Cro­wd­fun­ding na Slo­ven­sku

Martin Faith / 12. december 2015 / Tools a produktivita

Pri­ná­šame vám pre­hľad aktív­nych cro­wd­fun­din­go­vých plat­fo­riem na Slo­ven­sku. Naše por­tály sú zame­rané pre­dov­šet­kým na dob­ro­činné účely, Cro­wd­berry ide ale aj do biz­nisu.

Dobra Kra­jina

Plat­forma zame­raná na pod­poru rôz­nych komu­nit­ných pro­jek­tov a nezis­ko­vých orga­ni­zá­cií. Medzi kam­pa­ňami vidím naprí­klad pod­poru bra­ti­slav­ských nosi­čov bato­žín, kam­paň na pod­poru rodín v ťaž­kos­tiach na Orave daro­va­ním nos­nej sliepky (vaj­cia na cely rok) alebo jed­notku elit­ných pát­ra­čov. Tí si dávajú za úlohu ísť po sto­pách pre­dra­že­ných ten­drov a dýchať na päty naším pohodl­ným papa­lá­šom.

Dobra Krajina

Dobra Kra­jina pre­ve­ruje každý pro­jekt pred­tým, ako ide live. Sama žije z dotá­cií a z vlast­ného cro­wd­fun­do­va­ného bud­getu, zakla­da­te­lia kam­paní tak dostanú 100% vyzbie­ra­ných pros­tried­kov. Je tu aj mož­nosť veno­vať zná­mej kre­dit. Ona ho potom môže daro­vať. Cel­kom zau­jí­mavé rie­še­nie Via­noč­ného dar­čeku – daruj dar­ček, ktorý bude daro­vaný ďalej. Dar­covi ale samoz­rejme ostane reward z vybra­nej kam­pane.

nosici1

Ľudia ľudom

Jed­no­du­chá mož­nosť pre tých, ktorí hľa­dajú pod­poru či už pre seba, blíž­neho svojho alebo svoj verej­nop­ros­pešný pro­jekt. Tento por­tál je veľmi otvo­rený, svoju výzvu môže zve­rej­niť tak­mer každý. Výsled­kom je potom veľký počet výziev a na prvý pohľad to vyzerá na nízku úspeš­nosť týchto výziev v napĺňaní cieľa. V praxi to až taký prob­lém ale nie je, pre­tože vyzý­va­te­lia si môžu pone­chať akú­koľ­vek sumu, ktorú naz­bie­rajú. Bac­keri sú za svoje prís­pevky odme­ňo­vaní dar­čekmi a tie dostá­vajú prie­bežne ako sa plní bud­get výzvy. Službu možno využí­vať aj for­mou appky na iOS, Android a WP.

ludia ludom

Ďaku­jeme

Por­tál pod tak­tov­kou SME dáva ľuďom šancu pod­po­riť nezis­kovky, adresne a trans­pa­ren­tne. Môžete si tak sami vybrať, ku komu bude vaša pomoc sme­ro­vať. Môžete sa ale zapo­jiť aj inak – tvor­bou odmien pre nezis­kové pro­jekty, ktoré budú puto­vať bac­ke­rom. Toto je výborný nápad, ako zapo­jiť do komu­nity pomoc­ní­kov aj tých, ktorí nechcú alebo nemôžu pris­pieť finančne. Pri pohľade na kam­pane je jasné, že sa jedná pre­dov­šet­kým o pomoc rodi­nám v ťaž­kých život­ných situ­áciach. Ak sa cítiš pred Via­no­cami štedro, určite sa tu zastav.

Hit­Hit

Slo­ven­ská ver­zia čes­kého Hit­Hitu (kde sú texty stále ešte v češ­tine..) je por­tál fun­gu­júci na prin­cípe všetko alebo nič. Maxi­málna doba trva­nia pro­jektu je 45 dní a ak dovtedy nedo­siah­neš cieľ, nemáš ani cent. Podľa mňa dobrý prí­stup, ľudia sú tak pri tvorbe kam­paní oveľa rea­lis­tic­kejší a sta­no­vený cieľ ako taký plní aj nejaký úcel. Naroz­diel od pre­doš­lých, cha­ri­ta­tívne zame­ra­ných cro­wd­fun­din­gov, je Hit­Hit mies­tom len pre kre­a­tív­cov. So svo­jím nápa­dom na dizaj­nový pro­dukt, hudobný album alebo video­hru si tu teda na správ­nom mieste. 

Na prvý pohľad je ale prie­merný počet vyzbie­ra­ných pros­tried­kov veľmi nízky. Ako jedna z mála sa k hit­nu­tiu ciela blíži česká diva Kamila Hüb­sch so svo­jou kam­pa­ňou pod­po­řte skvělou čes­kou muziku. Je jasné, že jej skvělou muziku už pár ľudí okú­silo a práve preto sa jej v kam­pani cel­kom darí. Ak vaša hudba dopo­sial neopus­tila strý­kovu garáž, veľa hitov na Hit­Hite neča­kajte.

Teenage boy (16-18) playing drums in garage, looking at friend playing electric guitar in foreground

Cro­wd­berry

Ak máš MVPčko a veríš si, že tvoj pro­jekt dáva zmy­sel, skús tento por­tál. Tu už nezach­ra­ňu­jeme Via­noce, ale sta­viame ino­va­tívny biz­nis. Jed­not­liví inves­tori sa môžu účast­niť v pro­jek­toch od sumy 10 000 EUR a mini­málna cel­ková inves­tí­cia do pro­jektu je 100 000. K tomu Cro­wd­berry pri­pája men­to­ring a pomoc pri hľa­daní inves­to­rov. Celé to dáva to rov­naký zmy­sel ako tvoj pro­jekt – ak máš v rukách kle­not a okolo seba drav­cov, z bobu­liek ti kapi­tál nakvapká rýchlo. Ak chceš pre­ra­ziť s domá­cou úlo­hou zo stred­nej, tak iba obe­rieš pár ľudí o čas.

Cberry

POZOR POZOR. Cro­wd­berry je equ­ity based por­tal. Odme­nou inves­to­rom nie sú dar­čeky ale podiel v tvo­jej spo­loč­nosti. Treba teda rátať s tým, že v prí­pade úspe­chu tvo­jej kam­pane odo­vzdáš časť vlast­níc­tva svo­jej firmy. 

Náš malý trh veľa cro­wd­fun­dingu neuživí. Aspoň zatiaľ. Budem držať palce Cro­wd­berry, aby sa im poda­rilo úspešne napl­niť prvý pro­jekt. Najb­liž­šie má k tomu momen­táne Bat­su­ite, kto­rým chýba pár šupov. Pomôž tým, čo chcú pomá­hať. Sú predsa Via­noce.

Batsuite

Pridať komentár (0)