Čo ma naučili dva roky bez alko­holu?

Andy Boyle / 4. januára 2016 / Tools a produktivita

Po jed­nej pre­hý­re­nej noci som si pove­dal dosť — odte­raz nepi­jem a zame­riam sa na pro­duk­ti­vitu.

Tu je krátky zoznam toho, čo som dosia­hol:

  • Schu­dol som 34 kilo­gra­mov
  • Kúpil som si fra­jer­ský loft
  • Dokon­čil som knihu
  • Začal som pra­vi­delne cvi­čiť
  • Pre­šiel som z XXL na L
  • Vystu­po­val som na troch fes­ti­va­loch
  • Našiel som si parádnu robotu v spra­vo­daj­stve
  • Dokon­čil som nie­koľko fil­mo­vých sce­ná­rov
  • V páse som stra­til 15 cm
  • Pre­šiel som od nená­visti k seba­láske

A myslm si, že práve to posledné bolo naj­dô­le­ži­tej­šie. Chcem ti o tom poroz­prá­vať, aby si si možno dal pauzu od chlas­ta­nia tiež. Presne to som si inak pove­dal aj ja: Dávam si pauzu. Možno začnem piť znova a možno nie.

11155037_10101880037127493_4866581283412964211_o

V kaž­dom prí­pade mi táto zmena nesku­točne zlep­šila život. A možno sa to stane aj tebe. Toto ma to naučilo:

Nemu­síš piť, aby si sa bavil

To je šok, čo?! Aspoň pre mňa, kto pije od svojho matu­rit­ného roč­níka a všetky jeho naj­zau­jí­ma­vej­šie uda­losti sa točili okolo alko­holu.

Fun­go­val som tak všade: Na kon­cer­toch, na pose­de­niach z práce, na stre­táv­kach, na rande, na kon­fe­ren­ciách, v múze­ách. No bez ohľadu na moje pitie, tie uda­losti boli stále rov­naké.

Ty si stále ty. Možno menej “indis­po­no­vaný”, no vážne je to nutné? Zis­til som, že dobrá nálada v sku­toč­nosti závi­sela od tých skve­lých ľudí okolo mňa, nie od alko­holu. Opil si sa už nie­kedy osa­mote?

Nemu­síš toho toľko ľuto­vať

Nezná­šal som tie rána, keď som sa zobu­dil, pozrel na mobil a chy­tal sa za hlavu, čo som to zase za spros­tosti písal. Moje bývalky by vedeli hovo­riť. Keďže už nepi­jem, všetky svoje akcie mám pod kon­tro­lou.

Oveľa viac pre­mýš­ľam nad svo­jimi činmi. Nepus­tím sa do bitky s kaž­dým trú­dom, ktorý do mňa rýpe.

1911663_10102229831372023_1049439306575721259_n

Ľudia ťa budú súdiť

Nie je všetko doko­nalé. Vlastne toto je bod, ktorý som vôbec neča­kal. Kopec ľudí tvoja absti­nen­cia fakt naštve. Mal som pria­te­ľov, ktorí sa na mňa vykaš­ľali. Počul som, ako ma oho­vá­rajú. Je to divné, no aspoň si uve­do­míš, aké zlé vzťahy máš. Že alko­hol je nako­niec to jediné, čo vás spája.

Spíš oveľa lep­šie

Nespal som tak dobre od škôlky. Fan­tá­zia. Mohol by som sem lin­ko­vať všetky možné štú­die, no máš moje slovo.

Nebu­deš toľko smutný

Neviem, či to bola dep­re­sia, no alko­hol často spre­vá­dzali fakt hrozné pocity. Strašne som sa nená­vi­del.

Dnes som so svo­jim živo­tom spo­kojný, som pozi­tívny a nene­chám sa odra­diť zlými uda­los­ťami. Pre­pol som si to v hlave: Na všet­kom sa sna­žím nájsť to pekné. To by som o sebe nikdy nepo­ve­dal.

1930503_10102228928710963_1784731641922247598_n

Strašne ušet­ríš

Kúpil som si byt. Nebolo to za všetky tie pra­chy, ktoré som pred­tým utrá­cal za alko­hol a jedlo, no tak štvr­tinu by som tomu dal.

Sta­neš sa pro­duk­tív­nym

Ak neza­bí­jaš noci v bare, máš zrazu strašne veľa času na iné veci. Odkedy nepi­jem. začal som viac čítať, písať a vzde­lá­vať sa. Pra­cu­jem na lep­šej ver­zii seba. Možno nie som tak sociálny, no oveľa viac sa venu­jem ume­niu.

Nako­niec aj tak umriem. No dovtedy chcem vytvo­riť niečo, čo sa bude iným páčiť. Chce to veľa času, no stojí mi to za to.

Som veľmi rád, že už dva roky nepi­jem. Ak máš aj ty pocit, že ti to už takto nevy­ho­vuje, skús si od alko­holu oddých­nuť. Nebolo to pre mňa také ťažké (možno pre nie­koho bude). A stre­tol som nespo­čet ľudí, s kto­rými si mám čo pove­dať. Aj bez alko­holu.

Veľa šťas­tia.

1533_10102230028392193_4240206030389454365_n

zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)