Dark­coin — temný brat­ra­nec Bit­co­inu je na vzo­stupe

Ivo Kokinda / 16. januára 2015 / Tools a produktivita

Nie­kto má stále rád ano­nymné peniaze. Jeho naj­väč­šia výhoda oproti zná­memu Bit­co­inu je oveľa väč­šia ano­ny­mita.

Pou­žíva na to mie­ša­nie trans­ak­cii uží­va­te­ľov a preto je veľmi náročne vysle­do­vať platbu a kon­krétnu osobu. Zatiaľ sa veľmi nepri­púšťa, že tento nový Dark­coin bude pou­ží­vaný ako pla­tidlo za reálne tovary a služby, no napriek tomu prí­sľub väč­šej ochrany osob­ných úda­jov vyvo­lal malý boom. Je to jedna z naj­rých­lej­šie ras­tú­cich vĺn medzi cryp­to­cur­ren­cies (šif­ro­va­cími menami), ktorý je nasle­do­vaný úspe­chom Bit­ci­onu. Cel­ková hod­nota kom­bi­no­va­ných coinov, ktoré sa dostali do obehu je tak­mer 30 000 000 dolá­rov.

Dark­co­inoví priaz­nivci argu­men­tujú výhody tým, že ponúka ozaj­stné súkro­mie. Nevera v novú a tak­mer úplne ano­nymnú menu pra­mení v tom, že dote­rajší „gigant“ Bit­coin umož­ňuje trans­ak­cie pre­hlia­dať verejne v účtov­nej knihe zná­mej ako block­chain. Uží­va­te­lia Bit­cion siete musia robiť ďal­šie kroky aby ich údaje nezís­kala vláda alebo iné spo­loč­nosti. Pou­ží­vajú na to tzv. „prá­čovňu“.

Dark­coin pri­dáva ďal­šiu vrstvu ochrany súkro­mia, a to auto­ma­ticky kom­bi­nuje akú­koľ­vek trans­ak­ciu medzi svo­jimi uží­va­teľmi. Táto fun­kcia sa volá Dark­send. Takže každý, kto ana­ly­zuje bloch­chain ma sťa­žený prí­stup k tomu, kde peniaze kon­krét­neho uží­va­teľa skon­čili. „Veľa ľudí z tejto komu­nity si myslí, že je prob­lém, akým spô­so­bom je block­chain navr­hnutý“ hovorí Evan Duf­field, 32-ročný Ari­zona-based soft­ware deve­lo­per, ktorý začal s Dark­co­inom.Dark­coin s touto ano­ny­mi­tou je pre mnoho ľudí veľmi atrak­tívny“, dodáva.  

Tajomný rast Dark­co­inu môže byť, samoz­rejme, spô­so­bený špe­ku­lantmi, ktorý v tom vidia prí­le­ži­tosť. Vzhľa­dom k jeho prud­kému nárastu nie je vylú­čený ani jeho prudký pokles v dohľad­nom čase 

S cenou Dark­co­inu môžu v sku­toč­nosti mani­pu­lo­vať aj inves­tori“, hovorí Allen Price – obchod­ník v Bit­coin alter­na­tíve zná­mej aj ako „alt­coin“. Po vlast­nej skú­se­nosti ďalej hovorí, že sa samo­ľúbo posta­vil na stranu tých, ktorí oča­ká­vajú krach. Ale krach zatiaľ nepri­šiel, a myslí si, že je to zatiaľ úspech pre inves­to­rov.

Samoz­rejme, že naj­jed­no­duch­šia teória vysvet­ľu­júca rast Dark­coin je trošku tmav­šia. Je to vhodný nástroj pre čierny trh. Bit­coin je stále voľ­bou pre viac ako tucet webové stránky tohto typu. Pre­daj drog, fal­zi­fi­ká­tov a rôzne ďal­šie kon­tra­bandy.

Len pár on-line obcho­dov v súčas­nej dobe pri­jíma Dark­coin. Ako naprí­klad pre­daj konop­ných semien so síd­lom vo UK. Ale uží­va­te­lia môžu obcho­do­vať s Dark­co­inom aj iným spô­so­bom. Ako pra­nie Bit­co­inov alebo opačne. Toto pra­nie môže byť súčas­ťou masív­neho objemu obchodu, ktorý pred­ne­dáv­nom dosia­hol milión dolá­rov denne.

Duf­field trvá na tom, že tí, ktorí hľa­dajú pre­dov­šet­kým finančné súkro­mie ako základnú hod­notu sú hlav­nou hna­cou silou rastu a nie čierný obchod. „Je to ele­gantná tech­no­ló­gia a ľudia chcú inves­to­vať do nej, pre­tože je pre nich uži­točná.“

Dark­coin je len jed­ným z ras­tú­ceho počtu pro­jek­tov, ktoré sa sna­žia aby cryp­to­cur­rency platby boli viac súkromné a nevy­pát­ra­teľné.

Ak sa Dark­coin uchytí medzi sku­toč­nými pre­daj­cami tova­rov a slu­žieb, tak sa dá oča­ká­vať, že boom okolo Dark­co­inu bude pokra­čo­vať. „Už len čakáme na tú chvíľu, a keď sa to stane tak sa Dark­coin sa bude zhod­no­co­vať na úpl­nej inej úrovni“ hovorí Duf­field.

Zdroj: wired.co.uk

Pridať komentár (0)