Čo som sa naučil vďaka vstá­va­niu o pia­tej (a ako na to)?

Jaroslav Dodok / 13. januára 2016 / Tools a produktivita

Na stred­nej škole som ťahal 12-ky aj 24-ky. Boli aj víkendy, ktoré som nespal vôbec. Bolo to adre­na­líne a dob­ro­druž­stve. Strá­cal som však pro­duk­ti­vitu. A tak som zme­nil návyky. Dnes vstá­vam o pia­tej ráno. Ako sa mi vďaka tomuto návyku zme­nil život?

Začal som si vážiť čas

Ten svoj a čas iných. Nebu­deme si kla­mať. Vstať o pia­tej je námaha a boj so samým sebou. Keď viem ako veľmi sa musím sna­žiť, aby som vstal čo i len o pár minút skôr, vážim si tak viac každú minútu svojho dňa. Zrazu beriem ranné hodiny ako dar. Musím si dať pozor na to, kedy idem spať, aby som ráno vstal. Dlho som nechá­pal Mar­tina Mažára ako so mnou mohol o devia­tej večer ukon­čiť kon­ver­zá­ciu. Dnes som mu za to vďačný.

Začal som sa tešiť z východu slnka

Nenor­málne! Ako malé dieťa :) Nikdy som nechá­pal tie roman­tické scény z fil­mov, kde sa nie­kto doká­zal rozp­lý­vať nad tým, že opäť vidí svie­tiť žia­rivú guľu. Však slnko vychá­dza každý deň – hovo­ril som si. Dnes na východy slnka doslova čakám. Ak sa dá vždy na novom mieste. Na kopci, na námestí, pri kos­tole či na lúke. Sle­do­vať ako sa všetko pre­bú­dzať a pri­jí­mať ener­giu a slnečné lúče, to je niečo neopí­sa­teľné…

jaroslav-dodok-blog-vstavanie

Menej kávy

Viete, aký ner­vózny som bol, keď som nemal dennú dávku kávy. A nebola zrovna malá – 6 káv denne. To už vyrá­žalo dych nie­len kávič­ká­rom, ale pre­dov­šet­kým mojej obvod­nej doktorke. Keďže spať cho­die­vam už o devia­tej a môj spá­nok je ďaleko kva­lit­nejší, mám viac ener­gie. A tak si vysta­čím s 1 šál­kou kávy, ktorú si do posled­nej kvapky vychut­nám…

Menej Face­bo­oku

O pia­tej ráno sotva náj­dem nie­koho na Face­bo­oku. O Lin­ke­dine a Twit­teri to platí rov­nako. Vďaka tomu sa viem jed­no­du­cho vyhnúť prok­ras­ti­ná­cii.

Kva­lita nie kvan­tita

S množ­stvom spánku expe­ri­men­tu­jem už pár rokov. Pamä­tám si na obdo­bie 3 hodi­no­vého spánku, ale aj 12 hodi­nové vyli­ho­va­nie v posteli. Čo som sa naučil je sku­toč­nosť, že nie je dôle­žitá kvan­tita spánku – ak spíte 10 hodín denne, nezna­mená to, že nie ste una­vený. Mne stačí 5 – 7 hodín kva­lit­ného spánku. Určite ste už nie­kedy počuli, že spá­nok pred pol­no­cou je oveľa účin­nejší ako ten po pol­noci. Veľa tak­tiež spraví tep­lota v izbe či vlh­kosť. Stia­hnuté žalú­zie majú tiež čo to do seba. Vychy­tá­viek je veľa, keď všetky hack­nem, bude ďalší blog.

12140037_1082653368419317_3370438498572137884_o

Ráno vás nik neot­ra­vuje

Ranný tele­fo­nát od mojej pria­teľky so slo­vami dobré ráno je per­fektný štart do nového pra­cov­ného dňa! Okrem nej mi však do devia­tej, desia­tej nikto nevolá. Mám čas vyrie­šiť 20% kľú­čo­vých úloh, ktoré mi pri­nesú 80% výsled­kov.

Pre­čí­tajte si aj: Zhr­nul som svoje ško­li­teľ­ské skú­se­nosti, ako viesť stret­nu­tia, brains­tor­mingy či kurzy? (klik)

Nepre­ží­vam, žijem!

To naj­dô­le­ži­tej­šie: našiel som si čas na seba a na svo­jich pria­te­ľov! Poobe­die venu­jem svo­jej rodine, večer pria­te­ľom, kni­hám a cvi­če­niu.

Ako pove­dal Ber­nard Koprna: „Trávte čas s úžas­nými ľuďmi, robte úžasné veci, jedzte úžasné jedlá a vychut­ná­vajte si všetky malé pote­še­nia.” Všetky malé pote­še­nia! Východ slnka, raňajky, úsmev šoféra MHD či pole­tu­júci sneh…

Tipy, ktoré vám pomôžu vstať skôr:

1. Začnite v malom, posuňte svoj budík o pol hodinu, potom o ďal­šiu. 

2. Dajte si verejný závä­zok, naprí­klad na FB

3. Nevy­ne­chá­vajte víkendy, dva režimy sú pre zís­ka­nie nového návyku náročné

4. Večer (pol­ho­dinu) pred spa­ním neje­dzte, nečumte na disp­lej, neroz­mýš­ľajte nad tým, čo sa vám cez deň nepo­da­rilo, upo­kojte sa, sústreďte sa na dýcha­nie, mys­lite na všetko čo môžete sti­hnúť vďaka tomu, že skôr vsta­nete a na to aký pocit radosti zís­kate

5. Pove­dzte fra­jerke, bra­tovi, sebe alebo Bohu “dobrú noc”. Psy­cho­ló­go­via zis­tili, že toto slovné spo­je­nie je dôle­ži­tým spúš­ťa­čom, vďaka kto­rému vaše telo pre­chá­dza z aktív­nej čin­nosti do spánku.

6. Nevzdá­vajte sa! Návyk sa buduje mini­málne 21 dní. Ja osobne som tento návyk robil asi na 7 pokus, no stojí to za to.

7. Odmeňte sa! Naplá­nujte si na každý deň odmenu za úspech. Zatlies­kajte si, pochváľte sa na face­bo­oku, napíšte blog, choďte do kina, kúpte si knihu.

Hlavne sa tešte z kaž­dého malého kroku! A určite mi dajte vedieť o svo­jom úspe­chu, v komen­tári alebo v správe :)

dodok-jaroslav2-e1452159302480

Zdroj: jaroslavdodok.com

Pridať komentár (0)