DECENT vyhla­suje vojnu cen­zúre a mani­pu­lá­cii

Rišo Néveri / 26. novembra 2015 / Tools a produktivita

Ak máš už plné zuby médií, ktoré sa ťa sna­žia iba ovplyv­niť a túžiš po jed­no­du­chom zdroji rele­vant­ných infor­má­cií, DECENT má rie­še­nie.

Slo­váci prišli s revo­luč­nou myš­lien­kou voľ­nej dis­tri­bú­cie dát, na základe kto­rej vzni­kol pro­jekt DECENT. Na cen­zúru môžeš zabud­núť. Pri­chá­dza abso­lútna slo­boda! Zdie­laj názory, médiá, pub­li­kuj články, či videá do celého sveta. Tvoj obsah nebude možné zma­zať, či zaká­zať. Plat­forma využíva tech­no­ló­giu známu ako Block­chain, teda neko­nečnú sieť uží­va­te­ľov, ktorí zabez­pe­čujú jej sta­bi­litu a nena­pad­nu­teľ­nosť.

DECENT fun­guje na prin­cípe pria­meho zdie­la­nia od autora k uží­va­te­ľovi, bez zásahu akej­koľ­vek tre­tej strany, redak­cie alebo štát­nej orga­ni­zá­cie. Hlav­ným cie­ľom je revo­lú­cia digi­tál­neho sveta a pod­pora slo­body slova. Dnes dochá­dza k neus­tá­lemu poru­šo­va­niu základ­ných ľud­ských práv. DECENT má rie­še­nie, ktoré to môže zme­niť. Ak vylú­čime tre­tie strany z pub­li­ko­va­nia, dis­tri­bú­ciu dát zlac­níme a zjed­no­du­šíme. Zjed­no­duší sa celý pro­ces pub­li­ká­cie aj pre autora a kon­zu­má­cie, či nákupu pre spot­re­bi­teľa. Pre detailný popis si stiahni whi­te­pa­per.

Cen­zúra sa v súčas­nosti vyvíja rov­na­kou rých­los­ťou akou vzni­kajú nové mož­nosti komu­ni­ká­cie a vďaka pre­mys­le­ným kro­kom sa stáva čoraz menej vidi­teľ­nej­šou aj u nás. Vez­mime si ako prí­klad ute­če­neckú krízu. Desiatky člán­kov a repor­táž­nych prís­pev­kov nám dodnes neumož­ňujú pove­dať, kde je sku­točná pravda. Korupčné kauzy a odha­lené infor­má­cie sú po mier­nom ohlase odsu­nuté do zabud­nu­tia. DECENT je práve tým mies­tom, kde infor­má­cie ostá­vajú dostupné navždy v nezme­ne­nej podobe.

Jed­nou z hlav­ných výhod plat­formy DECENT je umož­ne­nie slo­body slova. Bez ohľadu na miesto, kde sa nachá­dzaš, alebo spo­lo­čen­ský sys­tém, v kto­rom žiješ, vďaka DECENT-u máš prí­stup k infor­má­ciám tak, ako ich autor vytvo­ril, vždy a všade. Plat­forma umožní úplnú ano­ny­mitu a dáta šif­ruje pokiaľ nie sú zakú­pené, či stia­hnuté. Tak smelo zdie­laj a sťa­huj s DECENT-om, kde­koľ­vek a kedy­koľ­vek!


Si zve­davý, kto za týmto pro­jek­tom stojí? Sú to Guar­dians of Free Spe­ech — super­hr­di­no­via, ktorí sa spo­jili, aby tomuto svetu vrá­tili stra­tené hod­noty. Ich cie­ľom je zasta­viť pod­lého Kor­po­rá­tora, ktorý infil­tro­val myš­lienky ľudí na cel­kom svete a roz­ší­ril vírus cen­zúry. Aby spl­nili svoj cieľ, Guar­diani zalo­žili DECENT. Svet sa potre­buje zba­viť mani­pu­lá­cie a na to Guar­diani potre­bujú aj tvoju pomoc. Ak chceš dostá­vať naj­nov­šie infor­má­cie o DECENT-e pri­hlás sa na odber news­lettra.

Zdroj: Tla­čová správa

Pridať komentár (0)