Dan­ny Gold: Super­ta­lent, kto­rý zachrá­nil tisí­ce ľudí

Kika Besedičová / 8. septembra 2014 / Tech a inovácie

Dan­ny Gold. Vyvi­nul jeden z naj­lep­ších obran­ných sys­té­mov na sve­te. Na geek­ti­me kon­fe­ren­cii, kto­rá sa kona­la minu­lý týž­deň pood­ha­lil budúc­nosť bez­peč­nost­ných tech­no­ló­gii.

Nie je ľah­ké byť v Dan­ny­ho koži. Vždy keď vkrá­ča na neja­kú biz­nis kon­fe­ren­ciu, vytvo­rí sa oko­lo neho tlu­pa nad­šen­cov. Ľudia ho zasta­vu­jú kaž­dú minú­tu, aby mu moh­li odpit­cho­vať svo­ju star­tu­po­vú ideu. Ženy vytvá­ra­jú dlhé rady aby sa s ním moh­li odfo­tiť. No býva­lý šéf vývo­ja a výsku­mu Izra­el­ské­ho minis­ter­stva obra­ny vní­ma pub­li­ci­tu s poko­rou. 

Pokiaľ do toh­to momen­tu ešte nevie­te, čo Dan­ny­ho tak pre­slá­vi­lo, tak je to izra­el­ský Iron Dome, kto­rý úspeš­ne zasia­hol 1000 rakiet vypá­le­ných toto leto z pás­ma Gazy na Izra­el.

Dan­ny na star­tu­po­vej geek­ti­me kon­fe­ren­cii pove­dal: ‘Nikto neve­ril, že Iron Dome bude fun­go­vať. ”Kaž­dý komu som o tom pove­dal, túto ideu zamie­tol ako neu­sku­toč­ni­teľ­nú. Tvr­di­li, že to potr­vá 15 – 20 rokov a bude to stáť miliar­dy dolá­rov.”

”Tak som sa do toho pus­til bez auto­ri­zá­cie”.

”Mal som k dis­po­zí­cii veľ­mi seri­óz­ny tím ľudí o počte 300 – 400 ľudí s bri­lant­ný­mi nápad­mi. Poda­ri­lo sa nám sys­tém vyvi­núť len za 3 roky. Pra­co­va­li sme bok po boku bez akej­koľ­vek per­so­nál­nej hie­rar­chie. V noci sme tak­mer nespa­li a pra­co­va­li do nesko­ré­ho rána, deň čo deň.”

Iné kra­ji­ny sa pokú­ša­li vyvi­núť podob­ný ochran­ný sys­tém, no nedo­ká­za­li to. Jed­ná sa o veľ­mi sofis­ti­ko­va­nú tech­no­ló­giu a už teraz máme jej dru­hú a tre­tiu gene­rá­ciu. Zahr­ňu­je v sebe posled­né poznat­ky z navi­gá­cie, mapo­va­nia, gene­tic­kých algo­rit­mov, cyber.…proste množ­stva vedec­kých dis­cip­lín.

Jed­nou z hlav­ných tech­no­lo­gic­kých výziev bolo vyvi­núť sys­tém, kto­rý bude dosť rých­ly na to, aby zasia­hol pri­chá­dza­jú­ce rake­ty o rých­los­ti 700 met­rov za sekun­du (len pre porov­na­nie – stre­la z piš­to­le letí rých­los­ťou 400 met­rov za sekun­du).

Stre­la z Iro­ne Dome má svo­je vlast­né oči, chyt­ré sen­zo­ry a mozog. Pros­te robí si čo chce, no sko­ro vždy zasiah­ne cieľ.
Dan­ny v súčas­nos­ti ria­di svo­ju vlast­nú fir­mu s náz­vom Gold R&D Tech­no­lo­gy and Inno­va­ti­on Ltd. No stá­le pra­cu­je na vývo­ji vojen­ských tech­no­ló­gii ako súčasť svo­jej povin­nej vojen­skej rezerv­nej služ­by.

Pridať komentár (0)