Cul­Char­ge pred­sta­vu­je naj­men­šiu nabí­jač­ku na kľú­če na sve­te!

Lukáš Gašparík jr. / 26. mája 2015 / Tech a inovácie

Jeden z mála slo­ven­ských hard­vé­ro­vých star­tu­pov Cul­Char­ge sa chys­tá celé­mu svet vyra­ziť dych. Po prvom úspeš­nom pro­duk­te, mini káb­li Cul­Char­ge, pri­chá­dza­jú na trh s naj­men­šou nabí­jač­kou na kľú­če.

Na úvod pre pri­po­me­nu­tie pre tých, kto­rí ešte náho­dou nepo­ču­li o Cul­Char­ge. Jed­ná sa o uni­kát­nu a veľ­mi prak­tic­kú vec, kto­rá mi už nie­koľ­ko krát zachrá­ni­la život. Je to vlast­ne kom­pakt­ný nabí­ja­cí a dáto­vý kábel s dĺž­kou men­šou ako 6cm. Naozaj skve­lá vecič­ka. Cul­Char­ge už má za sebou aj úspe­chy. Po úspeš­nej cro­wd­fun­fin­go­vej kam­pa­ni, počas kto­rej sa im poda­ri­lo pre­ko­nať sta­no­ve­ný cieľ $15.000 o tak­mer $80.000, si táto zázrač­ná vecič­ka pri­pi­su­je ďal­šie úspe­chy. Jeden z kľú­čo­vých miles­to­nov, kto­rým sa môže Cul­Char­ge pochvá­liť je to, že gigant Ama­zon vybral slo­ven­ský Cul­Char­ge medzi top pro­duk­ty CES 2015. Vôbec prvý krát sa tak sta­lo, že slo­ven­ská znač­ka sa tak ocit­la v tej­to pre­stíž­nej spo­loč­nos­ti sve­to­vých zna­čiek, ako sú naprí­klad Sam­sung, LG či Mic­ro­soft.

Počas náš­ho roz­ho­vo­ru pad­lo aj slo­vo inves­tor a cha­la­ni z Cul­Char­gu pri­zna­li, že o nich malo a stá­le aj má záu­jem hneď nie­koľ­ko zná­mych inves­to­rov. Či už je to Neulo­gy, ale­bo aj čes­ké Cre­do Ven­tu­res. Tie­to ponu­ky však zatiaľ odmiet­li, aj keď s Andre­jom Kis­kom mlad­ším majú skve­lý vzťah a neofi­ciál­ne sa aj dohod­li na nezá­väz­nom stret­nu­tí, keď­že sú jed­ným z prvých star­tu­pov na Slo­ven­sku vôbec, kto­rý dostal finan­co­va­nie z Tat­ra Ban­ky. Ten­to spô­sob finan­co­va­nia si veľ­mi pochva­ľu­jú a sú radi, že sa im poda­ri­lo dohod­núť sa s ban­kou na vyni­ka­jú­cich pod­mien­kach. Z ban­ky dosta­li sumu pres­ne v tej výš­ke v akej potre­bo­va­li, aj keď im inves­to­ri ponú­ka­li viac. A naj­väč­šou výho­dou tej­to for­my finan­co­va­nia je to, že stá­le vlast­nia 100% equ­ity v spo­loč­nos­ti.

Ďal­šou novin­kou Cul­Char­gu je Niko­lai Lebe­dov­sky, EMBA alias „hong­kong guy“, ako mu všet­ci hovo­ria. “Niko­lai je pres­ne tým člo­ve­kom, kto­rý nám chý­bal a pres­ne zapa­dá do náš­ho tímu. Má za sebou už množ­stvo skú­se­nos­tí s medzi­nárd­ným biz­ni­som, pra­cu­je v rov­na­kom seg­men­te a tak­tiež má za sebou jed­nu úspeš­nú cro­wd­fun­din­go­vú kam­paň,” pre­zra­dil Vik­tor. Navy­še má skve­lo zvlád­nu­té ope­rá­cie, logis­ti­ku a tak­po­ve­diac taký ten medzi­ná­rod­ný aspekt všet­ké­ho. Tím Cul­Char­gu sa však postup­ne roz­ras­tá. Na začiat­ku všet­ké­ho boli zakla­da­te­lia Vik­tor Revil­jakJozef Žem­la, ku kto­rým sa pred nedáv­nom pri­čle­nil prá­ve už spomínaný„honkong guy“. Avšak v ich tíme môže­me nájsť aj množ­stvo exter­nis­tov a okrem toho nám pre­zra­di­li, že množ­stvo prá­ce out­sour­cu­jú, čo auto­ma­tic­ky zna­me­ná, že nepot­re­bu­jú na stá­lo v tíme veľ­ké množ­stvo ľudí, čím ove­ľa lep­šie balan­su­jú ich nákla­dy.

Cha­la­ni sa pred dvo­ma týžd­ňa­mi vrá­ti­li z Duba­ja, kde sa im poda­ri­la veľ­ká vec. Dohod­li sa na par­tner­stve s naj­väč­ším dis­tri­bú­to­rom prí­slu­šen­stva pre smartp­ho­ny na sve­te, spo­loč­nos­ťou Brights­tar. Ako nám cha­la­ni pre­zra­di­li, tak jed­nou z vecí, kto­rá veľ­mi zau­ja­la Brights­tar, bol cob­ran­ding, keď­že Brights­tar záso­bu­je prí­slu­šent­vom viac ako 200+ mobil­ných ope­rá­to­rov, 40.000+ retai­lov a 15.000+ spo­loč­nos­tí po celom sve­te. Brights­tart je naozaj sve­to­vým hrá­čom na trhu a dať ten­to deal doko­py trva­lo cha­la­nom mesia­ce. Skve­lou sprá­vou je, že slo­ven­ský Cul­Char­ge zobra­li do svoj­ho port­fó­lia dva­nás­tich trend­se­te­ro­vých zna­čiek, ako naprí­klad Har­man Kar­don či Bang&Olufsen. Ako pove­dal aj samot­ný Vik­tor, tak „uzav­re­tie dea­lu s Brights­ta­rom je naj­väč­ším miles­to­nom pre Cul­Char­ge vôbec.“

A teraz koneč­ne k tej veľ­kej novin­ke!

Ako sme sa dozve­de­li, tak Cul­Char­ge pri­pra­vu­je svoj dru­hý pro­dukt, kto­rý vzni­kol viac menej tak logic­ky, keď­že prvým bol kábel. Dru­hým pro­duk­tom Cul­Char­ge je teda naj­men­šia MFI licen­co­va­ná exter­ná baté­ria na kľú­čoch. Jej kapa­ci­ta je 1000 mAh a mala by byť schop­ná dobiť baté­riu o 30 – 40%. Hlav­nou ide­ou je mať túto nabí­jač­ku naozaj ako núdzo­vú nabí­jač­ku, kto­rú môže­te nosiť so sebou stá­le na kľú­čoch. Celá nabí­jač­ka je o veľ­kos­ti bež­ných kľú­čov od auta. Nabí­jač­ku je mož­né okrem exter­nej baté­rie využiť aj ako dáto­vý kábel, to zna­me­ná, že počas nabí­ja­nia váš­ho iPho­nu z note­bo­oku, môže­te pra­co­vať s dáta­mi, kto­ré máte na ňom ulo­že­né. Dizajn naj­men­šej nabí­jač­ky na sve­te vzni­kol pod ruka­mi štu­den­tov VŠVU, kde bol ten­to pro­jekt zada­ný ako semes­trál­na prá­ca. Spo­lu­prá­cu s vyso­kou ško­lou si cha­la­ni veľ­mi pochva­ľu­jú a sú radi, že sa roz­hod­li pre túto spo­lu­prá­cu a dali tak šan­cu mla­dým dizaj­né­rom, aby uká­za­li svo­je nada­nie.

Celý pro­jekt je umiest­ne­ný aj na cro­wd­fun­din­go­vom por­tá­ly Indie­go­go a mal by byť robe­ný úpl­ne nekon­venč­ne a inak. Naj­väč­ším high­ligh­tom by malo byť to, že sa im poda­ri­lo ešte pred začiat­kom kam­pa­ne si obench­mar­ko­vať úspech pro­duk­tu, aj keď samoz­rej­me tým naj­väč­ším bude až úspeš­ná kam­paň. Pre­zen­tač­né video ku kam­pa­ni je „cra­zy a nekon­venč­né“, iné ako všet­ky dote­raz. To zna­me­ná, že video je zame­ra­né na poci­ty pri pou­ží­va­ní pro­duk­tu a samot­ný pro­dukt je spo­me­nu­tý iba na začiat­ku a v úpl­nom záve­re. Za videom sto­ja týp­ci z Be On Mind a hlav­nú úlo­hu vo videu zohrá­va­jú prví neame­ric­kí víťa­zi X Games v motok­ro­se, bra­tia Pod­mo­lov­ci z Čiech.

Skve­lú kam­paň naj­men­šej nabí­jač­ky na kľú­če Cul­Char­ge si môže­te pozrieť a pod­po­riť TU.

Pod­ľa dostup­ných infor­má­cii sa cha­la­nom z Cul­Char­ge sa poda­ri­lo prí­sť aj na prvú alter­na­tív­nu for­mu finan­co­va­nia v his­tó­rií cro­wd­fun­din­gu a to je, že sa im poda­ri­lo pod­pí­sať deal s Tele­ko­mom, kto­rý by im ihneď po spus­te­ní kam­pa­ne mal pris­pieť do kam­pa­ne sumou vo výš­ke $50.000. Tele­ko­mu sa veľ­mi zapá­čil ich Cul­Char­ge aj ich násled­ný pro­dukt, naj­men­šia nabí­jač­ka na sve­te, kto­rý vedia využiť v mno­hých prí­pa­doch, naprí­klad B2B, B2C, rôz­ne akci­ové bale­nia, dar­če­ky a podob­ne. Príp­ra­va celej kam­pa­ne na nový pro­dukt trvá už viac ako pól roka.

Cena novej naj­men­šej nabí­jač­ky na sve­te zatiaľ nie je pev­ne sta­no­ve­ná, avšak mala by byť dostup­ná naozaj pre kaž­dé­ho. Pred­bež­ne by to cez kam­paň na cro­wd­fun­din­gu Indie­go­go moh­lo byť na úrov­ni $20-$30. Cena v retia­loch by sa už potom násled­ne mala pohy­bo­vať na úrov­ni $29 dolá­rov za Andro­id ver­ziu a $39 za light­ning konek­tor pre iPho­ny.

Cie­ľom kam­pa­ne Cul­char­gu je vzbu­diť veľ­kú pozor­nosť, spra­viť dru­hú úspeš­nú cro­wd­fun­din­go­vú kam­paň v dvoch rokoch, uká­zať, že spra­vi­li his­to­ric­ky prvú kam­paň s gigan­tom akým je Tele­kom počas cro­wd­fun­din­gu a uká­zať aj dru­hým ľudom, že exis­tu­jú takis­to iné alter­na­tív­ne for­my finan­co­va­nia. A samoz­rej­me zvi­di­teľ­niť pro­dukt a brand celej fir­my.

Na záver člán­ku by som pre­ne­chal slo­vo Vik­to­ro­vi Revi­lia­ko­vi, kto­rý náš roz­ho­vor ukon­čil slo­va­mi: “Aj keď máme za sebou už neja­ké úspe­chy, avšak stá­le je to všet­ko o ľuďoch, kto­rí nám k tomu celé­mu veľ­mi dopo­moh­li. Pre­to by som sa veľ­mi rád zavďa­čil celé­mu tímu City Uni­ver­si­ty, Slo­ven­skej amba­sá­de v USA, Juho­af­ric­kej amba­sá­de v Izra­e­li, KPMG, par­tii z Wake­la­ke, ako aj skve­lé­mu tímu Star­ti­tup a mno­hým ďal­ším ľudom, kto­rí nám pomoh­li a ešte stá­le pomá­ha­jú od úpl­né­ho začiat­ku.”

Pridať komentár (0)