Čo zna­mená kata­strofa v podobe Sam­sung Note 7 pre Apple?

Max Duzek, thinkapple.sk / 14. septembra 2016 / Tech a inovácie

Aj ty si už zasti­hol nespo­četné správy o tom, ako vlaj­ková loď Sam­sungu robí firme škan­dál za škan­dá­lom? A nie hoci­jaký škan­dál. Sam­sung Note 7 totižto nie­lenže spĺňa všetky sľú­bené vlast­nosti, ale ti ešte aj môže vybuc­hnúť v ruke. To poteší, nie?

Čo Apple?

Na Zemi nie je člo­veka, ktorý by neve­del o riva­lite medzi Apple a Sam­sun­gom. Tento rok si však Sam­sung svoje prob­lémy naplá­no­val veľmi zle. Res­pek­tíve, z pohľadu Apple, veľmi pre­cízne.

Len pred pár dňami Sam­sung začal sťa­ho­vať svoj model z obehu a utŕ­žil obrov­ské finančné škody. Po novom verejne žiada maji­te­ľov Note 7, aby ich dob­ro­voľne vrá­tili a mobil proste nepou­ží­vali. Aby toho nebolo málo, všetko sa to deje v čase, keď firma Apple pred­sta­vila nadu­paný iPhone 7, ktorý by, prav­de­po­dobne, vybu­cho­vať nemal.

Zdroj:mobipicker.com

msung si teda v naj­horší možný oka­mih roka vybral slabú chvíľku a Apple sa môže rado­vať.

Aké budú následky?

Nie je žiad­nym tajom­stvom, že Apple je firma, ktorá má jeden z naj­väč­ších mar­ke­tin­go­vých roz­poč­tov na svete. Tento rok sa, para­doxne, o naj­väč­šiu mar­ke­tin­govú kam­paň firmy Apple posta­ral… Sam­sung.

Veď ako inak spra­viť pria­mej kon­ku­ren­cii reklamu než abso­lútne zbab­ra­ným tele­fó­nom ohro­zu­júci zdra­vie zákaz­ní­kov?

Zdroj:innocentstore.cz

Ak teda Apple so svo­jím iPho­nom 7 neza­váha a nebo­daj sa aj z Blu­e­to­oth slú­cha­diel Air­Pods stane hit, Sam­sung to má tento rok zrá­tané. Pri­tom nemal našliap­nuté vôbec zle.

Apple sa chystá tento rok ešte pred­sta­viť nové Mac­Bo­oky, zatiaľ čo Sam­sung bude, prav­de­po­dobne, rie­šiť svoju nemilú situ­áciu.

Kon­ku­renčný boj sa teda pri­tvr­dzuje a aspoň momen­tálne sa jasne pre­sú­vajú misky váh na stranu ame­ric­kého giganta.

thinkapple_banner-1

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: mobi­pic­ker

Pridať komentár (0)