Coworking: Skutočný raj na zemi!

Peter Šebo / 14. januára 2015 / Lifehacking

Do Star­ti­tup re­dak­cie sme od či­ta­teľa do­stali vtipný email o co­wor­kin­goch, o ktorý sa s vami te­raz chceme po­de­liť. :)

 

Ráno prí­dete do ro­boty kde sa s vami ví­tajú ľu­dia, kto­rých nie­kedy ani ne­poz­náte, čo pre ex­tro­ver­tov môže byť cel­kom zau­ji­mavé. Ná­sledne sa vy­be­riete do ku­chynky spra­viť si kávu, čaj, kde je často taký wai­ting list, že si to rovno aj ro­zmys­líte. Sad­nete si k vášmu stolu, na kto­rom si skon­tro­lu­jete, či vám nie­kto ne­uk­ra­dol pa­piere a no­te­book, ktorý ste na ňom včera ne­chali. 

Je 9:00 a vy sa púš­tate do ro­boty. Za­čí­najú cho­diť ďalší ľu­dia z iných fi­riem, s kto­rými sha­ru­jete je­den pries­tor. V miest­nosti za­čína byť hluk, čo vy­rie­šite je­dine so slu­chát­kami a spo­tify. 

o 10:00 za vami príde cu­dzí člo­vek spý­tať sa, či mu ne­po­ži­čáte na­bí­jačku na ip­hone. Hneď na to máte ro­ko­va­nie v za­sa­dačke, do kto­rej sa po ho­dine za­čnú do­bí­jať ľu­dia z iných fi­riem s otáz­kou ako dlho ešte plá­nu­jete ro­ko­vať.

O 12:00 za­čnú okolo vás na sto­loch vy­smr­die­vať zo­hriate obedy do­ne­sené z domu. Vtedy je čas od­ísť na obed do SOHO. 

Je tesne po obede a na­mie­rite si to na zá­chod, ktorý dosť často náj­dete “zde­vas­to­vaný“. Takže si pekne utriete misu a je to. 

O 1pm keď za­čnete na­plno pra­co­vať doj­dete na to, že vám na mo­ni­tor svieti slnko, čo vy­rie­šite za­stre­ním ža­lu­zií, na čo sa hneď ozvú 3ja ľu­dia, kto­rým ste za­streli ich “lu­xusný“ vý­hľad. 

O 3pm vám zo­slabne Wi-FI pri­po­je­nie tak­mer na nulu, kvôli ak­tív­nej prá­ce­schop­nosti všet­kých ľudí v miest­nosti. Takže ich po­stupne za­čnete pre­svied­čať nech už idú do­mov do­ro­biť si svoje veci.

Je 5pm a váš chlad­no­milný ko­lega za­čne vet­rať celú miest­nosť, boh­vie prečo. Sa­moz­rejme vaše kríže toto ne­do­kážu vy­dr­žať a za­čína sa boj o okno. 

Je 7pm, ľu­dia sú preč a vy máte ko­nečne po­cit ako v sku­toč­nej kan­ce­lá­rii. 

 

PS: Je možné, aby sa ta­keto niečo stalo práve vám? :)

Pridať komentár (0)