Crop­Tec – slo­ven­ský pro­jekt, kto­rý sa posta­rá o vaše rast­li­ny

Lukáš Gašparík jr. / 26. januára 2015 / Tech a inovácie

Ide o inte­li­gent­ný hyd­ro­po­nic­ký sys­tém, kto­rý sa posta­rá o vaše rast­li­ny. Ich cie­ľom je pri­niesť na trh glo­bál­nu potra­vi­no­vú bez­peč­nosť a udr­ža­teľ­né poľ­no­hos­po­dár­stvo aj napriek neus­tá­le ras­tú­cej sve­to­vej popu­lá­cií.

Ak aj vy máte záu­jem o to ako sa bude v budúc­nos­ti žiť a či bude na sve­te dosta­tok potreb­ných suro­vín, mali by ste zbys­triť pozor­nosť. Sve­to­vá popu­lá­cia ras­tie kaž­dým dňom a odbor­ní­ci pred­po­ve­da­jú, že v roku 2050 by malo na sve­te žiť pri­bliž­ne 9,6 miliar­dy oby­va­te­ľov. Z čoho vyplý­va, že prí­stup k základ­ným suro­vi­nám bude auto­ma­tic­ky hor­ší.

Crop­Tek vyví­ja plne inte­li­gent­ný hyd­ro­po­nic­ký sys­tém, kto­rý posta­rá o vaše inte­ri­é­ro­vé, ale aj exte­ri­é­ro­vé rast­li­ny. Pro­stred­níc­tvom ino­va­tív­nych sen­zo­rov doká­že sys­tém auto­ma­tic­ky diag­nos­ti­ko­vať a zabez­pe­čiť čo naj­lep­šie pod­mien­ky pre pes­to­va­né rast­li­ny.

Cha­la­ni z Crop­tec-u už majú za sebou už aj prvé úspe­chy. Na novem­bro­vých Star­tu­pA­wards v Bra­ti­sla­ve sa im poda­ri­lo vyhrať prvé mies­to v kate­gó­rií Socie­ty. Tomu­to pro­jek­tu drží­me pal­ce a verí­me, že sa zara­dí medzi úspeš­né slo­ven­ské pro­jek­ty.

Pat­rí­te aj vy medzi tých, kto­rým rast­li­ny moc dlho doma nevy­dr­žia? Crop­Tec vám svo­je rie­še­nie ponúk­ne pred­bež­ne za 399€. Kedy však bude dostup­né zatiaľ nevie­me.

zdroj: croptek.sk

Pridať komentár (0)