Con­de­fe­rate com­bat figh­ter: ohro­mu­júci nie je len názov!

Rufus / 28. augusta 2015 / Tech a inovácie

Asi naj­sle­do­va­nej­šou moto-novin­kou posled­ných dní nebola žiadna Honda, Yamaha alebo Har­ley. Bola pred­sta­vená motorka, ktorú si kúpi len 61 ľudí na celom svete. A tí budú musieť byť cel­kom bohatí. Ide o druhú gene­rá­ciu Con­fe­de­rate G2P51 Com­bat Figh­ter. V Star­ti­tup pova­žu­jeme toto dizaj­nové dielo, za abso­lútny uni­kát dizaj­néra Jona Kas­seho.

CON­FE­DE­RATE G2P51 COM­BAT FIGH­TER

Druhá gene­rá­cia výzo­rovo zau­jí­ma­vej rady sa vyzna­čuje via­ce­rými ino­vá­ciami. Kon­štruk­ciu tvorí špe­ciálna hli­ní­ková zlia­tina 6061-T6. Vďaka pou­ži­tiu tohoto mate­riálu stroj dosia­hol až neuve­ri­teľne nízku hmot­nosť. Celý moto­cy­kel váži len 226 kilo­gra­mov, pri­čom si stráži tvrdý výzor a budí dojem “vyso­kej váho­vej kate­gó­rie.”

OHRO­MU­JÚCI NIE JE LEN NÁZOV 

Pohon zabez­pe­čuje výkonný dvoj­va­lec V-Twin s obje­mom 2163 ccm. Trúf­nete si odhad­núť cel­kový výkon tohoto stroja? Nie­koho výkon okrúh­lych 200 koní možno prek­vapí, pri­po­je­nej päť­stup­ňo­vej závo­dej pre­vo­dovke však naozaj nie je čo vytknúť. Je to ide­álny stroj pre boha­tého obdi­vo­va­teľa luxusu, ohromí hneď viac­krát! A nie je reč len o zvuku motora!

Confederate G2P51 Combat Fighter

BLACK AND WHITE

Keď je reč o dizajne, ten je typický pre stroje, ktoré pote­šia zapar­ko­vané len v urči­tom počte garáží na celom svete. Moto­cy­kel, ktorý patrí v súčas­nosti medzi naj­viac dis­ku­to­vané novinky, pôsobí majes­tát­nym až ohro­mu­jú­cim doj­mom. Počet týchto uni­kát­nych stro­jov je obme­dený. Čo sa týka fareb­ného pre­ve­de­nia, výrobca vsa­dil na kla­siku. 30 stro­jov v čier­nej farbe a 31 stro­jov sa bude pýšiť elo­xo­va­ným hli­ní­kom.

NA CES­TÁCH NEPRE­HLIAD­NU­TEĽNÝ P51 COM­BAT FIGH­TER 

Už od prvého pohľadu naň je oku jasné, že podobný dizajn pre­šiel rukami sku­toč­ného génia. Strohé línie dotvá­rajú drsný imiďž “kráľa pies­ko­vých dún.” Tam kam pôj­dete s týmto stro­jom budete jed­no­du­cho pod neus­tá­lym dohľa­dom oko­lia. Áno, presne tento štýl moto­cyklu pri­ťa­huje pohľady aj so “zhas­nu­tým” moto­rom.

Confederate G2P51 Combat Fighter

CENA

Ak si mys­líš, že ide o moto­cy­kel, ktorý zruj­nuje tvoj roz­po­čet, nemý­liš sa! Neofi­ciálne ohlá­sená cena sa pohy­buje okolo 111-tisíc eur! Ak si milov­ní­kom “purizmu,” obľu­bu­ješ čisté línie a si ochotný si poriadne pri­pla­tiť, popo­náh­ľaj sa. Dostať sa medzi hrdých maji­te­ľov nových stro­jov nebude ľahké. Vyro­be­ných je len 61 kusov!

Kto má teda chuť a peniaze, môže si rovno rezer­vo­vať tento dizaj­nový skvost od Jona Kas­seho práve TU! 

Confederate G2P51 Combat Fighter

zdroj: autobazar.eu

Pridať komentár (0)