Cul­Charge pred­sta­vuje naj­men­šiu nabí­jačku na kľúče na svete!

Lukáš Gašparík jr. / 26. mája 2015 / Tech a inovácie

Jeden z mála slo­ven­ských hard­vé­ro­vých star­tu­pov Cul­Charge sa chystá celému svet vyra­ziť dych. Po prvom úspeš­nom pro­dukte, mini kábli Cul­Charge, pri­chá­dzajú na trh s naj­men­šou nabí­jač­kou na kľúče.

Na úvod pre pri­po­me­nu­tie pre tých, ktorí ešte náho­dou nepo­čuli o Cul­Charge. Jedná sa o uni­kátnu a veľmi prak­tickú vec, ktorá mi už nie­koľko krát zachrá­nila život. Je to vlastne kom­paktný nabí­jací a dátový kábel s dĺž­kou men­šou ako 6cm. Naozaj skvelá vecička. Cul­Charge už má za sebou aj úspe­chy. Po úspeš­nej cro­wd­fun­fin­go­vej kam­pani, počas kto­rej sa im poda­rilo pre­ko­nať sta­no­vený cieľ $15.000 o tak­mer $80.000, si táto zázračná vecička pri­pi­suje ďal­šie úspe­chy. Jeden z kľú­čo­vých miles­to­nov, kto­rým sa môže Cul­Charge pochvá­liť je to, že gigant Ama­zon vybral slo­ven­ský Cul­Charge medzi top pro­dukty CES 2015. Vôbec prvý krát sa tak stalo, že slo­ven­ská značka sa tak ocitla v tejto pre­stíž­nej spo­loč­nosti sve­to­vých zna­čiek, ako sú naprí­klad Sam­sung, LG či Mic­ro­soft.

Počas nášho roz­ho­voru padlo aj slovo inves­tor a cha­lani z Cul­Chargu pri­znali, že o nich malo a stále aj má záu­jem hneď nie­koľko zná­mych inves­to­rov. Či už je to Neulogy, alebo aj české Credo Ven­tu­res. Tieto ponuky však zatiaľ odmietli, aj keď s Andre­jom Kis­kom mlad­ším majú skvelý vzťah a neofi­ciálne sa aj dohodli na nezá­väz­nom stret­nutí, keďže sú jed­ným z prvých star­tu­pov na Slo­ven­sku vôbec, ktorý dostal finan­co­va­nie z Tatra Banky. Tento spô­sob finan­co­va­nia si veľmi pochva­ľujú a sú radi, že sa im poda­rilo dohod­núť sa s ban­kou na vyni­ka­jú­cich pod­mien­kach. Z banky dostali sumu presne v tej výške v akej potre­bo­vali, aj keď im inves­tori ponú­kali viac. A naj­väč­šou výho­dou tejto formy finan­co­va­nia je to, že stále vlast­nia 100% equ­ity v spo­loč­nosti.

Ďal­šou novin­kou Cul­Chargu je Niko­lai Lebe­dov­sky, EMBA alias „hong­kong guy“, ako mu všetci hovo­ria. “Niko­lai je presne tým člo­ve­kom, ktorý nám chý­bal a presne zapadá do nášho tímu. Má za sebou už množ­stvo skú­se­ností s medzi­nárd­ným biz­ni­som, pra­cuje v rov­na­kom seg­mente a tak­tiež má za sebou jednu úspešnú cro­wd­fun­din­govú kam­paň,” pre­zra­dil Vik­tor. Navyše má skvelo zvlád­nuté ope­rá­cie, logis­tiku a tak­po­ve­diac taký ten medzi­ná­rodný aspekt všet­kého. Tím Cul­Chargu sa však postupne roz­rastá. Na začiatku všet­kého boli zakla­da­te­lia Vik­tor Revil­jakJozef Žemla, ku kto­rým sa pred nedáv­nom pri­čle­nil práve už spomínaný„honkong guy“. Avšak v ich tíme môžeme nájsť aj množ­stvo exter­nis­tov a okrem toho nám pre­zra­dili, že množ­stvo práce out­sour­cujú, čo auto­ma­ticky zna­mená, že nepot­re­bujú na stálo v tíme veľké množ­stvo ľudí, čím oveľa lep­šie balan­sujú ich náklady.

Cha­lani sa pred dvoma týžd­ňami vrá­tili z Dubaja, kde sa im poda­rila veľká vec. Dohodli sa na par­tner­stve s naj­väč­ším dis­tri­bú­to­rom prí­slu­šen­stva pre smartp­hony na svete, spo­loč­nos­ťou Brights­tar. Ako nám cha­lani pre­zra­dili, tak jed­nou z vecí, ktorá veľmi zau­jala Brights­tar, bol cob­ran­ding, keďže Brights­tar záso­buje prí­slu­šent­vom viac ako 200+ mobil­ných ope­rá­to­rov, 40.000+ retai­lov a 15.000+ spo­loč­ností po celom svete. Brights­tart je naozaj sve­to­vým hrá­čom na trhu a dať tento deal dokopy trvalo cha­la­nom mesiace. Skve­lou sprá­vou je, že slo­ven­ský Cul­Charge zobrali do svojho port­fó­lia dva­nás­tich trend­se­te­ro­vých zna­čiek, ako naprí­klad Har­man Kar­don či Bang&Olufsen. Ako pove­dal aj samotný Vik­tor, tak „uzav­re­tie dealu s Brights­ta­rom je naj­väč­ším miles­to­nom pre Cul­Charge vôbec.“

A teraz konečne k tej veľ­kej novinke!

Ako sme sa dozve­deli, tak Cul­Charge pri­pra­vuje svoj druhý pro­dukt, ktorý vzni­kol viac menej tak logicky, keďže prvým bol kábel. Dru­hým pro­duk­tom Cul­Charge je teda naj­men­šia MFI licen­co­vaná externá baté­ria na kľú­čoch. Jej kapa­cita je 1000 mAh a mala by byť schopná dobiť baté­riu o 30 – 40%. Hlav­nou ideou je mať túto nabí­jačku naozaj ako núdzovú nabí­jačku, ktorú môžete nosiť so sebou stále na kľú­čoch. Celá nabí­jačka je o veľ­kosti bež­ných kľú­čov od auta. Nabí­jačku je možné okrem exter­nej baté­rie využiť aj ako dátový kábel, to zna­mená, že počas nabí­ja­nia vášho iPhonu z note­bo­oku, môžete pra­co­vať s dátami, ktoré máte na ňom ulo­žené. Dizajn naj­men­šej nabí­jačky na svete vzni­kol pod rukami štu­den­tov VŠVU, kde bol tento pro­jekt zadaný ako semes­trálna práca. Spo­lu­prácu s vyso­kou ško­lou si cha­lani veľmi pochva­ľujú a sú radi, že sa roz­hodli pre túto spo­lu­prácu a dali tak šancu mla­dým dizaj­né­rom, aby uká­zali svoje nada­nie.

Celý pro­jekt je umiest­nený aj na cro­wd­fun­din­go­vom por­tály Indie­gogo a mal by byť robený úplne nekon­venčne a inak. Naj­väč­ším high­ligh­tom by malo byť to, že sa im poda­rilo ešte pred začiat­kom kam­pane si obench­mar­ko­vať úspech pro­duktu, aj keď samoz­rejme tým naj­väč­ším bude až úspešná kam­paň. Pre­zen­tačné video ku kam­pani je „crazy a nekon­venčné“, iné ako všetky dote­raz. To zna­mená, že video je zame­rané na pocity pri pou­ží­vaní pro­duktu a samotný pro­dukt je spo­me­nutý iba na začiatku a v úpl­nom závere. Za videom stoja týpci z Be On Mind a hlavnú úlohu vo videu zohrá­vajú prví neame­rickí víťazi X Games v motok­rose, bra­tia Pod­mo­lovci z Čiech.

Skvelú kam­paň naj­men­šej nabí­jačky na kľúče Cul­Charge si môžete pozrieť a pod­po­riť TU.

Podľa dostup­ných infor­má­cii sa cha­la­nom z Cul­Charge sa poda­rilo prísť aj na prvú alter­na­tívnu formu finan­co­va­nia v his­tó­rií cro­wd­fun­dingu a to je, že sa im poda­rilo pod­pí­sať deal s Tele­ko­mom, ktorý by im ihneď po spus­tení kam­pane mal pris­pieť do kam­pane sumou vo výške $50.000. Tele­komu sa veľmi zapá­čil ich Cul­Charge aj ich následný pro­dukt, naj­men­šia nabí­jačka na svete, ktorý vedia využiť v mno­hých prí­pa­doch, naprí­klad B2B, B2C, rôzne akci­ové bale­nia, dar­čeky a podobne. Príp­rava celej kam­pane na nový pro­dukt trvá už viac ako pól roka.

Cena novej naj­men­šej nabí­jačky na svete zatiaľ nie je pevne sta­no­vená, avšak mala by byť dostupná naozaj pre kaž­dého. Pred­bežne by to cez kam­paň na cro­wd­fun­dingu Indie­gogo mohlo byť na úrovni $20-$30. Cena v retia­loch by sa už potom následne mala pohy­bo­vať na úrovni $29 dolá­rov za Android ver­ziu a $39 za light­ning konek­tor pre iPhony.

Cie­ľom kam­pane Cul­chargu je vzbu­diť veľkú pozor­nosť, spra­viť druhú úspešnú cro­wd­fun­din­govú kam­paň v dvoch rokoch, uká­zať, že spra­vili his­to­ricky prvú kam­paň s gigan­tom akým je Tele­kom počas cro­wd­fun­dingu a uká­zať aj dru­hým ľudom, že exis­tujú takisto iné alter­na­tívne formy finan­co­va­nia. A samoz­rejme zvi­di­teľ­niť pro­dukt a brand celej firmy.

Na záver článku by som pre­ne­chal slovo Vik­to­rovi Revi­lia­kovi, ktorý náš roz­ho­vor ukon­čil slo­vami: “Aj keď máme za sebou už nejaké úspe­chy, avšak stále je to všetko o ľuďoch, ktorí nám k tomu celému veľmi dopo­mohli. Preto by som sa veľmi rád zavďa­čil celému tímu City Uni­ver­sity, Slo­ven­skej amba­sáde v USA, Juho­af­ric­kej amba­sáde v Izra­eli, KPMG, par­tii z Wake­lake, ako aj skve­lému tímu Star­ti­tup a mno­hým ďal­ším ľudom, ktorí nám pomohli a ešte stále pomá­hajú od úpl­ného začiatku.”

Pridať komentár (0)