Ďalší prú­ser: Nový iPhone 6S sa nad­merne pre­hrieva!

Martin Kráľ / 29. septembra 2015 / Tech a inovácie

Nové iPhony sú už pár dní na pul­toch vybra­ných Apple Store, no Apple sa ani tento rok nevy­hol prob­lé­mom, tak ako po minu­lo­roč­nej “bend­gate”, keď sa väčší variant Plus pri nad­mer­nej záťaži ohý­bal. Tento rok sa prob­lémy týkajú aj kla­sic­kého iPhonu 6s a ide o nad­merné pre­hrie­va­nie.

O tomto prob­léme sa začalo roz­prá­vať už pár hodín po spus­tení pre­daja. V Star­ti­tup sme si 2 dni dozadu kúpili rovno 2 modely 6S a na vlast­nej koži sme si ove­rili, že tep­lota iPho­nov v poko­jo­vom režime často dosa­huje až k 39 °C. Len pre porov­na­nie minu­lo­ročná gene­rá­cie sa pohy­bo­vala okolo hra­nice 32 °C.

Samotná tep­lota by ale nemu­sela byť prob­lém, keby sa priamo neod­rá­žala aj na fun­kciách. iPhony často pri otvo­rení foto­apa­rátu neumož­ňujú zapnúť kvôli vyso­kej tep­lote blesk a podľa sys­té­mo­vej hlášky nezos­táva nič iné, než chvíľu počkať, až sa iPhone 6S tro­chu schladí.

Zatiaľ ale nevieme, koľko mode­lov je podob­nou chy­bou pos­ti­hnu­tých a či vôbec exis­tuje jed­no­du­ché rie­še­nie, vďaka kto­rému by sa poda­rilo pre­hrie­va­niu u ďal­ších mobi­lov obme­dziť. Keby áno, pokojne by sa mohlo stať, že na Slo­ven­sko by už dora­zila opra­vená ver­zia bez podob­ných prob­lé­mov.

zdroj: engadget.com

Pridať komentár (0)