Čo som sa naučil vďa­ka vstá­va­niu o pia­tej (a ako na to)?

Jaroslav Dodok / 13. januára 2016 / Lifehacking

Na stred­nej ško­le som ťahal 12-ky aj 24-ky. Boli aj víken­dy, kto­ré som nespal vôbec. Bolo to adre­na­lí­ne a dob­ro­druž­stve. Strá­cal som však pro­duk­ti­vi­tu. A tak som zme­nil návy­ky. Dnes vstá­vam o pia­tej ráno. Ako sa mi vďa­ka tomu­to návy­ku zme­nil život?

Začal som si vážiť čas

Ten svoj a čas iných. Nebu­de­me si kla­mať. Vstať o pia­tej je náma­ha a boj so samým sebou. Keď viem ako veľ­mi sa musím sna­žiť, aby som vstal čo i len o pár minút skôr, vážim si tak viac kaž­dú minú­tu svoj­ho dňa. Zra­zu beriem ran­né hodi­ny ako dar. Musím si dať pozor na to, kedy idem spať, aby som ráno vstal. Dlho som nechá­pal Mar­ti­na Mažá­ra ako so mnou mohol o devia­tej večer ukon­čiť kon­ver­zá­ciu. Dnes som mu za to vďač­ný.

Začal som sa tešiť z výcho­du sln­ka

Nenor­mál­ne! Ako malé die­ťa :) Nikdy som nechá­pal tie roman­tic­ké scé­ny z fil­mov, kde sa nie­kto doká­zal rozp­lý­vať nad tým, že opäť vidí svie­tiť žia­ri­vú guľu. Však sln­ko vychá­dza kaž­dý deň – hovo­ril som si. Dnes na výcho­dy sln­ka doslo­va čakám. Ak sa dá vždy na novom mies­te. Na kop­ci, na námes­tí, pri kos­to­le či na lúke. Sle­do­vať ako sa všet­ko pre­bú­dzať a pri­jí­mať ener­giu a slneč­né lúče, to je nie­čo neopí­sa­teľ­né…

jaroslav-dodok-blog-vstavanie

Menej kávy

Vie­te, aký ner­vóz­ny som bol, keď som nemal den­nú dáv­ku kávy. A nebo­la zrov­na malá – 6 káv den­ne. To už vyrá­ža­lo dych nie­len kávič­ká­rom, ale pre­dov­šet­kým mojej obvod­nej doktor­ke. Keď­že spať cho­die­vam už o devia­tej a môj spá­nok je ďale­ko kva­lit­nej­ší, mám viac ener­gie. A tak si vysta­čím s 1 šál­kou kávy, kto­rú si do posled­nej kvap­ky vychut­nám…

Menej Face­bo­oku

O pia­tej ráno sot­va náj­dem nie­ko­ho na Face­bo­oku. O Lin­ke­di­ne a Twit­te­ri to pla­tí rov­na­ko. Vďa­ka tomu sa viem jed­no­du­cho vyhnúť prok­ras­ti­ná­cii.

Kva­li­ta nie kvan­ti­ta

S množ­stvom spán­ku expe­ri­men­tu­jem už pár rokov. Pamä­tám si na obdo­bie 3 hodi­no­vé­ho spán­ku, ale aj 12 hodi­no­vé vyli­ho­va­nie v poste­li. Čo som sa naučil je sku­toč­nosť, že nie je dôle­ži­tá kvan­ti­ta spán­ku – ak spí­te 10 hodín den­ne, nezna­me­ná to, že nie ste una­ve­ný. Mne sta­čí 5 – 7 hodín kva­lit­né­ho spán­ku. Urči­te ste už nie­ke­dy poču­li, že spá­nok pred pol­no­cou je ove­ľa účin­nej­ší ako ten po pol­no­ci. Veľa tak­tiež spra­ví tep­lo­ta v izbe či vlh­kosť. Stia­hnu­té žalú­zie majú tiež čo to do seba. Vychy­tá­viek je veľa, keď všet­ky hack­nem, bude ďal­ší blog.

12140037_1082653368419317_3370438498572137884_o

Ráno vás nik neot­ra­vu­je

Ran­ný tele­fo­nát od mojej pria­teľ­ky so slo­va­mi dob­ré ráno je per­fekt­ný štart do nové­ho pra­cov­né­ho dňa! Okrem nej mi však do devia­tej, desia­tej nikto nevo­lá. Mám čas vyrie­šiť 20% kľú­čo­vých úloh, kto­ré mi pri­ne­sú 80% výsled­kov.

Pre­čí­taj­te si aj: Zhr­nul som svo­je ško­li­teľ­ské skú­se­nos­ti, ako viesť stret­nu­tia, brains­tor­min­gy či kur­zy? (klik)

Nepre­ží­vam, žijem!

To naj­dô­le­ži­tej­šie: našiel som si čas na seba a na svo­jich pria­te­ľov! Poobe­die venu­jem svo­jej rodi­ne, večer pria­te­ľom, kni­hám a cvi­če­niu.

Ako pove­dal Ber­nard Kopr­na: „Tráv­te čas s úžas­ný­mi ľuď­mi, rob­te úžas­né veci, jedz­te úžas­né jed­lá a vychut­ná­vaj­te si všet­ky malé pote­še­nia.” Všet­ky malé pote­še­nia! Východ sln­ka, raňaj­ky, úsmev šofé­ra MHD či pole­tu­jú­ci sneh…

Tipy, kto­ré vám pomô­žu vstať skôr:

1. Začni­te v malom, posuň­te svoj budík o pol hodi­nu, potom o ďal­šiu. 

2. Daj­te si verej­ný závä­zok, naprí­klad na FB

3. Nevy­ne­chá­vaj­te víken­dy, dva reži­my sú pre zís­ka­nie nové­ho návy­ku nároč­né

4. Večer (pol­ho­di­nu) pred spa­ním neje­dz­te, nečum­te na disp­lej, neroz­mýš­ľaj­te nad tým, čo sa vám cez deň nepo­da­ri­lo, upo­koj­te sa, sústreď­te sa na dýcha­nie, mys­li­te na všet­ko čo môže­te sti­hnúť vďa­ka tomu, že skôr vsta­ne­te a na to aký pocit rados­ti zís­ka­te

5. Pove­dz­te fra­jer­ke, bra­to­vi, sebe ale­bo Bohu “dob­rú noc”. Psy­cho­ló­go­via zis­ti­li, že toto slov­né spo­je­nie je dôle­ži­tým spúš­ťa­čom, vďa­ka kto­ré­mu vaše telo pre­chá­dza z aktív­nej čin­nos­ti do spán­ku.

6. Nevzdá­vaj­te sa! Návyk sa budu­je mini­mál­ne 21 dní. Ja osob­ne som ten­to návyk robil asi na 7 pokus, no sto­jí to za to.

7. Odmeň­te sa! Naplá­nuj­te si na kaž­dý deň odme­nu za úspech. Zatlies­kaj­te si, pochváľ­te sa na face­bo­oku, napíš­te blog, choď­te do kina, kúp­te si kni­hu.

Hlav­ne sa teš­te z kaž­dé­ho malé­ho kro­ku! A urči­te mi daj­te vedieť o svo­jom úspe­chu, v komen­tá­ri ale­bo v sprá­ve :)

dodok-jaroslav2-e1452159302480

Zdroj: jaroslavdodok.com

Pridať komentár (0)