Cro­wd­berry je ofi­ciálne spus­tené!

Karol Stračár / 25. mája 2015 / Tools a produktivita

Po mesia­coch príp­rav sme konečne mohli osla­vo­vať. Vo štvr­tok 21.5.2015 sa v bra­ti­slav­skom Impact­HUBe ofi­ciálne spus­tila plat­forma pre finan­co­va­nie star­tu­pov a zau­jí­ma­vých pro­jek­tov – Cro­wd­berry.

O pred­sta­ve­nie pro­jektu sa posta­rali Mar­tin Huba (co-foun­der, mana­žér komu­nity), Pat­rik Horný (spo­lu­t­vorca myš­lienky, co-foun­der a líder plat­formy) a Vik­tor Miku­lá­šek (líder star­tup štú­dia Laun­cher, v kto­rom pro­jekt Cro­wd­berry vzni­kol). Nášho stra­te­gic­kého par­tnera, Tatra banka Pri­vat Ban­king, repre­zen­to­val Peter Frčo, tak­tiež spo­lu­t­vorca myš­lienky, zod­po­vedný za tento pro­jekt vo vnútri Tatra banky.

Po krát­kej ofi­ciál­nej časti sa vyše 100-členný „crowd“ náv­štev­ní­kov launch party veno­val ešte nie­koľko hodín indi­vi­du­ál­nym roz­ho­vo­rom s celým Cro­wd­berry tímom – v nálade ich pod­po­ro­vali Mrva&Stanko, Treat fresh food a Her­bert sirupy. Pár fotiek z večera náj­dete TU.

Všet­kým, ktorí sa zúčast­nili tejto launch párty by sme radi poďa­ko­vali za skvelú atmo­sféru, per­fektný networ­king, povzbu­de­nia, ale i kon­štruk­tívne námety na vylep­še­nia.

Ak máte vo svo­jom okolí ľudí zo star­tup komu­nity, určite im dajte o Cro­wd­berry vedieť!

A ešte jedna zau­jí­ma­vosť na záver: prvý pro­jekt, ktorý sa zare­gis­tro­val priamo na plat­forme, to sti­hol ešte v deň kona­nia launch párty okolo 23:00, čiže iba pár hodín po spus­tení webu online!

Ak vás táto nová jedi­nečná plat­forma zau­jala a chceli by ste vedieť viac, všetky novinky náj­dete na ich blogu TU.

Pridať komentár (0)