Dáta zo 14 mili­ó­nov vedec­kých prác sú koneč­ne dostup­né zadar­mo onli­ne

Rudolf Nečas / 11. apríla 2017 / Business

Väč­šia dostup­nosť môže pomôcť lep­šie­mu roz­vo­ju výsku­mu.

Ini­cia­tí­va za otvo­re­né citá­cie (I4OC) začiat­kom aprí­la ozná­mi­la, že refe­renč­né zozna­my vedec­kých prác budú odte­raz dostup­né pre kaž­dé­ho. Ako vysvet­ľu­jú na svo­jej strán­ke, “citá­cie sú odka­zy, kto­ré spá­ja­jú dohro­ma­dy naše vedec­ké a kul­túr­ne zna­los­ti. Sú to základ­né úda­je, kto­ré posky­tu­jú pôvod a vysvet­le­nie pre fak­ty. Umož­ňu­jú nám pri­su­dzo­vať a uviesť záslu­hu odbor­ným prís­pev­kom, a umož­ňu­jú vyhod­no­te­nie výsku­mu a jeho dôsled­kov. Struč­ne pove­da­né, citá­cie sú naj­dô­le­ži­tej­ším nástro­jom pre obja­vo­va­nie, šíre­nie a vyhod­no­te­nie všet­kých vedec­kých poznat­kov.”

foto: pexels.com

Ini­cia­tí­va, kto­rú odštar­to­va­la Wiki­me­dia Foun­da­ti­on spo­lu s pia­ti­mi par­tner­mi, vrá­ta­ne Pub­lic Lib­ra­ry of Scien­ce a voľ­ne dostup­né­ho maga­zí­nu eLi­fe, prá­ve spo­lu­pra­cu­je s 29 vyda­va­teľ­mi časo­pi­sov, kto­rí povo­lia prí­stup k 14-tim mili­ó­nom vedec­kých prác. “Prvý­krát v his­tó­rii, sa citač­né dáta od naj­väč­ších vyda­va­te­ľov, kto­ré tvo­ria samot­né zákla­dy vedec­kých poznat­kov, sta­nú dostup­ný­mi pre verej­nosť bez obme­dze­nia autor­ských práv aké­ho­koľ­vek dru­hu,” pove­dal Dario Tara­bo­rel­li, vedú­ci výsku­mu vo Wiki­me­dia Foun­da­ti­on, pre Natu­re.

Vedec­kí vydá­va­te­lia vkla­da­jú citač­né úda­je na Cross­Ref, nezis­ko­vú orga­ni­zá­ciu, kto­rá vznik­la v roku 2000. Pred I4OC boli spo­ľah­li­vé zázna­my o citač­ných dátach prí­stup­né len cez Web of Scien­ce a Sco­pus za popla­tok. Zadar­mo bolo dostup­né len jed­no per­cen­to z úda­jov. Vďa­ka sna­he I4OC toto čís­lo vysko­či­lo na 40%, s cie­ľom čosko­ro dosiah­nuť 100% pokry­tie. Via­ce­ro vydá­va­te­ľov a orga­ni­zá­cií posky­tu­jú­cich bez­plat­né dáta sa pri­dá­va k I4OC pre dosia­hnu­tie toh­to cie­ľa.

foto: pexels.com

Spus­te­nie I4OC umož­ní vyda­va­te­ľom, inves­to­rom, a výskum­ní­kom zadar­mo sle­do­vať vplyv svo­jich vedec­kých prác. Tiež im umož­ní iden­ti­fi­ko­vať a opra­viť chy­by vo verej­ne prí­stup­ných citač­ných zázna­moch a poskyt­ne prí­le­ži­tos­ti pre roz­voj nápa­dov a výsku­mu. Dúfa­jú, že čo naj­viac nakla­da­teľs­tiev otvo­rí prí­stup k vedec­kým prá­cam a časo­pi­som, aby moh­li vybu­do­vať data­bá­zu s prí­stu­pom pre pou­ží­va­te­ľov.

zdroj: futurism.com

Pridať komentár (0)