov, záľuby. 

 • ak chceš správne viesť, nauč sa dobre hovo­riť pred pub­li­kom 
 • počú­vaj a rešpek­tuj každý jeden názor. No neza­bú­daj, je to len názor.
 • chy­bám sa treba vyva­ro­vať, ale to nezna­mená, že sa nimi budeš do úmoru zožie­rať

Čo teda stojí za úspe­chom zalo­že­nia pros­pe­ru­jú­ceho pro­jektu? Kto­vie, no isté je jedno. Je nesmierne dôle­žité zostať sústre­de­ným, pozi­tív­nym a záro­veň pri­jať fakt, že aj keď dosiah­neme niečo veľké, vždy je to ako na kolo­toči. Aj s pádmi aj s víťazs­tvami, rados­ťami aj sta­ros­ťami, ktoré sa neus­tále strie­dajú.

zdroj: medium.com 

Pridať komentár (0)