Cro­wd­fun­ding pod paľ­bou kri­tiky: Druhá veľká fraška v prie­behu nie­koľ­kých dní!

Martin Bohunický / 23. novembra 2015 / Tech a inovácie

Coolest, spo­loč­nosť sto­jaca za jed­ným z naj­po­pu­lár­nej­ších pro­jek­tov v his­tó­rií Kicks­tar­teru, je pod ostrou paľ­bou kri­tiky.

Coolest Cooler je po Pebble Time dru­hým naj­väč­ším pro­jek­tom na Kicks­tar­teri vôbec. Teraz však spo­loč­nosť poriadne naštvala svo­jich bac­ke­rov, kto­rým pro­dukt sľú­bila doru­čiť vo feb­ru­ári 2015. Nestalo sa. Firma bola ticho, na 12.000 komen­tá­rov nere­a­go­vala a asi dúfala, že ľudia zabudnú. Teraz však všetci kupu­júci neve­ria vlast­ným očiam. Coolest Cooler sa totiž obja­vil na Ama­zone s cenov­kou $500 dolá­rov. Spo­loč­nosť podľa vlast­ných slov takto potre­buje zaro­biť peniaze, aby ho mohla vylep­šiť a udr­žať vôbec svoju exis­ten­ciu nad vodou. 

Tí sa samoz­rejme hne­vajú. Nikto nero­zu­mie, prečo bac­keri nedos­tali pro­dukt ako prví. S $13 mili­ónmi dolá­rov a 60,000 pre­da­nými chla­dičmi je pro­dukt dru­hou naj­zis­ko­vej­šou kam­pa­ňou v his­tó­rií cro­wd­fun­dingu. Coolest je vlastne chla­diaci box, ktorý má navyše blu­e­to­oth a repro­duk­tory. Taká ame­rická sran­dička.

Ryan Grep­per, muž, ktorý je za Coolest Cooler zod­po­vedný, vydal vyhlá­se­nie, kde tvrdí, že ľudia v prvom rade musia chá­pať, čo Kicks­tar­ter je. Nie je to o nákupe pro­duk­tov, ale o pod­pore roz­bie­ha­jú­ceho sa pro­jektu. Ľudia nefi­nan­cujú vec, ľudia finan­cujú vývoj a pro­ces. Dru­hým dôvo­dom je údajne štrajk v továrni, ktorá pre Coolest Cooler dodáva chla­diace mecha­nizmy. 

Aby som však bol fér, pro­dukt sa na Ama­zone pre­dáva výrazne drah­šie, než za akú cenu si ho kúpili bac­keri. Na Kicks­tar­teri ťa pro­dukt, ktorý si však zatiaľ nedos­tal, stál $185 dolá­rov, kým na Ama­zone to je celých $500! V posled­ných dňoch sa cro­wd­fun­ding pre­piera zo všet­kých strán, len pred pár dňami sme infor­mo­vali o fraške naj­väč­šieho európ­skeho pro­jektu v his­tó­rií cro­wd­fun­dingu — dro­noch Zano.

zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)