Čo robiť, keď sa tvojmu star­tupu nedarí alebo stag­nu­ješ

Nikola Tokárová / 24. januára 2016 / Tools a produktivita

Pred­tým, než sa roz­hod­neš vzdať to, mal by si si zana­ly­zo­vať tieto veci.

Budo­va­nie star­tupu je sku­točne ťažké, obzvlášť ak niečo zakla­dáš prvý raz. Nie­len, že máš na sta­rosti via­cero fun­kcií naraz, si tiež plne zod­po­vedný vzo­stup a pád tvo­jej spo­loč­nosti. A to je vec, za ktorú zod­po­ve­dáš 24 hodín denne, 7 dní v týždni, aj dávno potom, ako si odišiel z kan­ce­lá­rie.

Pokiaľ nemáš k dis­po­zí­cii záchranný kapi­tál, tvo­jim hlav­ným cie­ľom je zís­kať pro­fit čím skôr to je možné. Ale čo ak je tvoj nárast pomalší ako si pred­po­ve­dal a veci nejdú podľa plánu?

Why_Not_Get_A_Degree

Jed­no­du­chým rie­še­ním je vzdať sa. Vrá­tiť všetko, čo ostalo tvo­jim inves­to­rom, zdie­ľať zlé novinky s tvo­jim tímom a roz­pus­tiť spo­loč­nosť. Alter­na­tí­vou je uro­biť ana­lýzu tvojho biz­nisu a pokú­siť sa iden­ti­fi­ko­vať, prečo sa veci nehýbu takým tem­pom, ako si si naplá­no­val.

Star­tupy by sa mali vzdať až potom ako si úplne vyčer­pal svoje mož­nosti a nemô­žeš zaro­biť ani o tro­chu viac peňazí. Cash je totiž krvou pre star­tup, ktorý vytvára pred­pro­fit, čiže zbiera finan­cie prvotne na to, aby vôbec mohol fun­go­vať a preto je na začiatku možné robiť len dve veci: zís­kať viac zákaz­ní­kov alebo zní­žiť svoje náklady.

Tu sú veci, ktoré môžeš ana­ly­zo­vať v nádeji, že zis­tíš prí­činu pomal­šieho rastu tvo­jej spo­loč­nosti.

man-people-space-desk-large

Zapad­núť do škáry pro­dukt-trh

Zvy­čajne trvá nie­koľko rokov, kým náj­deš to, čo pasuje do škáry medzi porudkt-trh, čiže niečo, čo trh potre­buje a je to dob­rým a kva­lit­ným pro­duk­tom. Na začiatku možno náj­deš niečo pri­bližné, čo sa zdá ako dobrý nápad a získa ti to nie­koľko tisí­cok zákaz­ní­kov, pokiaľ však chceš ako spo­loč­nosť rásť, potre­bu­ješ nájsť presný balans medzi týmito dvomi rovi­nami. To zna­mená, že musíš svoj pro­dukt upra­vo­vať tak často, ako sa len dá na základe feed­backu od zákaz­ní­kov a svo­jej vízie.

Sean Ellis pri­chá­dza s teóriou o tomto zapad­nutí, ktorá sa pýta dve veci: ako často sa náv­štev­níci stá­vajú aj zákaz­níkmi a aká veľká je miera ich odcho­dov od tvojho pro­duktu? Ak sa tieto počty zvy­šujú, niečo robíš správne. Ak sa nehýbu alebo zni­žujú, začína prob­lém.

Ak nezís­ka­vaš záu­jem­cov alebo strá­caš zákaz­ní­kov, pýtaš sa ich prečo? Nebudú schopní dať ti odpo­veď, ale ak doká­žeš iden­ti­fi­ko­vať vzo­rové cho­va­nie v rele­vant­nej sku­pine, ktorá sa skladá z ľudí, ktorí vyze­rajú ako tvoji typickí zákaz­níci, môžeš pou­žiť ich feed­back na postupné zlep­še­nie tvojho pro­duktu a budú­cej skú­se­nosti zákaz­ní­kov.

2

Nabe­ra­nie nových uží­va­te­ľov vs. Záži­tok z nákupu

Ak je tvo­jim pro­duk­tom soft­vér, nabe­ra­nie nových zamest­nan­cov ti môže pomôcť alebo ťa zni­čiť. Ak máš e-shop alebo pre­dá­vaš tovar, všetko je o zážitku z nákupu.

Keď nie­kto nájde tvoj pro­dukt je pre nich jed­no­du­ché stať sa uží­va­te­ľom? Máš pred­na­sta­vené všetky kroky tak, aby sa zákaz­ník nemu­sel namá­hať a zís­kal len čistý bene­fit?

Pred­tým, ako dotiah­neš do detai­lov nabe­ra­nie nových uží­va­te­ľov, sústreď sa na výskum a roz­voj. Samotné fun­go­va­nie produktu/aplikácie je síce dôle­žité, ale pokiaľ si ľudia nezvyknú na tvoj pro­dukt, fun­go­va­nie ti nepo­môže.

3

Či už pre­dá­vaš veci online alebo v obchode, aký zákaz­nícky ser­vis posky­tujú tvoji zamest­nanci? Ak to nestojí za veľa, zákaz­níci odídu a kúpia si pro­dukt doma cez Ama­zon. V malo­ob­chode potre­bu­ješ vedieť, prečo si odlišný a pre­via­zať to so zážit­kom z nákupu. Si lac­nejší? Tak ponúkni cenovú záruku. Si lepší? Ponúkni vrte­nie tovaru do 365 dní. Si exklu­zívny? Nechaj zákaz­ní­kov, aby sa pri­dali na čaka­ciu lis­tinu, aby mohli usku­toč­niť nákup.

Cena

Väč­šina star­tu­pov nasta­vuje ceny nesprávne. Pozrú sa na cenu svo­jej kon­ku­ren­cie a oko­pí­rujú ich, pop­rí­pade nasta­via cenu tro­chu niž­šie, čo im poskytne výhodu oproti iným. Na začia­tok to nie je zlé, avšak správ­nym prí­stu­pom by bolo, ak by si zákaz­ní­kov nechal pla­tiť toľko, na koľko chcú daný pro­dukt ohod­no­tiť.

Pokiaľ je zvy­šo­va­nie ceny pre­ve­dené správne, je to jeden z naj­rých­lej­ších nástro­jov na zvý­še­nie tvojho príjmu. Cena musí samoz­rejme zod­po­ve­dať hod­note tvojho pro­duktu a oča­ká­vaní zákaz­ní­kov, kto­rým pre­dá­vaš.

4

Výplaty

Naj­vyš­šou finanč­nou polož­kou v tvo­jom star­tupe budú vždy výplaty a hneď tesne za nimi nájom. Ak ana­ly­zu­ješ svoje výdavky na počet zamest­nan­cov, môžeš ušet­riť nemalé peniaze a tým zní­žiť cel­kové náklady, čo ti pomôže zís­kať viac času, kým sa dopra­cu­ješ k tomu, aby si mal pro­fit z pre­daja.

Pre­skú­maj svo­jich zamest­nan­cov, ktorí sú kri­tickí voči zdo­ko­na­ľo­va­niu tvojho pro­duktu a uží­va­teľ­skému zážitku a porov­naj ich s tými, ktorí sa na to poze­rajú menej skep­ticky. Môžeš out­sor­co­vať, zazm­luv­niť alebo eli­mi­no­vať tých nekri­tic­kých? Ak áno, koľko by ti to ušet­rilo?

Pokiaľ máš menší tím, skús pou­va­žo­vať nad co-wor­kin­gom, môžeš kon­tak­to­vať naprí­klad bra­ti­slav­ský Impact Hub.

scissors-893152_960_720

Mar­ke­tin­gové výdavky

Jedna z naj­väč­ších star­tu­po­vých pascí je to, že minieš na kam­paň rov­naké množ­stvo peňazí, ako tvoja zná­mej­šia kon­ku­ren­cia. Čiže ak oni inves­tujú do reklám na Face­bo­oku X množ­stvo peňazí mesačne, mal by si inves­to­vať rov­nakú čias­tku aj ty.

V sku­toč­nosti to tak nie je. Pokiaľ je iná značka na trhu dlh­šie, má určite lep­šie zma­po­vanú svoju cie­ľovú sku­pinu, takže presne vedia, akú čias­tku a kam inves­to­vať, aby sa dostali k naj­lep­šej prog­nóze rastu. Ak sa im poda­rilo zís­kať viac peňazí, alebo ty si na trhu nový, budú ťa pred­bie­hať, pre­tože boju­jete o zákaz­ní­kov na rov­na­kej pôde. Preto by si ich mal zís­kať čím skôr a o zis­ko­vosť sa sta­rať neskôr. Preto Uber zarába miliardy dolá­rov, zabral si zákaz­ní­kov a Lyft, indické Didi Kuaidi, ani žiadna iná appka nemá proti nemu šancu.

uber-e1409870159455-1940x1089

Ak je tvoj prie­merný prí­jem za zákaz­níka 100 dolá­rov a ich 5000, nikdy nebu­deš schopný dosiah­nuť ich efek­ti­vitu mar­ke­tin­go­vých inves­tí­cií. Je veľmi dôle­žité prie­bežne sle­do­vať tvoje výdavky na mar­ke­tin­gový kanál, ktorý si zvo­líš a jeho efek­ti­vitu a tiež sle­do­vať samotný tes­to­vací kanál pred úpl­ným spus­te­ním. Inves­tuj 30 dní a časť výdav­kov do tes­to­va­cieho mar­ke­tin­go­vého kanálu a môžeš ušet­riť veľké peniaze pred inves­to­va­ním na nevý­konnú vec.

Quality of leads“

Týmto poj­mom sa ozna­čuje spô­sob, akým dosiah­neš to, aby si zís­kal a udr­žal si zákaz­ní­kov. Záleží na ňom viac ako na samot­nom obsahu. S dob­rým roz­poč­tom a múd­rym nápa­dom na súťaž môžeš zís­kať tisíce náv­štev­ní­kov tvo­jej stránky denne, ale v sku­toč­nosti záleží len na tých, ktorí budú aj pla­tiť.

Čiže ak máš roz­po­čet na mar­ke­ting 10000 dolá­rov, dáva väčší zmy­sel roz­be­hnúť štyri kam­pane cez rôzne kanály, pri­čom do kaž­dej inves­tu­ješ 2500 dolá­rov a môžeš sle­do­vať, ktorý kanál je najú­čin­nejší.

Oplatí sa pop­re­mýš­ľať aj nad tým, ako dlho trvá, kým sa ti inves­tí­cia do mar­ke­tingu vráti. Je to krat­šia doba ak 12 mesia­cov? Ak nie, bolo by ozaj drahé a prav­de­po­dobne zby­točné inves­to­vať do tejto kam­pane aj naďa­lej.

5

Refe­ren­cie

Vieš čo to zna­mená NPS? Net pro­mo­ter score – meria a posu­dzuje loja­litu zákaz­níka voči tvo­jej značke, pro­duk­tom alebo ser­visu. Ak nevieš, aké je NPS u tvo­jich zákaz­ní­kov, začni sa pýtať. Skvelé NPS zna­mená dobré refe­ren­cie, ktoré môžu naštar­to­vať nový biz­nis. Zákaz­níci, ktorí budú refe­ro­vať, budú milo­vať tvoj pro­dukt a posú­vať ho ďalej svo­jim pria­te­ľom a tak začína virálny koefi­cient.

Ak máš NPS nanič, tiež je to výborné. Zisti, prečo tvoji exis­tu­júci zákaz­níci nie sú uspo­ko­jení a rýchlo to naprav. Je stra­tou peňazí inves­to­vať do nových zákaz­ní­kov, keď sú tí exis­tu­júci frus­tro­vaní, zjed­no­du­šene musíš opra­viť dieru v kýbli, kým do neho nale­ješ ďal­šiu vodu.

The new Galaxy S6, right, and S6 Edge are displayed during a Samsung Galaxy Unpacked 2015 event on the eve of this week’s Mobile World Congress wireless show in Barcelona, Spain, Sunday, March 1, 2015, unveiling a new phone that ditches its signature plastic design for metal and glass. The South Korean phone manufacturer also unveiled a premium model with a display that curves around the edges. (AP Photo/Manu Fernandez)

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)