Dážd­nik, kto­rý je až prí­liš Smart

Dominik Novosad / 17. augusta 2014 / Tech a inovácie

Chce­te pris­pieť vede? Vybav­te sa šikov­ným dážd­ni­kom. Pomô­že­te tak merať množ­stvo zrá­žok, čo môže v budúc­nos­ti spres­niť pred­po­ve­de záplav 

Špe­ciál­ny sen­zor na dážd­ni­ku zbie­ra za daž­ďa dáta o zráž­kach a odo­sie­la ich cez mobil na ďal­šie spra­co­va­nie. Navy­še v tom nebu­de­te sami. Po mok­rých chod­ní­koch sa bude pohy­bo­vať mno­ho ďal­ších ľudí, vyba­ve­ných rov­na­kým vyná­le­zom. Tak si aspoň pred­sta­vu­je ide­ál­nu budúc­nosť Rolf Hut z Delft­skej tech­no­lo­gic­kej uni­ver­zi­ty v Holand­sku: “Máme rada­ry a sate­li­ty, ale ove­ľa menej ako pred­tým sa dnes meria úro­veň zrá­žok pria­mo na Zemi. Pre­vádz­ko­vať také­to zaria­de­nia v dosta­toč­nom počte je jed­no­du­cho dra­hé. ”

Pod plát­nom smart dážd­ni­ka sa ukrý­va pie­zo­elek­tric­ký sen­zor, kto­rý dete­ku­je zme­ny tla­ku spô­so­bo­va­né dopa­da­jú­cim kvap­ka­mi. Úda­je sa pomo­cou tech­no­ló­gie blu­e­to­oth posie­la­jú do mobil­nej apli­ká­cie, kto­rá ich odo­vzdá­va na ďal­šie spra­co­va­nie. Labo­ra­tór­ne skúš­ky majú zatiaľ veľ­mi sľub­né výsled­ky, a tak sa mož­no vízia Rol­fa Huta v budúc­nos­ti spl­ní: “Stov­ky a tisíc­ky mobil­ných mera­cích sta­níc by výraz­ne zlep­ši­li naše mož­nos­ti, pokiaľ ide o poro­zu­me­nie mest­skej hyd­ro­ló­gie. Urči­te by sme tak doká­za­li účin­nej­šie pred­ví­dať zápla­vy a včas pri­jať potreb­né opat­re­nia. ”

Pridať komentár (0)