Čo s odpa­dom? Sam­sung rie­ši prob­lém, ako sa zba­ví vyše 2,5 mili­ó­na poško­de­ných Gala­xy Note 7

Matúš Mitro / 23. októbra 2016 / Tech a inovácie

Sam­sung ma plné ruky prá­ce so stia­hnu­tým top mode­lom, kto­ré­ho osud bol spe­ča­te­ný, keď mu aj po prvej zvo­lá­va­cej akcii naďa­lej hore­li baté­rie. Len­že, čo spra­ví spo­loč­nosť s tým obrov­ským množ­stvom zaria­de­ní? Kon­krét­ne ide o pri­bliž­ne 2,5 mili­ó­na Gala­xy Note 7-čiek stia­hnu­tých z obe­hu.

Posled­nou ces­tou „do hro­bu“ pre phab­let je spia­toč­ná ces­ta do domov­skej kra­ji­ny v špe­ciál­nych nehor­ľa­vých bale­niach, do kto­rých ich maji­te­lia mali na nalie­ha­nie Sam­sun­gu zaba­liť. Ako pres­ne spo­loč­nosť nalo­ží s takým veľ­kým množ­stvom zaria­de­ní? To zau­jí­ma aj akti­vis­tov, kto­rí sa boja poško­de­nia život­né­ho pro­stre­dia prá­ve „šro­to­va­ním“ Note 7-ky. Odpo­veď spo­loč­nos­ti je však pozi­tív­na aj voči život­né­mu pro­stre­diu. Hovor­ca Sam­sun­gu sa pre Tech­Ra­dar vyjad­ril: „Máme pro­ces, kto­rým sa tých­to zaria­de­ní zba­ví­me bez­peč­ne a v súla­de so všet­ký­mi vlád­ny­mi naria­de­nia­mi.“ To zna­me­ná, že spo­loč­nosť tie­to zaria­de­nia v žiad­nom prí­pa­de opra­vo­vať ale­bo inak obno­vo­vať nebu­de. Ak aj pad­la otáz­ka, či Sam­sung plá­nu­je využiť nie­kto­ré súčias­t­ky z poško­de­né­ho zaria­de­nia, spo­loč­nosť len odpo­ve­da­la pred­chá­dza­jú­cou odpo­ve­ďou, pre­to nie je cel­kom jas­né, aký pro­ces využi­je.

samsung galaxy note 7 teardown-1

Stá­le však hovo­rí­me o obrov­skom množ­stve mate­riá­lu, kto­rý bol pou­ži­tý na výro­bu. Aby toho nebo­lo málo, pou­ži­té množ­stvo odpa­du sa stá­le zvy­šu­je, keď­že zákaz­ní­ci posie­la­jú Note 7-ku v už spo­mí­na­ných špe­ciál­nych boxoch, kto­ré obsa­hu­jú aj ohňo­vzdor­né ruka­vi­ce. Sam­sung by len toto sťa­ho­va­nie zaria­de­ní z trhu moh­lo stáť až 2,3 miliar­dy dolá­rov (a suma sa stá­le zvy­šu­je). Ten­to fakt opäť len dáva do pozor­nos­ti našu závis­losť na smart­fó­noch.

note-7-definitivny-pribeh3

Smart­fó­ny sa zlep­šu­jú s kaž­dou gene­rá­ci­ou, to je fakt. Hor­šia je však sku­toč­nosť, čo so svo­ji­mi zaria­de­nia­mi robí­me, keď ich vyme­ní­me za nov­šie ale­bo ich jed­no­du­cho odsta­ví­me. Vyro­biť skve­lé zaria­de­nia je jed­na vec, no skve­lo ich aj recyk­lo­vať je už vec dru­há. Je prav­dou, že nám chý­ba­jú pro­ce­sy, vďa­ka kto­rým by bolo mož­né efek­tív­ne spät­ne zís­kať vzác­ne a dra­hé mate­riá­ly, kto­ré sú v smart­fó­noch pou­ží­va­né. Tak­že otáz­ka, čo spra­viť s tele­fón­mi, kto­rých život­ný cyk­lus je na kon­ci, sa nevia­že len na Note 7, ale na všet­ky zaria­de­nia. Ako sa uká­za­lo, výrob­co­via čas­to reno­vu­jú a takz­va­ne „repa­su­jú“ svo­je zaria­de­nia a zno­vu ich posie­la­jú na trh, aby ušet­ri­li sumy za mate­riá­ly a recyk­lá­ciu zaria­de­ní. Japon­sko však uká­za­lo, že exis­tu­jú aj kre­a­tív­nej­šie mož­nos­ti ako využiť mate­riá­ly smart­fó­nov. Ich plá­nom je využiť vzác­ne mate­riá­ly, ako zla­to, strieb­ro a meď na výro­bu medai­lí pre olym­pij­ské hry v roku 2020, kto­ré sa budú odo­hrá­vať v Tokiu.

recyklujeme-smartfony

Situ­ácia bola naozaj frus­tru­jú­ca, pre­to­že maji­te­lia, kto­rým v Gala­xy Note 7 zho­re­la baté­ria, si baté­riu sami vyme­niť nemoh­li. Ak by bola mož­nosť, aby si maji­te­lia chyb­né baté­rie moh­li vyme­niť sami, potom by bol dopad na život­né pro­stre­die ove­ľa niž­ší a Sam­sung by nemu­sel rozo­sie­lať špe­ciál­ne boxy. Cel­ko­vo by sa tak pre­d­iš­lo mno­hým prob­lé­mom za ove­ľa niž­šiu cenu. Sam­sung chce na nevy­da­re­ný Note 7 čo naj­skôr zabud­núť, no prá­ve ten­to chyb­ný model, kto­rý ohro­zil bez­peč­nosť mno­hých, sa stá­va top témou na rie­še­nie prob­lé­mov s elek­tro­ni­kou. V dneš­nom sve­te je ohrom­né množ­stvo elek­tro­nic­kých zaria­de­ní, kto­rých sa časom bude­me chcieť zba­viť. Ako s tými­to zaria­de­nia­mi po ich „smr­ti“ bez­peč­ne nalo­žiť bez poško­dzo­va­nia život­né­ho pro­stre­dia je jed­nou z hlav­ných tém dneš­nej spo­loč­nos­ti a dúfaj­me, že čosko­ro sa nám dosta­ne aj rie­še­nia na túto ťaž­kú otáz­ku.

baterie-vymenafony-z-ciny3-1024x1821-1024x182

zdroj: fonyzcina.startitup.sk, zdroj foto­gra­fií a titul­nej foto­gra­fie : fonyzciny.startitup.sk

Pridať komentár (0)