Dali­bor Slá­vik: Fir­mám musíš dať pád­ny argu­ment, pre­čo by mali vziať prá­ve teba!

Tatiana Blazseková / 18. apríla 2016 / Rozhovory

Meno Dali­bor Slá­vik sa sta­lo znač­kou kva­li­ty. Je totiž­to Head­hun­te­rom telom i dušou. Pre­čí­taj si zau­jí­ma­vý roz­ho­vor o tom, ako si vytvo­riť dob­rý Lin­ke­dIN pro­fil, ako využiť čas na ško­le a pre­čo sa nebáť klo­pať na dve­re.

Aké sú tvo­je osob­né kri­té­ria na kan­di­dá­ta? Aká je tvo­ja otáz­ka, pro­stred­níc­tvom kto­rej sa o nich dozve­dáš viac?

Tých kri­té­rií je veľa a zále­ží od pozí­cie, kto­rú chce­me obsa­diť. Osob­ne sa rád pýtam ľudí, akým koníč­kom sa veno­va­li, keď boli tíne­dže­ri. Prá­ve to budu­je a posil­ňu­je ich osob­ný poten­ciál do budúc­na v osob­nost­ných cha­rak­te­ris­ti­kách. Pres­nej­šie to, aké špor­ty robil, aké mal člo­vek záľu­by. Ak nie­kto hral dlho­do­bo pove­dz­me fut­bal, hovo­rí to o ňom, že vie byť tímo­vý hráč, že je odhod­la­ný, tem­pe­ra­ment­ný, je pri­pra­ve­ný si veci odo­pie­rať v pros­pech viacerých.x

Počas svo­jej kari­é­ry si mal mož­nosť spoz­nať množ­stvo mla­dých ľudí. Pamä­táš si na neja­ký kon­krét­ny prí­pad, kto­rý repre­zen­tu­je úspeš­né­ho mla­dé­ho člo­ve­ka?

Vik­tor Deveč­ka je pre mňa veľ­mi dob­rým prí­kla­dom prá­ve také­ho­to člo­ve­ka. Keby som ja mal hla­vu tam, kde on teraz vo svo­jom veku, kde by som tak mohol byť? Vik­tor navrhu­je, dizaj­nu­je a vyrá­ba na Slo­ven­sku lyže s náz­vom Forest Skis. Spo­lu s bra­tom vymys­le­li pro­dukt, sám ho vyrá­ba, je veľ­mi ino­va­tív­ny a samos­tat­ný. Vik­tor má jas­nú pred­sta­vu, čo a ako chce robiť, má ener­giu pra­co­vať na veciach a plniť ich do kon­ca. Tak­tiež sa mi páči jeho vytrva­losť a odda­nosť tomu­to pro­jek­tu. Venu­je sa mu nie­koľ­ko rokov a dáva do toho všet­ko. Spo­lu s bra­tom do toho dáva­jú seba, svoj čas aj svo­je finan­cie. On je pre mňa syno­ny­mom úspeš­né­ho mla­dé­ho člo­ve­ka. Vik­tor sa nad­chol pre vec a dote­raz pra­cu­je na svo­jom zlep­še­ní.

Pre head­hun­te­ra sú sociál­ne sie­te jeho dru­hým domo­vom. Lin­ke­dIN je pro­fe­si­onál­na sociál­na sieť, kto­rá plní naj­mä kari­ér­ne úče­ly. Čo ti naj­viac pre­ká­ža na Lin­ke­dIN pro­fi­loch jej pou­ží­va­te­ľov?

Úpl­ne nero­zu­miem, pre­čo mno­hí nepo­va­žu­jú Lin­ke­dIN za sociál­nu sieť. Ich argu­men­tom je prá­ve to, že sa tam až toľ­ko zau­jí­ma­vé­ho nede­je. Dom­nie­vam sa, že je to naopak. Ja sám pris­pie­vam rôz­ny­mi člán­ka­mi, blog­mi a nabá­dam ľudí, aby sem pris­pie­va­li tiež. Ak tam budem aktív­ne pris­pie­vať ja, ty či iní ľudia, bude to sociál­na sieť, mož­no kon­zer­va­tív­nej­šia, no bude mať svoj život, kto­rý koniec kon­cov pre mňa má význam. Na dru­hej stra­ne je však nut­né uve­do­miť si, že nie všet­ci sú na sociál­nych sie­ťach. Samoz­rej­me, ak už aj na sociál­nych sie­ťach som, je dôle­ži­té dávať si pozor na to, aké fak­ty a infor­má­cie tam uvá­dzam.

Naprí­klad by som nepod­ce­ňo­val foto­gra­fie, tie pod­ľa môj­ho názo­ru v dneš­nej dobe doká­žu byť ove­ľa kva­lit­nej­šie a mali by byť. Nemýľ­te si to však s iný­mi sie­ťa­mi či zoznam­ka­mi. Ak mám upra­ta­ný svoj život, tak mám upra­ta­ný aj svoj pro­fil.

U21Rk43J2cVpCHyv0ZH0FeQWVZKPUc5Bp9AOErgqzug

Čo by mal kva­lit­ný Lin­ke­dIN pro­fil obsa­ho­vať?

Lin­ke­dIn slú­ži na to, aby si člo­vek vedel vytvo­riť pre­po­je­nú sieť kon­tak­tov. Keď sa nie­kto na môj pro­fil už pozrie, náj­de si akú ško­lu som ukon­čil, kde som pra­co­val a čo mám za sebou. V sumá­re ako aj v skú­se­nos­tiach sa môže­te pre­dať a uká­zať tak, čo vo vás je. Využi­te všet­ky zálož­ky a mies­ta na to, aby ste sa uká­za­li v naj­lep­šom svet­le. Vytvá­raj­te nové spo­je­nia, sta­raj­te sa a aktu­ali­zuj­te si svoj pro­fil. Dávaj­te si pozor na to, aby mal pro­fil hla­vu a pätu a dosta­toč­nú výpo­ved­nú hod­no­tu. Je to taká kari­ér­na zoznam­ka.

Čím zau­jí­ma­vej­ší a upra­ta­nej­ší pro­fil máš, tým lep­šie pre teba. O tom­to som raz napí­sal blog pre absol­ven­tov, kto­rých čaká hľa­da­nie si prá­ce a plá­nu­jú využiť aj Lin­ke­dIN.

Člo­vek by mal Lin­ke­dI­Nu dôve­ro­vať (pokiaľ so zve­rej­ňo­va­ním svoj­ho pro­fe­si­onál­ne­ho súkro­mia nemá prob­lém), mal by si na tom dať zále­žať, ako jeho pro­fil vyze­rá, pre­to­že je to jeho vizit­ka. Vždy sa pote­ším, keď pro­stred­níc­tvom tej­to sie­te náj­de­me dob­rých a kva­lit­ných ľudí, kto­rých môže­me posu­núť o nie­čo vyš­šie.

Čo by si ty pora­dil vyso­koš­ko­lá­kom ale­bo čerstvým absol­ven­tom?

Nie­len absol­ven­tom. Živo­to­pis je jeden z naj­dô­le­ži­tej­ších doku­men­tov, kto­rý v živo­te napí­še­me. Pokoj­ne nech si mys­lí kto chce, čo chce, nebu­dem sa s ním hádať. Čas strá­ve­ný štú­di­om je cen­ný a je ško­da ho len tak pre­mr­hať. Zapá­jaj­te sa do rôz­nych mimo­škol­ských akti­vít, bri­gá­duj­te, hľa­daj­te a zapá­jaj­te sa do pro­jek­tov. Aká­koľ­vek bri­gá­da, krú­žok, skú­se­nosť, komu­nit­ná čin­nosť ťa roz­ví­ja a v budúc­nos­ti ti pomô­žu nájsť si prá­cu. Ide tak­tiež o to, či to všet­ko vieš sprá­ven odkomunikovaťú“predať“.

Neboj sa napí­sať, že si bri­gá­do­val v poklad­ni v Tes­cu. Ak by chcel nie­kto túto prá­cu neja­kým spô­so­bom zdis­kre­di­to­vať ale­bo pod­ce­niť, pri­prav si argu­men­ty. Pra­co­val si v zahra­nič­nej fir­me, kde nie je jed­no­du­ché sa zamest­nať, vyško­liť a urči­tý čas tu zotr­vať. Neboj sa meno­vať jed­not­li­vé okol­nos­ti, vďa­ka kto­rým si nie­čo dosia­hol, nie­kam si sa posu­nul. Nie­kto­rí to však bohu­žiaľ neve­dia zdô­raz­niť. Ja sám som v Tes­cu pra­co­val tri dni. Keď to nie­kto pre­ži­je, poviem si, že je trpez­li­vý, vie tvrdo pra­co­vať a je húžev­na­tý.

slavik&stell web pic

V čom robia mla­dí ľudia naj­čas­tej­šie chy­bu?

Veľa ľudí verí, že sa za nich nie­čo sta­ne samo. Nesta­ne. Mať vyso­kú ško­lu a čakať, kým ma nie­kto zamest­ná? Tak to nefun­gu­je. Člo­vek by v dneš­nej dobe mal mať iné kva­li­ty, ako len ukon­če­nie ško­ly. Mať rôz­ne akti­vi­ty pop­ri štú­diu je veľ­mi dôle­ži­té. Dob­ro­voľ­níc­ke čin­nos­ti, bri­gá­dy, mimo­škol­ské akti­vi­ty ta naučia argu­men­tá­cii či fle­xi­bi­li­te. Nepod­ce­ňuj­te ich význam. Vďa­ka tým­to akti­vi­tám zis­tíš, v čom si dob­rý, zís­kaš nové schop­nos­ti a zruč­nos­ti, na kto­rých môžeš ďalej sta­vať.

Úprim­ne musím pove­dať, že ani ja som neve­del, čo robiť. Tiež som nie­koľ­ko semes­trov rie­šil iné ako som mal. Pri­šiel však čas, kedy som si to uve­do­mil a chcel to zme­niť. V dneš­nej dobe člo­vek, kto­rý skon­čí vyso­kú ško­lu si musí vedieť napí­sať živo­to­pis, moti­vač­ný list, čo uro­biť pre to, aby zís­kal job. Ja som si kúpil kni­hu za 180 korún, napí­sal som si pod­ľa nej moti­vač­ný list a dodnes si mys­lím, že je dob­rý. Pra­cuj­te na sebe. Nemám rád ak nie­kto povie, že nevie po anglic­ky, lebo mal zlú anglič­ti­nár­ku. Neve­rím mu. V dneš­nej dobe má fil­my, kni­hy, kniž­ni­ca je otvo­re­ná tiež, mož­nos­tí je jed­no­du­cho pri­ve­ľa na to, aby sa tak­to mohol vyho­vá­rať.

Veľ­kým prob­lé­mom je fakt, že mla­dí ľudia odchá­dza­jú za prá­cou do zahra­ni­čia. Aké by mali byť pod­mien­ky, kto­ré by ľudí pri­tiah­li nas­päť na Slo­ven­sko?

Mys­lím, že jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších dôvo­dov je zmys­lu­pl­ná robo­ta. Robiť pre šéfa, od kto­ré­ho sa viem nie­čo nové naučiť a kto­rý ma nie­kam posu­nie, je veľ­mi dôle­ži­tom fak­to­rom. Pra­co­vať vo fir­me, kto­rá má neja­kú kul­tú­ru je pote­še­ním. Obsah prá­ce samot­nej je však pod­ľa mňa tým naj­sme­ro­daj­nej­ším fak­to­rom. Tak­tiež sa dom­nie­vam, že penia­ze už dáv­no nie sú jedi­ným fak­to­rom, pre kto­rý by sa mla­dí ľudia vrá­ti­li.

Táto os zamest­na­nec, ty a zamest­ná­va­teľ je cel­kom zau­jí­ma­vá. Aké chy­by robia ľudia na poho­vo­roch?

Áno, našou úlo­hou je spo­jiť upo­náh­ľa­né­ho šéfa, kto­rý je kaž­dý deň na inom mies­te s poten­ciál­nym zamest­nan­com. Kaž­do­pád­ne, dom­nie­vam sa, že uchá­dzač do zamest­na­nia by si mal viac stáť za svo­jím slo­vom. Je neprí­pust­né, aby sme sa o nie­čom dohod­li a pred kli­en­tom pove­dal nie­čo dru­hé. Nedáv­no sa vo via­ce­rých prí­pa­doch sta­lo, že sme sa dohod­li na neja­kej výš­ke pla­tu a pred kli­en­tom záu­jem­ca túto sumu zme­nil. Nestráp­ňu­je mňa, ale sám seba a to by si mal uve­do­miť. Je to nepro­fe­si­onál­ne sprá­va­nie. Ľudia si tiež neve­dia pri­znať chy­bu, vyho­vá­ra­jú sa na celý svet ale na seba sa nepoz­rú. To nie je dob­rý prí­stup.

Ďal­šou chy­bou, kto­rú som spo­zo­ro­val je sku­toč­nosť, že ľudia často­krát nevy­uží­va­jú poten­ciál naštu­do­vať si infor­má­cie o fir­me. Neber­te tie­to veci na ľah­kú váhu. Daj­te si tú náma­hu vyhľa­dať fak­ty o tom, čo fir­ma kam sa hla­si­te robí, akí ľudia pra­cu­jú v manaž­men­te. Ľudia sa boja klo­pať na dve­re.

Ako to mys­líš, klo­pať na dve­re?

Doslov­ne. Urob si list firiem, kde by si chcel pra­co­vať. Potom si zis­ti, akí ľudia tam pra­cu­jú a na akom mies­te, jed­no­du­cho pove­da­né, naštu­duj si všet­ko o fir­me. Zaklop na dve­re, povedz všet­ko čo si si naštu­do­val, daj im pád­ne argu­men­ty pre­čo chceš u nich pra­co­vať a pre­čo by si mal byť prá­ve ty ide­ál­nym kan­di­dá­tom na pra­cov­nú pozí­ciu. Dokon­ca moje 3 kole­gy­ne k nám tak­to priš­li, zaklo­pa­li, pove­da­li pre­čo chce u nás pra­co­vať a pre­sved­či­li nás, že sú tí, kto­rých hľa­dá­me, aj keď sme úpl­ne nehľa­da­li. Kaž­dý pred­sa hľa­dá pra­co­vi­té­ho moti­vo­va­né­ho člo­ve­ka, kto­rý vie čo chce. Ak ťa nezo­be­rú, neva­dí, aspoň si môžeš pove­dať, že si pre to uro­bil všet­ko.

Pridať komentár (0)