Čo ma nauči­li dva roky bez alko­ho­lu?

Andy Boyle / 4. januára 2016 / Lifehacking

Po jed­nej pre­hý­re­nej noci som si pove­dal dosť — odte­raz nepi­jem a zame­riam sa na pro­duk­ti­vi­tu.

Tu je krát­ky zoznam toho, čo som dosia­hol:

  • Schu­dol som 34 kilo­gra­mov
  • Kúpil som si fra­jer­ský loft
  • Dokon­čil som kni­hu
  • Začal som pra­vi­del­ne cvi­čiť
  • Pre­šiel som z XXL na L
  • Vystu­po­val som na troch fes­ti­va­loch
  • Našiel som si parád­nu robo­tu v spra­vo­daj­stve
  • Dokon­čil som nie­koľ­ko fil­mo­vých sce­ná­rov
  • V páse som stra­til 15 cm
  • Pre­šiel som od nená­vis­ti k seba­lás­ke

A myslm si, že prá­ve to posled­né bolo naj­dô­le­ži­tej­šie. Chcem ti o tom poroz­prá­vať, aby si si mož­no dal pau­zu od chlas­ta­nia tiež. Pres­ne to som si inak pove­dal aj ja: Dávam si pau­zu. Mož­no začnem piť zno­va a mož­no nie.

11155037_10101880037127493_4866581283412964211_o

V kaž­dom prí­pa­de mi táto zme­na nesku­toč­ne zlep­ši­la život. A mož­no sa to sta­ne aj tebe. Toto ma to nauči­lo:

Nemu­síš piť, aby si sa bavil

To je šok, čo?! Aspoň pre mňa, kto pije od svoj­ho matu­rit­né­ho roč­ní­ka a všet­ky jeho naj­zau­jí­ma­vej­šie uda­los­ti sa toči­li oko­lo alko­ho­lu.

Fun­go­val som tak vša­de: Na kon­cer­toch, na pose­de­niach z prá­ce, na stre­táv­kach, na ran­de, na kon­fe­ren­ciách, v múze­ách. No bez ohľa­du na moje pitie, tie uda­los­ti boli stá­le rov­na­ké.

Ty si stá­le ty. Mož­no menej “indis­po­no­va­ný”, no váž­ne je to nut­né? Zis­til som, že dob­rá nála­da v sku­toč­nos­ti závi­se­la od tých skve­lých ľudí oko­lo mňa, nie od alko­ho­lu. Opil si sa už nie­ke­dy osa­mo­te?

Nemu­síš toho toľ­ko ľuto­vať

Nezná­šal som tie rána, keď som sa zobu­dil, pozrel na mobil a chy­tal sa za hla­vu, čo som to zase za spros­tos­ti písal. Moje býval­ky by vede­li hovo­riť. Keď­že už nepi­jem, všet­ky svo­je akcie mám pod kon­tro­lou.

Ove­ľa viac pre­mýš­ľam nad svo­ji­mi čin­mi. Nepus­tím sa do bit­ky s kaž­dým trú­dom, kto­rý do mňa rýpe.

1911663_10102229831372023_1049439306575721259_n

Ľudia ťa budú súdiť

Nie je všet­ko doko­na­lé. Vlast­ne toto je bod, kto­rý som vôbec neča­kal. Kopec ľudí tvo­ja absti­nen­cia fakt naštve. Mal som pria­te­ľov, kto­rí sa na mňa vykaš­ľa­li. Počul som, ako ma oho­vá­ra­jú. Je to div­né, no aspoň si uve­do­míš, aké zlé vzťa­hy máš. Že alko­hol je nako­niec to jedi­né, čo vás spá­ja.

Spíš ove­ľa lep­šie

Nespal som tak dob­re od škôl­ky. Fan­tá­zia. Mohol by som sem lin­ko­vať všet­ky mož­né štú­die, no máš moje slo­vo.

Nebu­deš toľ­ko smut­ný

Neviem, či to bola dep­re­sia, no alko­hol čas­to spre­vá­dza­li fakt hroz­né poci­ty. Straš­ne som sa nená­vi­del.

Dnes som so svo­jim živo­tom spo­koj­ný, som pozi­tív­ny a nene­chám sa odra­diť zlý­mi uda­los­ťa­mi. Pre­pol som si to v hla­ve: Na všet­kom sa sna­žím nájsť to pek­né. To by som o sebe nikdy nepo­ve­dal.

1930503_10102228928710963_1784731641922247598_n

Straš­ne ušet­ríš

Kúpil som si byt. Nebo­lo to za všet­ky tie pra­chy, kto­ré som pred­tým utrá­cal za alko­hol a jed­lo, no tak štvr­ti­nu by som tomu dal.

Sta­neš sa pro­duk­tív­nym

Ak neza­bí­jaš noci v bare, máš zra­zu straš­ne veľa času na iné veci. Odke­dy nepi­jem. začal som viac čítať, písať a vzde­lá­vať sa. Pra­cu­jem na lep­šej ver­zii seba. Mož­no nie som tak sociál­ny, no ove­ľa viac sa venu­jem ume­niu.

Nako­niec aj tak umriem. No dovte­dy chcem vytvo­riť nie­čo, čo sa bude iným páčiť. Chce to veľa času, no sto­jí mi to za to.

Som veľ­mi rád, že už dva roky nepi­jem. Ak máš aj ty pocit, že ti to už tak­to nevy­ho­vu­je, skús si od alko­ho­lu oddých­nuť. Nebo­lo to pre mňa také ťaž­ké (mož­no pre nie­ko­ho bude). A stre­tol som nespo­čet ľudí, s kto­rý­mi si mám čo pove­dať. Aj bez alko­ho­lu.

Veľa šťas­tia.

1533_10102230028392193_4240206030389454365_n

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)