Cro­wd­ber­ry je ofi­ciál­ne spus­te­né!

Karol Stračár / 25. mája 2015 / Lifehacking

Po mesia­coch príp­rav sme koneč­ne moh­li osla­vo­vať. Vo štvr­tok 21.5.2015 sa v bra­ti­slav­skom Impact­HU­Be ofi­ciál­ne spus­ti­la plat­for­ma pre finan­co­va­nie star­tu­pov a zau­jí­ma­vých pro­jek­tov – Cro­wd­ber­ry.

O pred­sta­ve­nie pro­jek­tu sa posta­ra­li Mar­tin Huba (co-foun­der, mana­žér komu­ni­ty), Pat­rik Hor­ný (spo­lu­t­vor­ca myš­lien­ky, co-foun­der a líder plat­for­my) a Vik­tor Miku­lá­šek (líder star­tup štú­dia Laun­cher, v kto­rom pro­jekt Cro­wd­ber­ry vzni­kol). Náš­ho stra­te­gic­ké­ho par­tne­ra, Tat­ra ban­ka Pri­vat Ban­king, repre­zen­to­val Peter Frčo, tak­tiež spo­lu­t­vor­ca myš­lien­ky, zod­po­ved­ný za ten­to pro­jekt vo vnút­ri Tat­ra ban­ky.

Po krát­kej ofi­ciál­nej čas­ti sa vyše 100-člen­ný „cro­wd“ náv­štev­ní­kov launch par­ty veno­val ešte nie­koľ­ko hodín indi­vi­du­ál­nym roz­ho­vo­rom s celým Cro­wd­ber­ry tímom – v nála­de ich pod­po­ro­va­li Mrva&Stanko, Tre­at fresh food a Her­bert siru­py. Pár fotiek z veče­ra náj­de­te TU.

Všet­kým, kto­rí sa zúčast­ni­li tej­to launch pár­ty by sme radi poďa­ko­va­li za skve­lú atmo­sfé­ru, per­fekt­ný networ­king, povzbu­de­nia, ale i kon­štruk­tív­ne náme­ty na vylep­še­nia.

Ak máte vo svo­jom oko­lí ľudí zo star­tup komu­ni­ty, urči­te im daj­te o Cro­wd­ber­ry vedieť!

A ešte jed­na zau­jí­ma­vosť na záver: prvý pro­jekt, kto­rý sa zare­gis­tro­val pria­mo na plat­for­me, to sti­hol ešte v deň kona­nia launch pár­ty oko­lo 23:00, čiže iba pár hodín po spus­te­ní webu onli­ne!

Ak vás táto nová jedi­neč­ná plat­for­ma zau­ja­la a chce­li by ste vedieť viac, všet­ky novin­ky náj­de­te na ich blo­gu TU.

Pridať komentár (0)