Čo s odpa­dom? Sam­sung rieši prob­lém, ako sa zbaví vyše 2,5 mili­óna poško­de­ných Galaxy Note 7

Matúš Mitro / 23. októbra 2016 / Tech a inovácie

Sam­sung ma plné ruky práce so stia­hnu­tým top mode­lom, kto­rého osud bol spe­ča­tený, keď mu aj po prvej zvo­lá­va­cej akcii naďa­lej horeli baté­rie. Lenže, čo spraví spo­loč­nosť s tým obrov­ským množ­stvom zaria­dení? Kon­krétne ide o pri­bližne 2,5 mili­óna Galaxy Note 7-čiek stia­hnu­tých z obehu.

Posled­nou ces­tou „do hrobu“ pre phab­let je spia­točná cesta do domov­skej kra­jiny v špe­ciál­nych nehor­ľa­vých bale­niach, do kto­rých ich maji­te­lia mali na nalie­ha­nie Sam­sungu zaba­liť. Ako presne spo­loč­nosť naloží s takým veľ­kým množ­stvom zaria­dení? To zau­jíma aj akti­vis­tov, ktorí sa boja poško­de­nia život­ného pro­stre­dia práve „šro­to­va­ním“ Note 7-ky. Odpo­veď spo­loč­nosti je však pozi­tívna aj voči život­nému pro­stre­diu. Hovorca Sam­sungu sa pre Tech­Ra­dar vyjad­ril: „Máme pro­ces, kto­rým sa týchto zaria­dení zba­víme bez­pečne a v súlade so všet­kými vlád­nymi naria­de­niami.“ To zna­mená, že spo­loč­nosť tieto zaria­de­nia v žiad­nom prí­pade opra­vo­vať alebo inak obno­vo­vať nebude. Ak aj padla otázka, či Sam­sung plá­nuje využiť nie­ktoré súčias­tky z poško­de­ného zaria­de­nia, spo­loč­nosť len odpo­ve­dala pred­chá­dza­jú­cou odpo­ve­ďou, preto nie je cel­kom jasné, aký pro­ces využije.

samsung galaxy note 7 teardown-1

Stále však hovo­ríme o obrov­skom množ­stve mate­riálu, ktorý bol pou­žitý na výrobu. Aby toho nebolo málo, pou­žité množ­stvo odpadu sa stále zvy­šuje, keďže zákaz­níci posie­lajú Note 7-ku v už spo­mí­na­ných špe­ciál­nych boxoch, ktoré obsa­hujú aj ohňo­vzdorné ruka­vice. Sam­sung by len toto sťa­ho­va­nie zaria­dení z trhu mohlo stáť až 2,3 miliardy dolá­rov (a suma sa stále zvy­šuje). Tento fakt opäť len dáva do pozor­nosti našu závis­losť na smart­fó­noch.

note-7-definitivny-pribeh3

Smart­fóny sa zlep­šujú s kaž­dou gene­rá­ciou, to je fakt. Hor­šia je však sku­toč­nosť, čo so svo­jimi zaria­de­niami robíme, keď ich vyme­níme za nov­šie alebo ich jed­no­du­cho odsta­víme. Vyro­biť skvelé zaria­de­nia je jedna vec, no skvelo ich aj recyk­lo­vať je už vec druhá. Je prav­dou, že nám chý­bajú pro­cesy, vďaka kto­rým by bolo možné efek­tívne spätne zís­kať vzácne a drahé mate­riály, ktoré sú v smart­fó­noch pou­ží­vané. Takže otázka, čo spra­viť s tele­fónmi, kto­rých životný cyk­lus je na konci, sa neviaže len na Note 7, ale na všetky zaria­de­nia. Ako sa uká­zalo, výrob­co­via často reno­vujú a takz­vane „repa­sujú“ svoje zaria­de­nia a znovu ich posie­lajú na trh, aby ušet­rili sumy za mate­riály a recyk­lá­ciu zaria­dení. Japon­sko však uká­zalo, že exis­tujú aj kre­a­tív­nej­šie mož­nosti ako využiť mate­riály smart­fó­nov. Ich plá­nom je využiť vzácne mate­riály, ako zlato, striebro a meď na výrobu medailí pre olym­pij­ské hry v roku 2020, ktoré sa budú odo­hrá­vať v Tokiu.

recyklujeme-smartfony

Situ­ácia bola naozaj frus­tru­júca, pre­tože maji­te­lia, kto­rým v Galaxy Note 7 zho­rela baté­ria, si baté­riu sami vyme­niť nemohli. Ak by bola mož­nosť, aby si maji­te­lia chybné baté­rie mohli vyme­niť sami, potom by bol dopad na životné pro­stre­die oveľa nižší a Sam­sung by nemu­sel rozo­sie­lať špe­ciálne boxy. Cel­kovo by sa tak pre­d­išlo mno­hým prob­lé­mom za oveľa niž­šiu cenu. Sam­sung chce na nevy­da­rený Note 7 čo naj­skôr zabud­núť, no práve tento chybný model, ktorý ohro­zil bez­peč­nosť mno­hých, sa stáva top témou na rie­še­nie prob­lé­mov s elek­tro­ni­kou. V dneš­nom svete je ohromné množ­stvo elek­tro­nic­kých zaria­dení, kto­rých sa časom budeme chcieť zba­viť. Ako s týmito zaria­de­niami po ich „smrti“ bez­pečne nalo­žiť bez poško­dzo­va­nia život­ného pro­stre­dia je jed­nou z hlav­ných tém dneš­nej spo­loč­nosti a dúfajme, že čoskoro sa nám dostane aj rie­še­nia na túto ťažkú otázku.

baterie-vymenafony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzcina.startitup.sk, zdroj foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie : fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)