Čo som sa naučila po zalo­žení dvoch star­tu­pov a prečo už neza­lo­žím ďalší

Cynthia Koo, Michal Sorkovský / 8. júna 2015 / Tools a produktivita

Nedávno som začala pra­co­vať ako Lead Desig­ner v pro­jekte Esti­mize, ale môj vlastný star­tup, na kto­rom som pra­co­vala ešte pred­tým stále exis­tuje. Môj co-foun­der je v čele pro­jektu, pro­jekt je zis­kový a naši zákaz­níci tvr­dia, že náš pro­dukt milujú. Prí­beh, prečo som tento star­tup opus­tila nechám na ino­kedy. Namiesto toho sa teraz budem veno­vať tomu, čo som sa po zalo­žení dvoch spo­loč­ností naučila a aj tomu prečo idem pra­co­vať na vízií nie­koho iného a nie na moje vlast­nej.

1. Chcem byť doko­nale zručná

Za posledné dva roky som sa naučila veľa o zalo­žení spo­loč­nosti, fun­drai­singu, o vybu­do­vaní a pre­daji pro­duktu. Stalo sa to, čo sa stane, keď ste jeden z dvoch ľudí, ktorí sa sna­žia uspieť. Uro­bíte všetko, čo vám príde pre úspech potrebné. A ak neviete ako uro­biť to, čo je potrebné, naučíte sa/vygooglite si to (Google je zdro­jom väč­šiny z mojich prog­ra­mo­va­cích vedo­mostí).

Bolo to skvelé. Rada som robila každý deň niečo iné, nie­kedy dokonca kaž­dých pár hodín. Ale niečo som si uve­do­mila. Nikdy by som sa nestala naozaj dob­rou v žiad­nej z týchto vecí samos­tatne, ak by som musela veno­vať rov­naký čas kaž­dej z nich. Uve­do­mila som si, že sa vlastne nech­cem stať naozaj dob­rou vo väč­šine z týchto vecí, aspoň zatiaľ nie. To, čo naozaj chcem, je stať sa dob­rou v jed­nej veci. A tou vecou je dizajn pro­duktu. 

2. Chcem tvo­riť

Keď som pre­stala robiť mar­ke­ting a vstú­pila som do sveta star­tu­pov, mys­lela som si, že to bolo preto, lebo som si chcela zalo­žiť vlastnú spo­loč­nosť. Prečo som to chcela uro­biť? Pri­znám sa, bolo to fas­ci­nu­júce. Prí­sľub veľ­kého množ­stva peňazí a slávy, k tomu tá moc a fle­xi­bi­lita, mož­nosť byť sám sebe šéfom. Nepo­chopte ma zle, stále chcem všetky tieto veci. Ale už si uve­do­mu­jem, aké sú malé šance pre tento vytú­žený úspech môjho star­tupu. Mys­lím si, že som o niečo viac vyspela, takže sa zme­nila tro­chu aj moja moti­vá­cia.

Áno, chcela by som mať veľa peňazí. Ale nie ani tak preto, aby som bola bohatá, ale kvôli slo­bode, ktorá by mi umož­ňo­vala pra­co­vať na hoci­čom, čo by som chcela. Chcela by som byť slávna, ale nie ani tak kvôli uzna­niu, skôr kvôli pries­toru, ktorý by mi to ponúklo na náj­de­nie pod­pory pre pro­jekty, na kto­rých by mi zále­žalo. A byť si svo­jim vlast­ným bos­som? No, tak to preto, lebo je (a som si istá, že aj vždy bude) skvelé pra­co­vať v pyžame. 

Viac ako všetky tieto veci a viac ako čokoľ­vek iné som ale chcela tvo­riť. A nako­niec nebu­dem musieť mať vlastnú spo­loč­nosť, aby som to mohla robiť. Našťas­tie pre mňa, viete prečo? 

3. Foun­deri musia a potre­bujú pre­dať! 

A to môže byť sku­točne neprí­jemné.

Prav­de­po­dobne si mys­líte, že naj­lep­šie predá nápad, pro­dukt či víziu ten, kto s ňou pri­šiel, komu napadla. A áno, tak to aj prav­de­po­dobne je. Ale ak ste nie­kedy, hoci­kedy niečo napí­sali, nama­ľo­vali, nakres­lili, skrátka vytvo­rili a potom pre­mýš­ľali nad tým, či to nie­koho bude vôbec zau­jí­mať, tak viete presne o čom hovo­rím. 

Pre­dá­vať svoju spo­loč­nosť (inves­to­rom, zákaz­ní­kom, zamest­nan­com, médiám) je ako pro­pa­go­vať hoci­jakú inú ume­leckú snahu. Vyža­duje si to istú zra­ni­teľ­nosť. Vyža­duje si to nie­komu odha­liť všetky svoje kre­a­tívne, stra­te­gické a inte­lek­tu­álne roz­hod­nu­tia, pozvať iných ľudí, aby súdili vašu víziu, ktorú máte pre svet.

Dnes som lep­šia v zdie­ľaní toho, čo píšem, než som bola kedy­ko­ľek pred­tým. A tiež som lep­šia v pre­dá­vaní nápa­dov, pro­duk­tov, snov, kto­rým verím. Ale teraz sa chcem vyhnúť podob­ným výzvam. V pod­state sa chcem zame­rať iba na tvo­re­nie a tvo­riť, tvo­riť a tvo­riť. :)

zdroj: medium.com 

Pridať komentár (0)