Dážd­nik, ktorý je až prí­liš Smart

Dominik Novosad / 17. augusta 2014 / Tech a inovácie

Chcete pris­pieť vede? Vybavte sa šikov­ným dážd­ni­kom. Pomô­žete tak merať množ­stvo zrá­žok, čo môže v budúc­nosti spres­niť pred­po­vede záplav 

Špe­ciálny sen­zor na dážd­niku zbiera za dažďa dáta o zráž­kach a odo­siela ich cez mobil na ďal­šie spra­co­va­nie. Navyše v tom nebu­dete sami. Po mok­rých chod­ní­koch sa bude pohy­bo­vať mnoho ďal­ších ľudí, vyba­ve­ných rov­na­kým vyná­le­zom. Tak si aspoň pred­sta­vuje ide­álnu budúc­nosť Rolf Hut z Delft­skej tech­no­lo­gic­kej uni­ver­zity v Holand­sku: “Máme radary a sate­lity, ale oveľa menej ako pred­tým sa dnes meria úro­veň zrá­žok priamo na Zemi. Pre­vádz­ko­vať takéto zaria­de­nia v dosta­toč­nom počte je jed­no­du­cho drahé. ”

Pod plát­nom smart dážd­nika sa ukrýva pie­zo­elek­trický sen­zor, ktorý dete­kuje zmeny tlaku spô­so­bo­vané dopa­da­jú­cim kvap­kami. Údaje sa pomo­cou tech­no­ló­gie blu­e­to­oth posie­lajú do mobil­nej apli­ká­cie, ktorá ich odo­vzdáva na ďal­šie spra­co­va­nie. Labo­ra­tórne skúšky majú zatiaľ veľmi sľubné výsledky, a tak sa možno vízia Rolfa Huta v budúc­nosti splní: “Stovky a tisícky mobil­ných mera­cích sta­níc by výrazne zlep­šili naše mož­nosti, pokiaľ ide o poro­zu­me­nie mest­skej hyd­ro­ló­gie. Určite by sme tak doká­zali účin­nej­šie pred­ví­dať záplavy a včas pri­jať potrebné opat­re­nia. ”

Pridať komentár (0)