Crop­Tec – slo­ven­ský pro­jekt, ktorý sa postará o vaše rast­liny

Lukáš Gašparík jr. / 26. januára 2015 / Tech a inovácie

Ide o inte­li­gentný hyd­ro­po­nický sys­tém, ktorý sa postará o vaše rast­liny. Ich cie­ľom je pri­niesť na trh glo­bálnu potra­vi­novú bez­peč­nosť a udr­ža­teľné poľ­no­hos­po­dár­stvo aj napriek neus­tále ras­tú­cej sve­to­vej popu­lá­cií.

Ak aj vy máte záu­jem o to ako sa bude v budúc­nosti žiť a či bude na svete dosta­tok potreb­ných suro­vín, mali by ste zbys­triť pozor­nosť. Sve­tová popu­lá­cia ras­tie kaž­dým dňom a odbor­níci pred­po­ve­dajú, že v roku 2050 by malo na svete žiť pri­bližne 9,6 miliardy oby­va­te­ľov. Z čoho vyplýva, že prí­stup k základ­ným suro­vi­nám bude auto­ma­ticky horší.

Crop­Tek vyvíja plne inte­li­gentný hyd­ro­po­nický sys­tém, ktorý postará o vaše inte­ri­é­rové, ale aj exte­ri­é­rové rast­liny. Pro­stred­níc­tvom ino­va­tív­nych sen­zo­rov dokáže sys­tém auto­ma­ticky diag­nos­ti­ko­vať a zabez­pe­čiť čo naj­lep­šie pod­mienky pre pes­to­vané rast­liny.

Cha­lani z Crop­tec-u už majú za sebou už aj prvé úspe­chy. Na novem­bro­vých Star­tu­pA­wards v Bra­ti­slave sa im poda­rilo vyhrať prvé miesto v kate­gó­rií Society. Tomuto pro­jektu držíme palce a veríme, že sa zaradí medzi úspešné slo­ven­ské pro­jekty.

Pat­ríte aj vy medzi tých, kto­rým rast­liny moc dlho doma nevy­dr­žia? Crop­Tec vám svoje rie­še­nie ponúkne pred­bežne za 399€. Kedy však bude dostupné zatiaľ nevieme.

zdroj: croptek.sk

Pridať komentár (0)