Danny Gold: Super­ta­lent, ktorý zachrá­nil tisíce ľudí

Kika Besedičová / 8. septembra 2014 / Tech a inovácie

Danny Gold. Vyvi­nul jeden z naj­lep­ších obran­ných sys­té­mov na svete. Na geek­time kon­fe­ren­cii, ktorá sa konala minulý týž­deň pood­ha­lil budúc­nosť bez­peč­nost­ných tech­no­ló­gii.

Nie je ľahké byť v Dan­nyho koži. Vždy keď vkráča na nejakú biz­nis kon­fe­ren­ciu, vytvorí sa okolo neho tlupa nad­šen­cov. Ľudia ho zasta­vujú každú minútu, aby mu mohli odpit­cho­vať svoju star­tu­povú ideu. Ženy vytvá­rajú dlhé rady aby sa s ním mohli odfo­tiť. No bývalý šéf vývoja a výskumu Izra­el­ského minis­ter­stva obrany vníma pub­li­citu s poko­rou. 

Pokiaľ do tohto momentu ešte neviete, čo Dan­nyho tak pre­slá­vilo, tak je to izra­el­ský Iron Dome, ktorý úspešne zasia­hol 1000 rakiet vypá­le­ných toto leto z pásma Gazy na Izrael.

Danny na star­tu­po­vej geek­time kon­fe­ren­cii pove­dal: ‘Nikto neve­ril, že Iron Dome bude fun­go­vať. ”Každý komu som o tom pove­dal, túto ideu zamie­tol ako neu­sku­toč­ni­teľnú. Tvr­dili, že to potrvá 15 – 20 rokov a bude to stáť miliardy dolá­rov.”

”Tak som sa do toho pus­til bez auto­ri­zá­cie”.

”Mal som k dis­po­zí­cii veľmi seri­ózny tím ľudí o počte 300 – 400 ľudí s bri­lant­nými nápadmi. Poda­rilo sa nám sys­tém vyvi­núť len za 3 roky. Pra­co­vali sme bok po boku bez akej­koľ­vek per­so­nál­nej hie­rar­chie. V noci sme tak­mer nespali a pra­co­vali do nesko­rého rána, deň čo deň.”

Iné kra­jiny sa pokú­šali vyvi­núť podobný ochranný sys­tém, no nedo­ká­zali to. Jedná sa o veľmi sofis­ti­ko­vanú tech­no­ló­giu a už teraz máme jej druhú a tre­tiu gene­rá­ciu. Zahr­ňuje v sebe posledné poznatky z navi­gá­cie, mapo­va­nia, gene­tic­kých algo­rit­mov, cyber.…proste množ­stva vedec­kých dis­cip­lín.

Jed­nou z hlav­ných tech­no­lo­gic­kých výziev bolo vyvi­núť sys­tém, ktorý bude dosť rýchly na to, aby zasia­hol pri­chá­dza­júce rakety o rých­losti 700 met­rov za sekundu (len pre porov­na­nie – strela z piš­tole letí rých­los­ťou 400 met­rov za sekundu).

Strela z Irone Dome má svoje vlastné oči, chytré sen­zory a mozog. Proste robí si čo chce, no skoro vždy zasiahne cieľ.
Danny v súčas­nosti riadi svoju vlastnú firmu s náz­vom Gold R&D Tech­no­logy and Inno­va­tion Ltd. No stále pra­cuje na vývoji vojen­ských tech­no­ló­gii ako súčasť svo­jej povin­nej vojen­skej rezerv­nej služby.

Pridať komentár (0)