Cro­wd­fun­ding snov, každý týž­deň o milión viac

Tomáš Kahn / 31. marec 2015 / Tools a produktivita

Prvé miesto v cro­wd­fun­din­go­vej his­tó­rií patrí hre Star Citi­zen. Na svo­jom konte má zatiaľ 77 mili­ó­nov dolá­rov a kam­paň stále pokra­čuje.

Hra Star Citi­zen je vývoji už roku 2012 a ide o nový ves­mírny simu­lá­tor. Táto hra bude zlo­žená z dvoch hlav­ných kom­po­nen­tov. Prvým bude Per­sis­tent Uni­verse (PU), v kto­rom sa budú stre­tá­vať všetci hráči na jed­nom veľ­kom ser­very. budete tu môcť bojo­vať vo ves­míre, na palube ves­mír­nych lodí, na ves­mír­nych sta­ni­ciach či pla­né­tach, obcho­do­vať s osta­nými, pre­te­kať sa, živiť sa ako mecha­nik ves­mír­nych lodí alebo len tak obdi­vo­vať a pre­chá­dzať sa sve­tom ves­míru. Dru­hým kom­po­nen­tom bude Squ­ad­ron 42 (SQ 42), v kto­rom sa jedná o roz­siahlu sin­gle pla­y­erovú kam­paň. Tu budete slú­žiť v armáde UEE vo vojne proti ich hlav­nému nepria­te­ľovi, Van­da­lom. Tak ako PU, aj SQ 42 sú zasa­dené do našej gala­xie, avšak až v 30: sto­ročí, kedy sa celé ľud­stvo zjed­no­tilo vo vlaj­kou Spo­je­ného pozem­ského impé­ria UEE. Ves­mírne či pozemné boje, roz­siahli ves­mír a veľké mož­nosti per­so­na­li­zá­cie.. to všetko môžete zažiť v hre Star Citi­zen. 

Cie­ľom hry bolo v cro­wd­fun­dingu vyzbie­rať naj­skôr 10 000 000 dolá­rov, avšak tento cieľ bol už dávno pre­ko­naný. Do tejto kam­pane sa zapo­jilo už viac 850,000 pris­pie­va­te­ľov a cel­kovo vyzbie­rali už viac ako 77 mili­ó­nov dolá­rov. Na ich ofi­ciál­nej stránke môžete vidieť, že posledný milión sa im poda­rilo vyzbie­rať iba za posledný týž­deň!

Sin­glep­la­y­erová ver­zia hry by mala byť vonku už kon­com tohto roka, avšak len pre bac­ke­rov. Verejne dostupná ver­zia by mala byť dostupná začiat­kom roka 2016. Čo sa týka mul­tip­la­y­eru, tak ten je dostupný už dnes a užiť si ho môžete zatiaľ na dvoch mapách.

zdroj: Star­Ci­ti­zen

Pridať komentár (0)