Čo zabíja pro­duk­ti­vitu?

Tatiana Blazseková / 7. december 2015 / Tools a produktivita

Žiť pro­duk­tívny život, mať nali­naj­ko­vaný prog­ram a nene­chať sa vyru­šo­vať nikým a ničím — to by bolo ide­álne. Člo­vek je však ľahko roz­ru­ši­teľný. Plnú pozor­nosť udr­žíme len nie­koľko desia­tok minút. Občas to nie sú len von­kaj­šie sti­muly, ktoré nás robia neefek­tív­nymi. Naše zau­ží­vané zvyky, kto­rým sme sto­per­cen­tne verní, môžu spô­so­bo­vať pokles pro­duk­ti­vity.

Návyky defi­nujú náš život. Ak chceme žiť vyvá­žený, pro­duk­tívny život, mali by sme sa kri­ticky pozrieť na naše zvyky a zhod­no­tiť ich efek­ti­vitu. Polož si otázku: koľko polo­žiek na tvo­jom novo­roč­nom TO DO liste ste spl­nil tento rok? Naj­ľah­šie je pri­pi­so­vať položky do tohto listu. Ešte lep­ším rie­še­ním je zamys­lieť sa nad tým, prečo nie sme schopní spl­niť to, čo si naplá­nu­jeme.

Pro­duk­ti­vita môže trpieť a ty ani nemu­síš vedieť prečo. Skúsme sa teda pozrieť na rôzne dôvody, ktoré zabí­jajú pro­duk­ti­vitu.

funny_hipster_03

Mul­ti­tas­king

Je doká­zané, že ak sa sna­žíme o mul­ti­tas­king, naša pozor­nosť sa delí medzi via­cero úloh a tým strá­came na pro­duk­ti­vite. Tak­tiež je dôle­žité zamys­lieť sa nad tým, aké moda­lity využí­vame. Člo­vek by naprí­klad pri písaní textu nemal počú­vať hudbu s tex­tom, ktorý mu je známy. Odpo­rúča sa skôr nejaká kla­sika inštru­men­tálna hudba. Často sa môže zdať, že robíš dve veci naraz, a teda si pro­duk­tív­nejší. Prav­dou ale je, že práve ská­ka­nie z úlohy na úlohu zabíja naj­viac času.

Sociálne siete

Koľ­ko­krát si si dnes skon­tro­lo­val maily? Kon­tro­lou sociál­nych sietí a emai­lov trá­vime až pri­veľa času. Skús si sta­no­viť presný čas, kedy si dovo­líš hodiť očkom po súkrom­ných sprá­vach. Ak ťa vyru­šujú a nevieš si ich odo­prieť, skús nie­ktoré appky, ktoré to uro­bia za teba.

Woman-Spaces131

Neve­dieť pove­dať : NIE

K tomuto bodu asi nie je čo dodať. Ako pove­dal War­ren Buf­fett: „Nemô­žete nechať iných ľudí nasta­viť vám váš osobný prog­ram v živote“. Je dôle­žité uve­do­miť si, že ak povieš nie, nezna­mená to, že by si danú osobu nereš­pek­to­val, alebo že by si chcel uro­biť naprieč.

Pra­co­vať bez pre­stávky

Nie­kedy jed­no­du­cho potre­bu­ješ pau­zičku. Počú­vaj svoje telo. Ak sa cítiš una­vení, choď sa prejsť, daj si pohár vody, kávy, čaju. Veľ­kým hitom sa v posled­nom čase stala POMO­DORO tech­nika. Nasta­víš si budík a pra­cu­ješ 25 minút. Keď zazvoní, zna­mená to 5 minú­tovú pauzu. 

Neup­ra­vený TO DO list

Nebuď prí­liš hor­liví a naplň svoj zoznam úloh reál­nymi vecami. Nestre­suj zby­točne samých seba. Dlhé listy naprás­kané povin­nos­ťami ťa len demo­ti­vujú.

dsc_00721

Zdroj: www. medium.com

Pridať komentár (0)