Cowor­king: Sku­točný raj na zemi!

Peter Šebo / 14. januára 2015 / Tools a produktivita

Do Star­ti­tup redak­cie sme od čita­teľa dostali vtipný email o cowor­kin­goch, o ktorý sa s vami teraz chceme pode­liť. :)

Ráno prí­dete do roboty kde sa s vami vítajú ľudia, kto­rých nie­kedy ani nepoz­náte, čo pre extro­ver­tov môže byť cel­kom zau­ji­mavé. Následne sa vybe­riete do kuchynky spra­viť si kávu, čaj, kde je často taký wai­ting list, že si to rovno aj rozmys­líte. Sad­nete si k vášmu stolu, na kto­rom si skon­tro­lu­jete, či vám nie­kto neuk­ra­dol papiere a note­book, ktorý ste na ňom včera nechali. 

Je 9:00 a vy sa púš­tate do roboty. Začí­najú cho­diť ďalší ľudia z iných firiem, s kto­rými sha­ru­jete jeden pries­tor. V miest­nosti začína byť hluk, čo vyrie­šite jedine so slu­chát­kami a spo­tify. 

o 10:00 za vami príde cudzí člo­vek spý­tať sa, či mu nepo­ži­čáte nabí­jačku na iphone. Hneď na to máte roko­va­nie v zasa­dačke, do kto­rej sa po hodine začnú dobí­jať ľudia z iných firiem s otáz­kou ako dlho ešte plá­nu­jete roko­vať.

O 12:00 začnú okolo vás na sto­loch vysmr­die­vať zohriate obedy done­sené z domu. Vtedy je čas odísť na obed do SOHO. 

Je tesne po obede a namie­rite si to na záchod, ktorý dosť často náj­dete ”zde­vas­to­vaný”. Takže si pekne utriete misu a je to. 

O 1pm keď začnete naplno pra­co­vať doj­dete na to, že vám na moni­tor svieti slnko, čo vyrie­šite zastre­ním žalu­zií, na čo sa hneď ozvú 3ja ľudia, kto­rým ste zastreli ich ”luxusný” výhľad. 

O 3pm vám zoslabne Wi-FI pri­po­je­nie tak­mer na nulu, kvôli aktív­nej prá­ce­schop­nosti všet­kých ľudí v miest­nosti. Takže ich postupne začnete pre­svied­čať nech už idú domov doro­biť si svoje veci.

Je 5pm a váš chlad­no­milný kolega začne vet­rať celú miest­nosť, boh­vie prečo. Samoz­rejme vaše kríže toto nedo­kážu vydr­žať a začína sa boj o okno. 

Je 7pm, ľudia sú preč a vy máte konečne pocit ako v sku­toč­nej kan­ce­lá­rii. 

PS: Je možné, aby sa taketo niečo stalo práve vám? :)

Pridať komentár (0)