Čo zna­me­ná kata­stro­fa v podo­be Sam­sung Note 7 pre App­le?

Max Duzek, thinkapple.sk / 14. septembra 2016 / Tech a inovácie

Aj ty si už zasti­hol nespo­čet­né sprá­vy o tom, ako vlaj­ko­vá loď Sam­sun­gu robí fir­me škan­dál za škan­dá­lom? A nie hoci­ja­ký škan­dál. Sam­sung Note 7 totiž­to nie­len­že spĺňa všet­ky sľú­be­né vlast­nos­ti, ale ti ešte aj môže vybuc­hnúť v ruke. To pote­ší, nie?

Čo App­le?

Na Zemi nie je člo­ve­ka, kto­rý by neve­del o riva­li­te medzi App­le a Sam­sun­gom. Ten­to rok si však Sam­sung svo­je prob­lé­my naplá­no­val veľ­mi zle. Res­pek­tí­ve, z pohľa­du App­le, veľ­mi pre­cíz­ne.

Len pred pár dňa­mi Sam­sung začal sťa­ho­vať svoj model z obe­hu a utŕ­žil obrov­ské finanč­né ško­dy. Po novom verej­ne žia­da maji­te­ľov Note 7, aby ich dob­ro­voľ­ne vrá­ti­li a mobil pros­te nepou­ží­va­li. Aby toho nebo­lo málo, všet­ko sa to deje v čase, keď fir­ma App­le pred­sta­vi­la nadu­pa­ný iPho­ne 7, kto­rý by, prav­de­po­dob­ne, vybu­cho­vať nemal.

Zdroj:mobipicker.com

msung si teda v naj­hor­ší mož­ný oka­mih roka vybral sla­bú chvíľ­ku a App­le sa môže rado­vať.

Aké budú násled­ky?

Nie je žiad­nym tajom­stvom, že App­le je fir­ma, kto­rá má jeden z naj­väč­ších mar­ke­tin­go­vých roz­poč­tov na sve­te. Ten­to rok sa, para­dox­ne, o naj­väč­šiu mar­ke­tin­go­vú kam­paň fir­my App­le posta­ral… Sam­sung.

Veď ako inak spra­viť pria­mej kon­ku­ren­cii rekla­mu než abso­lút­ne zbab­ra­ným tele­fó­nom ohro­zu­jú­ci zdra­vie zákaz­ní­kov?

Zdroj:innocentstore.cz

Ak teda App­le so svo­jím iPho­nom 7 neza­vá­ha a nebo­daj sa aj z Blu­e­to­oth slú­cha­diel Air­Pods sta­ne hit, Sam­sung to má ten­to rok zrá­ta­né. Pri­tom nemal našliap­nu­té vôbec zle.

App­le sa chys­tá ten­to rok ešte pred­sta­viť nové Mac­Bo­oky, zatiaľ čo Sam­sung bude, prav­de­po­dob­ne, rie­šiť svo­ju nemi­lú situ­áciu.

Kon­ku­renč­ný boj sa teda pri­tvr­dzu­je a aspoň momen­tál­ne sa jas­ne pre­sú­va­jú mis­ky váh na stra­nu ame­ric­ké­ho gigan­ta.

thinkapple_banner-1

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: mobi­pic­ker

Pridať komentár (0)