Dali­bor Slá­vik: Fir­mám musíš dať pádny argu­ment, prečo by mali vziať práve teba!

Tatiana Blazseková / 18. apríla 2016 / Rozhovory

Meno Dali­bor Slá­vik sa stalo znač­kou kva­lity. Je totižto Head­hun­te­rom telom i dušou. Pre­čí­taj si zau­jí­mavý roz­ho­vor o tom, ako si vytvo­riť dobrý Lin­ke­dIN pro­fil, ako využiť čas na škole a prečo sa nebáť klo­pať na dvere.

Aké sú tvoje osobné kri­té­ria na kan­di­dáta? Aká je tvoja otázka, pro­stred­níc­tvom kto­rej sa o nich dozve­dáš viac?

Tých kri­té­rií je veľa a záleží od pozí­cie, ktorú chceme obsa­diť. Osobne sa rád pýtam ľudí, akým koníč­kom sa veno­vali, keď boli tíne­džeri. Práve to buduje a posil­ňuje ich osobný poten­ciál do budúcna v osob­nost­ných cha­rak­te­ris­ti­kách. Pres­nej­šie to, aké športy robil, aké mal člo­vek záľuby. Ak nie­kto hral dlho­dobo pove­dzme fut­bal, hovorí to o ňom, že vie byť tímový hráč, že je odhod­laný, tem­pe­ra­mentný, je pri­pra­vený si veci odo­pie­rať v pros­pech viacerých.x

Počas svo­jej kari­éry si mal mož­nosť spoz­nať množ­stvo mla­dých ľudí. Pamä­táš si na nejaký kon­krétny prí­pad, ktorý repre­zen­tuje úspeš­ného mla­dého člo­veka?

Vik­tor Devečka je pre mňa veľmi dob­rým prí­kla­dom práve také­hoto člo­veka. Keby som ja mal hlavu tam, kde on teraz vo svo­jom veku, kde by som tak mohol byť? Vik­tor navrhuje, dizaj­nuje a vyrába na Slo­ven­sku lyže s náz­vom Forest Skis. Spolu s bra­tom vymys­leli pro­dukt, sám ho vyrába, je veľmi ino­va­tívny a samos­tatný. Vik­tor má jasnú pred­stavu, čo a ako chce robiť, má ener­giu pra­co­vať na veciach a plniť ich do konca. Tak­tiež sa mi páči jeho vytrva­losť a odda­nosť tomuto pro­jektu. Venuje sa mu nie­koľko rokov a dáva do toho všetko. Spolu s bra­tom do toho dávajú seba, svoj čas aj svoje finan­cie. On je pre mňa syno­ny­mom úspeš­ného mla­dého člo­veka. Vik­tor sa nad­chol pre vec a dote­raz pra­cuje na svo­jom zlep­šení.

Pre head­hun­tera sú sociálne siete jeho dru­hým domo­vom. Lin­ke­dIN je pro­fe­si­onálna sociálna sieť, ktorá plní najmä kari­érne účely. Čo ti naj­viac pre­káža na Lin­ke­dIN pro­fi­loch jej pou­ží­va­te­ľov?

Úplne nero­zu­miem, prečo mnohí nepo­va­žujú Lin­ke­dIN za sociálnu sieť. Ich argu­men­tom je práve to, že sa tam až toľko zau­jí­ma­vého nedeje. Dom­nie­vam sa, že je to naopak. Ja sám pris­pie­vam rôz­nymi člán­kami, blogmi a nabá­dam ľudí, aby sem pris­pie­vali tiež. Ak tam budem aktívne pris­pie­vať ja, ty či iní ľudia, bude to sociálna sieť, možno kon­zer­va­tív­nej­šia, no bude mať svoj život, ktorý koniec kon­cov pre mňa má význam. Na dru­hej strane je však nutné uve­do­miť si, že nie všetci sú na sociál­nych sie­ťach. Samoz­rejme, ak už aj na sociál­nych sie­ťach som, je dôle­žité dávať si pozor na to, aké fakty a infor­má­cie tam uvá­dzam.

Naprí­klad by som nepod­ce­ňo­val foto­gra­fie, tie podľa môjho názoru v dneš­nej dobe dokážu byť oveľa kva­lit­nej­šie a mali by byť. Nemýľte si to však s inými sie­ťami či zoznam­kami. Ak mám upra­taný svoj život, tak mám upra­taný aj svoj pro­fil.

U21Rk43J2cVpCHyv0ZH0FeQWVZKPUc5Bp9AOErgqzug

Čo by mal kva­litný Lin­ke­dIN pro­fil obsa­ho­vať?

Lin­ke­dIn slúži na to, aby si člo­vek vedel vytvo­riť pre­po­jenú sieť kon­tak­tov. Keď sa nie­kto na môj pro­fil už pozrie, nájde si akú školu som ukon­čil, kde som pra­co­val a čo mám za sebou. V sumáre ako aj v skú­se­nos­tiach sa môžete pre­dať a uká­zať tak, čo vo vás je. Využite všetky záložky a miesta na to, aby ste sa uká­zali v naj­lep­šom svetle. Vytvá­rajte nové spo­je­nia, sta­rajte sa a aktu­ali­zujte si svoj pro­fil. Dávajte si pozor na to, aby mal pro­fil hlavu a pätu a dosta­točnú výpo­vednú hod­notu. Je to taká kari­érna zoznamka.

Čím zau­jí­ma­vejší a upra­ta­nejší pro­fil máš, tým lep­šie pre teba. O tomto som raz napí­sal blog pre absol­ven­tov, kto­rých čaká hľa­da­nie si práce a plá­nujú využiť aj Lin­ke­dIN.

Člo­vek by mal Lin­ke­dINu dôve­ro­vať (pokiaľ so zve­rej­ňo­va­ním svojho pro­fe­si­onál­neho súkro­mia nemá prob­lém), mal by si na tom dať zále­žať, ako jeho pro­fil vyzerá, pre­tože je to jeho vizitka. Vždy sa pote­ším, keď pro­stred­níc­tvom tejto siete náj­deme dob­rých a kva­lit­ných ľudí, kto­rých môžeme posu­núť o niečo vyš­šie.

Čo by si ty pora­dil vyso­koš­ko­lá­kom alebo čerstvým absol­ven­tom?

Nie­len absol­ven­tom. Živo­to­pis je jeden z naj­dô­le­ži­tej­ších doku­men­tov, ktorý v živote napí­šeme. Pokojne nech si myslí kto chce, čo chce, nebu­dem sa s ním hádať. Čas strá­vený štú­diom je cenný a je škoda ho len tak pre­mr­hať. Zapá­jajte sa do rôz­nych mimo­škol­ských akti­vít, bri­gá­dujte, hľa­dajte a zapá­jajte sa do pro­jek­tov. Aká­koľ­vek bri­gáda, krú­žok, skú­se­nosť, komu­nitná čin­nosť ťa roz­víja a v budúc­nosti ti pomôžu nájsť si prácu. Ide tak­tiež o to, či to všetko vieš sprá­ven odkomunikovaťú“predať“.

Neboj sa napí­sať, že si bri­gá­do­val v pokladni v Tescu. Ak by chcel nie­kto túto prácu neja­kým spô­so­bom zdis­kre­di­to­vať alebo pod­ce­niť, pri­prav si argu­menty. Pra­co­val si v zahra­nič­nej firme, kde nie je jed­no­du­ché sa zamest­nať, vyško­liť a určitý čas tu zotr­vať. Neboj sa meno­vať jed­not­livé okol­nosti, vďaka kto­rým si niečo dosia­hol, nie­kam si sa posu­nul. Nie­ktorí to však bohu­žiaľ neve­dia zdô­raz­niť. Ja sám som v Tescu pra­co­val tri dni. Keď to nie­kto pre­žije, poviem si, že je trpez­livý, vie tvrdo pra­co­vať a je húžev­natý.

slavik&stell web pic

V čom robia mladí ľudia naj­čas­tej­šie chybu?

Veľa ľudí verí, že sa za nich niečo stane samo. Nestane. Mať vysokú školu a čakať, kým ma nie­kto zamestná? Tak to nefun­guje. Člo­vek by v dneš­nej dobe mal mať iné kva­lity, ako len ukon­če­nie školy. Mať rôzne akti­vity popri štú­diu je veľmi dôle­žité. Dob­ro­voľ­nícke čin­nosti, bri­gády, mimo­škol­ské akti­vity ta naučia argu­men­tá­cii či fle­xi­bi­lite. Nepod­ce­ňujte ich význam. Vďaka týmto akti­vi­tám zis­tíš, v čom si dobrý, zís­kaš nové schop­nosti a zruč­nosti, na kto­rých môžeš ďalej sta­vať.

Úprimne musím pove­dať, že ani ja som neve­del, čo robiť. Tiež som nie­koľko semes­trov rie­šil iné ako som mal. Pri­šiel však čas, kedy som si to uve­do­mil a chcel to zme­niť. V dneš­nej dobe člo­vek, ktorý skončí vysokú školu si musí vedieť napí­sať živo­to­pis, moti­vačný list, čo uro­biť pre to, aby zís­kal job. Ja som si kúpil knihu za 180 korún, napí­sal som si podľa nej moti­vačný list a dodnes si mys­lím, že je dobrý. Pra­cujte na sebe. Nemám rád ak nie­kto povie, že nevie po anglicky, lebo mal zlú anglič­ti­nárku. Neve­rím mu. V dneš­nej dobe má filmy, knihy, kniž­nica je otvo­rená tiež, mož­ností je jed­no­du­cho pri­veľa na to, aby sa takto mohol vyho­vá­rať.

Veľ­kým prob­lé­mom je fakt, že mladí ľudia odchá­dzajú za prá­cou do zahra­ni­čia. Aké by mali byť pod­mienky, ktoré by ľudí pri­tiahli nas­päť na Slo­ven­sko?

Mys­lím, že jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších dôvo­dov je zmys­lu­plná robota. Robiť pre šéfa, od kto­rého sa viem niečo nové naučiť a ktorý ma nie­kam posu­nie, je veľmi dôle­ži­tom fak­to­rom. Pra­co­vať vo firme, ktorá má nejakú kul­túru je pote­še­ním. Obsah práce samot­nej je však podľa mňa tým naj­sme­ro­daj­nej­ším fak­to­rom. Tak­tiež sa dom­nie­vam, že peniaze už dávno nie sú jedi­ným fak­to­rom, pre ktorý by sa mladí ľudia vrá­tili.

Táto os zamest­na­nec, ty a zamest­ná­va­teľ je cel­kom zau­jí­mavá. Aké chyby robia ľudia na poho­vo­roch?

Áno, našou úlo­hou je spo­jiť upo­náh­ľa­ného šéfa, ktorý je každý deň na inom mieste s poten­ciál­nym zamest­nan­com. Kaž­do­pádne, dom­nie­vam sa, že uchá­dzač do zamest­na­nia by si mal viac stáť za svo­jím slo­vom. Je neprí­pustné, aby sme sa o nie­čom dohodli a pred kli­en­tom pove­dal niečo druhé. Nedávno sa vo via­ce­rých prí­pa­doch stalo, že sme sa dohodli na neja­kej výške platu a pred kli­en­tom záu­jemca túto sumu zme­nil. Nestráp­ňuje mňa, ale sám seba a to by si mal uve­do­miť. Je to nepro­fe­si­onálne sprá­va­nie. Ľudia si tiež neve­dia pri­znať chybu, vyho­vá­rajú sa na celý svet ale na seba sa nepozrú. To nie je dobrý prí­stup.

Ďal­šou chy­bou, ktorú som spo­zo­ro­val je sku­toč­nosť, že ľudia často­krát nevy­uží­vajú poten­ciál naštu­do­vať si infor­má­cie o firme. Neberte tieto veci na ľahkú váhu. Dajte si tú námahu vyhľa­dať fakty o tom, čo firma kam sa hla­site robí, akí ľudia pra­cujú v manaž­mente. Ľudia sa boja klo­pať na dvere.

Ako to mys­líš, klo­pať na dvere?

Doslovne. Urob si list firiem, kde by si chcel pra­co­vať. Potom si zisti, akí ľudia tam pra­cujú a na akom mieste, jed­no­du­cho pove­dané, naštu­duj si všetko o firme. Zaklop na dvere, povedz všetko čo si si naštu­do­val, daj im pádne argu­menty prečo chceš u nich pra­co­vať a prečo by si mal byť práve ty ide­ál­nym kan­di­dá­tom na pra­covnú pozí­ciu. Dokonca moje 3 kole­gyne k nám takto prišli, zaklo­pali, pove­dali prečo chce u nás pra­co­vať a pre­sved­čili nás, že sú tí, kto­rých hľa­dáme, aj keď sme úplne nehľa­dali. Každý predsa hľadá pra­co­vi­tého moti­vo­va­ného člo­veka, ktorý vie čo chce. Ak ťa nezo­berú, nevadí, aspoň si môžeš pove­dať, že si pre to uro­bil všetko.

Pridať komentár (0)