Čo je vašou naj­väč­šou mar­ke­tin­go­vou zbra­ňou?

Jaroslav Dodok / 15. februára 2016 / Business

Zamest­nanci. Ten naj­väčší nevy­užitý poten­ciál vašej firmy, orga­ni­zá­cie alebo star­tupu sú ľudia, kto­rých máte v tíme. Vy nevi­díte tú prí­le­ži­tosť? Skrýva sa v prí­behu, ktorý vám rád roz­po­viem…

Ak sle­du­jete môj Face­book, nie je pre vás žiad­nou novin­kou, že som nad­šený fanú­šik Regio Jetu. Nie nepla­tia mi za reklamu, ktorú im robím, je to vec nad­še­nia.

Jaroslav Dodok

foto: Jaro­slav Dodok

Viete, čo je naj­väč­ším úspe­chom mar­ke­tin­go­vého odde­le­nia akej­koľ­vek firmy?

Keď dosiahne to, aby sa zákaz­níci firmy stali amba­sá­dormi značky a hneď pri kon­takte s ňou mali nesmiernu chuť o nej hovo­riť. A presne to sa darí Regio Jetu. Trvalo presne 6 minút, od momentu, keď som uvi­del žltý auto­bus, po oka­mih, keď som na face­book hodil sta­tus s pochva­lou na ste­vardku. Pri­ví­tala ma s úsme­vom a so slo­vami: „Rada vás opäť vidím”.

Určite vám neuniklo, že dru­hou najob­ľú­be­nej­šou fir­mou je McDonald´s. Nie kvôli che­es­bur­ge­rom. Ale preto, že už pri vstupe do ich reštau­rá­cie ma pohľa­dom pozdraví barista a auto­ma­ticky začína pri­pra­vo­vať cap­puc­cino s cro­isan­tom.

No nie je to len o tom, že si zamest­nanci firmy zapa­mä­tajú zákaz­ní­kov. Vo Foxforde (kavia­reň Mar­ti­nusu) som bol prvý­krát po asi roku. Nehro­zilo teda, že by si ma nie­kto z tímu pamä­tal. Spra­vil som len 5 kro­kov do kníh­ku­pec­tva a už si ma všimla zamest­nan­kyňa, ktorý sa ma opý­tala ako mi môže pomôcť. Keď som si vybral knižku, ponúkla mi, aby som ju “ochut­nal” vo Foxforde. Hneď čo som si sadol prišla obsluha s otáz­kou či som už mal raňajky alebo chutnú kávu. Keď som odchá­dzal, čaš­níčka odl­le­pila oči od počí­tača, spra­vila pár kro­kov ku mne, poďa­ko­vala sa za náv­števu a pop­riala mi krásny deň.

Jaroslav Dodok

foto: Jaro­slav Dodok

Takže v čom tkvie mar­ke­tin­gové tajom­stvo?

Každý pod­ni­ka­teľ by si mal polo­žiť otázku: Ako môžu moji zamest­nanci sprí­jem­niť zákaz­ní­kom deň? Nemusí ísť o nič veľké, každá malič­kosť sa cenní.

A čo prí­beh vašej spo­loč­nosti. Koľko vašich zamest­nan­cov pozná prí­beh, ktorý stojí za vzni­kom vašej spo­loč­nosti? Koľkí z nich dokážu zákaz­ní­kovi pred­sta­viť váš zápal pre pod­ni­ka­nie? Sú to malič­kosti, ale nesmierne dôle­žité.

Keď dostane zákaz­ník prí­le­ži­tosť spoz­nať maji­teľa

Medzi jednu z ďal­ších obľú­be­ných kaviarní, kam vždy rád zaví­tam je Em café v Ban­skej Bys­trici. Do dneš­ného dňa si pamä­tám svoju druhú náv­števu. Keď som dopil svoje espresso, pri­šiel k stolu sám maji­teľ – Rado Klimo, aby sa ma opý­tal, či mi chu­tila káva.

Potom ma pri­šiel požia­dať či môžem ochut­nať ich novú čoko­ládu, pre­tože sa roz­ho­duje či ju bude pre náv­štev­ní­kov objed­ná­vať. Pri mojom odchode mi otvo­ril dvere. Po neja­kom čase hľa­dal čaš­níčky a tak mi napí­sal či o nie­kom neviem. Keď som si booko­val Em café na dis­ku­siu, čaš­níčka mala všetky infor­má­cie, ktoré jej maji­teľ odo­vzdal. Vidíte, aký dôle­žitý je ľud­ský kapi­tál vašej firmy?

12657385_1155817371102916_1625546017397074893_o

foto: Jaro­slav Dodok

Na vrchu pyra­mídy je šéf

To, akú pri­danú hod­notu budú každý deň nosiť zamest­nanci, záleží od ich šéfa. Či ich v tom povzbudí či si nájde čas pove­dať im prí­beh, ktorý stojí za jeho fir­mou či svojmu tímu ukáže za akou víziou spolu krá­čajú.

Po týchto slo­vách je jed­no­du­ché pove­dať si: ja takého šéfa nemám, prečo by som mal vytvá­rať nejakú pri­danú hod­notu? Je to výho­vorka. Poznám veľa odhod­la­ných zamest­nan­cov, ktorí nemajú pria­teľ­ských nad­ria­de­ných, no i napriek tomu sa sna­žia zákaz­ní­kovi spro­stred­ko­vať ten naj­lepší záži­tok.

Jaroslav Dodok

foto: Jaro­slav Dodok

Zdroj: jaroslavdodok.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Jaro­slav Dodok

Pridať komentár (0)