Cro­wd­fun­ding pod paľ­bou kri­ti­ky: Dru­há veľ­ká fraš­ka v prie­be­hu nie­koľ­kých dní!

Martin Bohunický / 23. novembra 2015 / Tech a inovácie

Coolest, spo­loč­nosť sto­ja­ca za jed­ným z naj­po­pu­lár­nej­ších pro­jek­tov v his­tó­rií Kicks­tar­te­ru, je pod ostrou paľ­bou kri­ti­ky.

Coolest Cooler je po Pebb­le Time dru­hým naj­väč­ším pro­jek­tom na Kicks­tar­te­ri vôbec. Teraz však spo­loč­nosť poriad­ne naštva­la svo­jich bac­ke­rov, kto­rým pro­dukt sľú­bi­la doru­čiť vo feb­ru­ári 2015. Nesta­lo sa. Fir­ma bola ticho, na 12.000 komen­tá­rov nere­a­go­va­la a asi dúfa­la, že ľudia zabud­nú. Teraz však všet­ci kupu­jú­ci neve­ria vlast­ným očiam. Coolest Cooler sa totiž obja­vil na Ama­zo­ne s cenov­kou $500 dolá­rov. Spo­loč­nosť pod­ľa vlast­ných slov tak­to potre­bu­je zaro­biť penia­ze, aby ho moh­la vylep­šiť a udr­žať vôbec svo­ju exis­ten­ciu nad vodou. 

Tí sa samoz­rej­me hne­va­jú. Nikto nero­zu­mie, pre­čo bac­ke­ri nedos­ta­li pro­dukt ako prví. S $13 mili­ón­mi dolá­rov a 60,000 pre­da­ný­mi chla­dič­mi je pro­dukt dru­hou naj­zis­ko­vej­šou kam­pa­ňou v his­tó­rií cro­wd­fun­din­gu. Coolest je vlast­ne chla­dia­ci box, kto­rý má navy­še blu­e­to­oth a repro­duk­to­ry. Taká ame­ric­ká sran­dič­ka.

Ryan Grep­per, muž, kto­rý je za Coolest Cooler zod­po­ved­ný, vydal vyhlá­se­nie, kde tvr­dí, že ľudia v prvom rade musia chá­pať, čo Kicks­tar­ter je. Nie je to o náku­pe pro­duk­tov, ale o pod­po­re roz­bie­ha­jú­ce­ho sa pro­jek­tu. Ľudia nefi­nan­cu­jú vec, ľudia finan­cu­jú vývoj a pro­ces. Dru­hým dôvo­dom je údaj­ne štrajk v továr­ni, kto­rá pre Coolest Cooler dodá­va chla­dia­ce mecha­niz­my. 

Aby som však bol fér, pro­dukt sa na Ama­zo­ne pre­dá­va výraz­ne drah­šie, než za akú cenu si ho kúpi­li bac­ke­ri. Na Kicks­tar­te­ri ťa pro­dukt, kto­rý si však zatiaľ nedos­tal, stál $185 dolá­rov, kým na Ama­zo­ne to je celých $500! V posled­ných dňoch sa cro­wd­fun­ding pre­pie­ra zo všet­kých strán, len pred pár dňa­mi sme infor­mo­va­li o fraš­ke naj­väč­šie­ho európ­ske­ho pro­jek­tu v his­tó­rií cro­wd­fun­din­gu — dro­noch Zano.

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)