Čo robiť, keď sa tvoj­mu star­tu­pu neda­rí ale­bo stag­nu­ješ

Nikola Tokárová / 24. januára 2016 / Lifehacking

Pred­tým, než sa roz­hod­neš vzdať to, mal by si si zana­ly­zo­vať tie­to veci.

Budo­va­nie star­tu­pu je sku­toč­ne ťaž­ké, obzvlášť ak nie­čo zakla­dáš prvý raz. Nie­len, že máš na sta­ros­ti via­ce­ro fun­kcií naraz, si tiež plne zod­po­ved­ný vzo­stup a pád tvo­jej spo­loč­nos­ti. A to je vec, za kto­rú zod­po­ve­dáš 24 hodín den­ne, 7 dní v týžd­ni, aj dáv­no potom, ako si odišiel z kan­ce­lá­rie.

Pokiaľ nemáš k dis­po­zí­cii záchran­ný kapi­tál, tvo­jim hlav­ným cie­ľom je zís­kať pro­fit čím skôr to je mož­né. Ale čo ak je tvoj nárast pomal­ší ako si pred­po­ve­dal a veci nej­dú pod­ľa plá­nu?

Why_Not_Get_A_Degree

Jed­no­du­chým rie­še­ním je vzdať sa. Vrá­tiť všet­ko, čo osta­lo tvo­jim inves­to­rom, zdie­ľať zlé novin­ky s tvo­jim tímom a roz­pus­tiť spo­loč­nosť. Alter­na­tí­vou je uro­biť ana­lý­zu tvoj­ho biz­ni­su a pokú­siť sa iden­ti­fi­ko­vať, pre­čo sa veci nehý­bu takým tem­pom, ako si si naplá­no­val.

Star­tu­py by sa mali vzdať až potom ako si úpl­ne vyčer­pal svo­je mož­nos­ti a nemô­žeš zaro­biť ani o tro­chu viac peňa­zí. Cash je totiž krvou pre star­tup, kto­rý vytvá­ra pred­pro­fit, čiže zbie­ra finan­cie prvot­ne na to, aby vôbec mohol fun­go­vať a pre­to je na začiat­ku mož­né robiť len dve veci: zís­kať viac zákaz­ní­kov ale­bo zní­žiť svo­je nákla­dy.

Tu sú veci, kto­ré môžeš ana­ly­zo­vať v náde­ji, že zis­tíš prí­či­nu pomal­šie­ho ras­tu tvo­jej spo­loč­nos­ti.

man-people-space-desk-large

Zapad­núť do šká­ry pro­dukt-trh

Zvy­čaj­ne trvá nie­koľ­ko rokov, kým náj­deš to, čo pasu­je do šká­ry medzi porudkt-trh, čiže nie­čo, čo trh potre­bu­je a je to dob­rým a kva­lit­ným pro­duk­tom. Na začiat­ku mož­no náj­deš nie­čo pri­bliž­né, čo sa zdá ako dob­rý nápad a zís­ka ti to nie­koľ­ko tisí­cok zákaz­ní­kov, pokiaľ však chceš ako spo­loč­nosť rásť, potre­bu­ješ nájsť pres­ný balans medzi tými­to dvo­mi rovi­na­mi. To zna­me­ná, že musíš svoj pro­dukt upra­vo­vať tak čas­to, ako sa len dá na zákla­de feed­bac­ku od zákaz­ní­kov a svo­jej vízie.

Sean Ellis pri­chá­dza s teóri­ou o tom­to zapad­nu­tí, kto­rá sa pýta dve veci: ako čas­to sa náv­štev­ní­ci stá­va­jú aj zákaz­ník­mi a aká veľ­ká je mie­ra ich odcho­dov od tvoj­ho pro­duk­tu? Ak sa tie­to počty zvy­šu­jú, nie­čo robíš správ­ne. Ak sa nehý­bu ale­bo zni­žu­jú, začí­na prob­lém.

Ak nezís­ka­vaš záu­jem­cov ale­bo strá­caš zákaz­ní­kov, pýtaš sa ich pre­čo? Nebu­dú schop­ní dať ti odpo­veď, ale ak doká­žeš iden­ti­fi­ko­vať vzo­ro­vé cho­va­nie v rele­vant­nej sku­pi­ne, kto­rá sa skla­dá z ľudí, kto­rí vyze­ra­jú ako tvo­ji typic­kí zákaz­ní­ci, môžeš pou­žiť ich feed­back na postup­né zlep­še­nie tvoj­ho pro­duk­tu a budú­cej skú­se­nos­ti zákaz­ní­kov.

2

Nabe­ra­nie nových uží­va­te­ľov vs. Záži­tok z náku­pu

Ak je tvo­jim pro­duk­tom soft­vér, nabe­ra­nie nových zamest­nan­cov ti môže pomôcť ale­bo ťa zni­čiť. Ak máš e-shop ale­bo pre­dá­vaš tovar, všet­ko je o zážit­ku z náku­pu.

Keď nie­kto náj­de tvoj pro­dukt je pre nich jed­no­du­ché stať sa uží­va­te­ľom? Máš pred­na­sta­ve­né všet­ky kro­ky tak, aby sa zákaz­ník nemu­sel namá­hať a zís­kal len čis­tý bene­fit?

Pred­tým, ako dotiah­neš do detai­lov nabe­ra­nie nových uží­va­te­ľov, sústreď sa na výskum a roz­voj. Samot­né fun­go­va­nie produktu/aplikácie je síce dôle­ži­té, ale pokiaľ si ľudia nezvyk­nú na tvoj pro­dukt, fun­go­va­nie ti nepo­mô­že.

3

Či už pre­dá­vaš veci onli­ne ale­bo v obcho­de, aký zákaz­níc­ky ser­vis posky­tu­jú tvo­ji zamest­nan­ci? Ak to nesto­jí za veľa, zákaz­ní­ci odídu a kúpia si pro­dukt doma cez Ama­zon. V malo­ob­cho­de potre­bu­ješ vedieť, pre­čo si odliš­ný a pre­via­zať to so zážit­kom z náku­pu. Si lac­nej­ší? Tak ponúk­ni ceno­vú záru­ku. Si lep­ší? Ponúk­ni vrte­nie tova­ru do 365 dní. Si exklu­zív­ny? Nechaj zákaz­ní­kov, aby sa pri­da­li na čaka­ciu lis­ti­nu, aby moh­li usku­toč­niť nákup.

Cena

Väč­ši­na star­tu­pov nasta­vu­je ceny nespráv­ne. Pozrú sa na cenu svo­jej kon­ku­ren­cie a oko­pí­ru­jú ich, pop­rí­pa­de nasta­via cenu tro­chu niž­šie, čo im poskyt­ne výho­du opro­ti iným. Na začia­tok to nie je zlé, avšak správ­nym prí­stu­pom by bolo, ak by si zákaz­ní­kov nechal pla­tiť toľ­ko, na koľ­ko chcú daný pro­dukt ohod­no­tiť.

Pokiaľ je zvy­šo­va­nie ceny pre­ve­de­né správ­ne, je to jeden z naj­rých­lej­ších nástro­jov na zvý­še­nie tvoj­ho príj­mu. Cena musí samoz­rej­me zod­po­ve­dať hod­no­te tvoj­ho pro­duk­tu a oča­ká­va­ní zákaz­ní­kov, kto­rým pre­dá­vaš.

4

Výpla­ty

Naj­vyš­šou finanč­nou polož­kou v tvo­jom star­tu­pe budú vždy výpla­ty a hneď tes­ne za nimi nájom. Ak ana­ly­zu­ješ svo­je výdav­ky na počet zamest­nan­cov, môžeš ušet­riť nema­lé penia­ze a tým zní­žiť cel­ko­vé nákla­dy, čo ti pomô­že zís­kať viac času, kým sa dopra­cu­ješ k tomu, aby si mal pro­fit z pre­da­ja.

Pre­skú­maj svo­jich zamest­nan­cov, kto­rí sú kri­tic­kí voči zdo­ko­na­ľo­va­niu tvoj­ho pro­duk­tu a uží­va­teľ­ské­mu zážit­ku a porov­naj ich s tými, kto­rí sa na to poze­ra­jú menej skep­tic­ky. Môžeš out­sor­co­vať, zazm­luv­niť ale­bo eli­mi­no­vať tých nekri­tic­kých? Ak áno, koľ­ko by ti to ušet­ri­lo?

Pokiaľ máš men­ší tím, skús pou­va­žo­vať nad co-wor­kin­gom, môžeš kon­tak­to­vať naprí­klad bra­ti­slav­ský Impact Hub.

scissors-893152_960_720

Mar­ke­tin­go­vé výdav­ky

Jed­na z naj­väč­ších star­tu­po­vých pas­cí je to, že minieš na kam­paň rov­na­ké množ­stvo peňa­zí, ako tvo­ja zná­mej­šia kon­ku­ren­cia. Čiže ak oni inves­tu­jú do reklám na Face­bo­oku X množ­stvo peňa­zí mesač­ne, mal by si inves­to­vať rov­na­kú čias­t­ku aj ty.

V sku­toč­nos­ti to tak nie je. Pokiaľ je iná znač­ka na trhu dlh­šie, má urči­te lep­šie zma­po­va­nú svo­ju cie­ľo­vú sku­pi­nu, tak­že pres­ne vedia, akú čias­t­ku a kam inves­to­vať, aby sa dosta­li k naj­lep­šej prog­nó­ze ras­tu. Ak sa im poda­ri­lo zís­kať viac peňa­zí, ale­bo ty si na trhu nový, budú ťa pred­bie­hať, pre­to­že boju­je­te o zákaz­ní­kov na rov­na­kej pôde. Pre­to by si ich mal zís­kať čím skôr a o zis­ko­vosť sa sta­rať neskôr. Pre­to Uber zará­ba miliar­dy dolá­rov, zabral si zákaz­ní­kov a Lyft, indic­ké Didi Kuai­di, ani žiad­na iná app­ka nemá pro­ti nemu šan­cu.

uber-e1409870159455-1940x1089

Ak je tvoj prie­mer­ný prí­jem za zákaz­ní­ka 100 dolá­rov a ich 5000, nikdy nebu­deš schop­ný dosiah­nuť ich efek­ti­vi­tu mar­ke­tin­go­vých inves­tí­cií. Je veľ­mi dôle­ži­té prie­bež­ne sle­do­vať tvo­je výdav­ky na mar­ke­tin­go­vý kanál, kto­rý si zvo­líš a jeho efek­ti­vi­tu a tiež sle­do­vať samot­ný tes­to­va­cí kanál pred úpl­ným spus­te­ním. Inves­tuj 30 dní a časť výdav­kov do tes­to­va­cie­ho mar­ke­tin­go­vé­ho kaná­lu a môžeš ušet­riť veľ­ké penia­ze pred inves­to­va­ním na nevý­kon­nú vec.

Quali­ty of leads“

Tým­to poj­mom sa ozna­ču­je spô­sob, akým dosiah­neš to, aby si zís­kal a udr­žal si zákaz­ní­kov. Zále­ží na ňom viac ako na samot­nom obsa­hu. S dob­rým roz­poč­tom a múd­rym nápa­dom na súťaž môžeš zís­kať tisí­ce náv­štev­ní­kov tvo­jej strán­ky den­ne, ale v sku­toč­nos­ti zále­ží len na tých, kto­rí budú aj pla­tiť.

Čiže ak máš roz­po­čet na mar­ke­ting 10000 dolá­rov, dáva väč­ší zmy­sel roz­be­hnúť šty­ri kam­pa­ne cez rôz­ne kaná­ly, pri­čom do kaž­dej inves­tu­ješ 2500 dolá­rov a môžeš sle­do­vať, kto­rý kanál je najú­čin­nej­ší.

Opla­tí sa pop­re­mýš­ľať aj nad tým, ako dlho trvá, kým sa ti inves­tí­cia do mar­ke­tin­gu vrá­ti. Je to krat­šia doba ak 12 mesia­cov? Ak nie, bolo by ozaj dra­hé a prav­de­po­dob­ne zby­toč­né inves­to­vať do tej­to kam­pa­ne aj naďa­lej.

5

Refe­ren­cie

Vieš čo to zna­me­ná NPS? Net pro­mo­ter sco­re – meria a posu­dzu­je loja­li­tu zákaz­ní­ka voči tvo­jej znač­ke, pro­duk­tom ale­bo ser­vi­su. Ak nevieš, aké je NPS u tvo­jich zákaz­ní­kov, začni sa pýtať. Skve­lé NPS zna­me­ná dob­ré refe­ren­cie, kto­ré môžu naštar­to­vať nový biz­nis. Zákaz­ní­ci, kto­rí budú refe­ro­vať, budú milo­vať tvoj pro­dukt a posú­vať ho ďalej svo­jim pria­te­ľom a tak začí­na virál­ny koefi­cient.

Ak máš NPS nanič, tiež je to výbor­né. Zis­ti, pre­čo tvo­ji exis­tu­jú­ci zákaz­ní­ci nie sú uspo­ko­je­ní a rých­lo to naprav. Je stra­tou peňa­zí inves­to­vať do nových zákaz­ní­kov, keď sú tí exis­tu­jú­ci frus­tro­va­ní, zjed­no­du­še­ne musíš opra­viť die­ru v kýb­li, kým do neho nale­ješ ďal­šiu vodu.

The new Galaxy S6, right, and S6 Edge are displayed during a Samsung Galaxy Unpacked 2015 event on the eve of this week’s Mobile World Congress wireless show in Barcelona, Spain, Sunday, March 1, 2015, unveiling a new phone that ditches its signature plastic design for metal and glass. The South Korean phone manufacturer also unveiled a premium model with a display that curves around the edges. (AP Photo/Manu Fernandez)

Zdroj: medium.com

Pridať komentár (0)