Rea­litný deal desať­ro­čia: Par­tneri ESETu kúpili hotel Carl­ton

Jakub Jablonický / 4. augusta 2016 / Zo Slovenska

Sku­pina slo­ven­ských inves­to­rov kúpila bra­ti­slav­ský hote­lový kom­plex Carl­ton.

Známy hote­lový kom­plex Carl­ton bol pred pár dňami pre­daný. Bývalí maji­te­lia – sku­pina ame­ric­kých inves­to­rov na čele s Eri­com Assi­ma­ko­pou­lu­som, ho pre­dali za nezve­rej­nenú sumu.

Novými maji­teľmi Carl­tonu sa stala sku­pina slo­ven­ských inves­to­rov, kto­rej členmi sú par­tneri slo­ven­ského ESETu Rudolf Hrubý a Maroš Grund a maji­teľ ART­HUR real estate group Erik Mikur­čík.

Pre­stížna his­to­rická budova

Kom­plex Carl­ton má bohatú his­tó­riu, ktorá siaha až do 13. sto­ro­čia. Počas svo­jej exis­ten­cie sa stal jed­ným z najp­res­tíž­nej­ších aktív stred­nej Európy.

image

foto: carlton.sk

Po jeho pri­va­ti­zá­cii na konci 90. rokov minu­lého sto­ro­čia bol Carl­ton kom­pletne pre­sta­vaný novými maji­teľmi zo sku­piny Suez-Trac­ta­bel. Tí ho v roku 2004 pre­dali sku­pine inves­to­rov, ktorá ho za 12 rokov významne roz­ší­rila a zve­ľa­dila.

Slo­ven­skí inves­tori teda kúpili kom­plex, ktorý má viac ako 60 000 m2 zasta­va­nej plo­chy, na kto­rej sa okrem hotela nachá­dza kasíno, kan­ce­lár­ske pries­tory a obchody.

Ciele nových maji­te­ľov

Podľa kona­teľky Carl­ton Pro­perty Zuzany Kal­ma­no­vej: „Cie­ľom nových maji­te­ľov je pokra­čo­va­nie v roz­voji hotela, jeho pre­po­je­nie so Slo­ven­skou národ­nou galé­riou a dostavba pri­ľah­lej admi­ni­stra­tív­nej budovy Mos­tová 4”.

fachada

foto: tripadvisor.com

Noví inves­tori pova­žujú Carl­ton a jeho his­tó­riu za neod­de­li­teľnú súčasť Bra­ti­slavy, takže súčas­ťou ich vízie je aj aktívne zapo­je­nie kom­plexu do kul­túr­neho a spo­lo­čen­ského života hlav­ného mesta.

Viac prí­le­ži­tostí v cen­tre mesta pre oby­va­te­ľov Bra­ti­slavy je určite pozi­tívny plán, a ak sa podarí zre­a­li­zo­vať tak, ako je pred­sta­vený, Bra­ti­slava by sa mohla posu­núť znova o krok bliž­šie k úrovni európ­skych met­ro­pol. Poten­ciál na to určite má.

zdroj titul­nej foto­gra­fie: arec.sk

Pridať komentár (0)