Dep­re­siu si lie­čila koníč­kom, ktorý pre­rás­tol do mul­ti­mi­li­ó­no­vého biz­nisu

Alexandra Dulaková / 21. november 2015 / Tools a produktivita

Mladá ame­ri­čanka, Annie Lawless, ktorá ešte nemá ani trid­sať, pred pár rokmi trpela dep­re­siou. Roz­hodla sa preto pre radi­kálnu zmenu život­ného štýlu. Štú­dium práva zaba­lila a postupne roz­behla star­tup, ktorý sa veno­val zdra­vej strave a vysoko výživ­ným prí­rod­ným šťa­vám. Dnes je z neho feno­mén známy po celej kra­jine, o ktorý sa trhajú Coca-Cola aj Gold­man Sachs. 

Pochá­dza z rodiny práv­ni­kov, a preto bolo štú­dium práva auto­ma­tic­kou voľ­bou. Lenže aj napriek rodin­nému vplyvu na škole nebola spo­kojná a pre­ja­vili sa kla­sické známky dep­re­sie — Annie nemala chuť ani moti­vá­ciu ráno vstať z postele, bola hlboko nešťastná, a aj keď sa jej na pred­me­toch darilo, nič z toho ju nena­pĺňalo. Poci­ťo­vala práz­dnotu, akú dovtedy nepoz­nala. Skľu­ču­júce dno, na ktoré v mla­dom veku dopadla, ju dohnalo až k radi­kál­nemu roz­hod­nu­tiu so štú­diom úplne pre­stať a pokú­siť sa nájsť niečo, čo ju bude robiť sťas­tou. Nasle­du­júce mesiace si niečo také našla. 

Po napĺňa­júcu akti­vitu nemu­sela cho­diť ďaleko. Vždy fan­dila zdra­vej strave a keďže bola odma­lička celia­tička, musela sa dlh­šiu dobu vynájsť s alter­na­tív­nymi pro­duktmi, recep­tami a najmä zdra­vými jed­lami, ktoré by jej neško­dili. Už dlh­šiu dobu väč­šinu živín a vita­mí­nov kon­zu­mo­vala pro­stred­níc­tvom čerstvo tla­če­ných stu­de­ných štiav a džú­sov, kto­rých výži­vové hod­noty počas spra­co­vá­va­nia neboli zne­hod­no­tené. Boli tak plné vita­mí­nov, mine­rá­lov a enzý­mov, ktoré naše telo vždy s rados­ťou uvíta. Po spik­nutí so zná­mym, Eri­com Ethan­som, jej malý pro­jekt začal nabe­rať kon­túry malého biz­nisu. Potra­viny naj­skôr naku­po­vali v bež­ných obcho­doch, džúsy pri­pra­vo­vali sami a pre­dá­vali ich kama­rá­tom a zná­mym, ktorí spolu s Annie a Eri­com nav­šte­vo­vali hodiny jógy v tom istom klube. Keď sa známi začali zmie­ňo­vať svo­jim zná­mym, rodine a kama­rá­tom, kli­en­tela sa postupne roz­ras­tala, a to až do takých roz­me­rov, že Annie začalo byť jasné, aký veľký poten­ciál jej biz­nis má. S malým per­so­ná­lom a obme­dze­nými mož­nos­ťami už nedo­ká­zala vyho­vieť dopytu zákaz­ní­kov. Zho­dou okol­ností bol man­žel jed­nej zákaz­níčky úspeš­ným pod­ni­ka­te­ľom a poznal zakla­da­teľa a CEO spo­loč­nosti NIKA Water, ktorá sto­per­centný výťa­žok z pre­daja svo­jej fľaš­ko­vej mine­rál­nej vody venuje na ochranu a čis­te­nie sve­to­vých vod­ných zdro­jov. V tejto kon­šte­lá­cii sa Annie stala sved­kom toho, ako jej koní­ček zís­kal nové meno a tvár — Suja.

Annie mala od začiatku veľmi jasnú víziu, od kto­rej nemie­nila upus­tiť: jej pro­dukty museli byť orga­nické, nebyť nijako gene­ticky modi­fi­ko­vané a museli byť čerstvé, aby pre zákaz­ní­kov vždy pred­sta­vo­vali plno­hod­notnú výži­vovú dávku. Keďže bola odhod­laná dis­tri­bú­ciu svo­jich pro­duk­tov posu­núť na národnú úro­veň, potre­bo­vala vyrie­šiť prob­lém trvan­li­vosti. Pôvodný spô­sob, nete­pelné odšťa­vo­va­nie, pro­dukty udr­žalo čerstvé len tri dni, čo bolo žalostne málo a sta­čilo len na lokálnu dis­tri­bú­ciu. Potom natra­fili na spô­sob HPP, teda vysoko-tla­ko­vého pro­ce­so­va­nia, ktoré nezne­hod­no­co­valo výži­vové hod­noty, presne tak ako ich pre­došlý spô­sob, a záro­veň eli­mi­no­val mož­nosť kon­ta­mi­no­va­nia bak­té­riami. Trvan­li­vosť sa pre­dĺžila na trid­sať dní a veľ­kop­loš­nej donáške už nič nestálo v ceste.

Po veľ­kom počia­toč­nom úspe­chu Suja po roku exis­ten­cie uviedla na trh líniu Whole Foods, ktorá sa špe­cia­li­zuje na zdravé stra­vo­va­nie a ponúka naprí­klad vegán­sku, vege­ta­rián­sku, bez­lep­kovú, či bez­lak­tó­zovú stravu. Okrem džú­sov, orga­nic­kých potra­vín a špe­ciál­nych die­tár­nych pro­duk­tov ponú­kajú aj cate­rin­gové služby pre rôzne prí­le­ži­tosti. Zákaz­ní­kom na ofi­ciál­nej stránke radia, ako sa zdravo stra­vo­vať, ško­lia ich o výho­dách stravy šet­ria­cej životné pro­stre­die a ponú­kajú aj rôzne recepty na skúšku. Annie a jej firma sa teda v Ame­rike stala jed­nou z mno­hých, ktoré týmto spô­so­bom pod­po­rujú osvetu v oblasti potra­vín, vedú ľudí k zdrav­šiemu život­nému štýlu a všetko sa sna­žia robiť tak, aby čo naj­me­nej utr­peli prí­rodné zdroje.

Svo­jim úsi­lím dosiahla ročný obrat 80 – 90 mili­ó­nov dolá­rov. Pri týchto cif­rách sa o ňu začali zau­jí­mať aj veľké mená a tento rok prišlo aj na veľké zmeny vo vlast­níc­tve spo­loč­nosti. Coca-Cole pre­dali 30 per­cent podielu za 90 mili­ó­nov dolá­rov, čo im otvo­rilo dvere k hro­mad­nému odku­po­va­niu suro­vín za niž­šie ceny, prí­stup k väč­ším pro­dukč­ným pries­to­rom a znač­nému uľah­če­niu národ­nej dis­tri­bú­cie. Ďal­ších 20 per­cent spo­loč­nosti pre­dali sieti inves­tič­ných bánk, Gold­man Sachs, za 60 mili­ó­nov dolá­rov. Aj vďaka týmto trans­ak­ciám má dnes Soja trhovú hod­notu 300 mili­ó­nov dolá­rov. 

Napriek svojmu níz­kemu veku má Annie pries­tor na roz­dá­va­nie rád a pre všet­kých, ktorí majú podobné ambí­cie, aké k obrov­skému biz­nisu doviedli ju, má tri zásadné rady: 

1. Láska víťazí nad stra­chom

Aj keď to znie ako pate­tické klišé, Annie tým naráža na fakt, že s odcho­dom z práv­nic­kej školy váhala kvôli stra­chu. Celá jej rodina sa veno­vala právu a ona sa bála, že ich sklame a že nako­niec zlyhá. Nako­niec sa ale pod tla­kom neu­stu­pu­jú­cej dep­re­sie predsa len roz­hodla pre niečo, čo milo­vala — zdravú výživu. A preto radí: ak sa venu­jete naprí­klad kor­po­rát­nej práci, ktorá vás nena­pĺňa a záro­veň máte kon­krétnu pred­stavu o tom, čo by ste chceli robiť, skúste sa zamys­lieť nad tým, čo vás v neus­po­ko­ji­vej práci drží. Je to strach zo zly­ha­nia pro­jektu, z finanč­ného ban­krotu, alebo osob­ného zly­ha­nia? Keď vraj pome­nu­jete svoju hlavnú brzdu, môžete s ňou začať pra­co­vať v pros­pech toho, čo milu­jete a čo vás bude napĺňať. Annie mala nápad, ktorý sa v kali­forn­skom pod­nebí rýchlo ujal. Mal poten­ciál zabo­do­vať, a preto aj uspela vo veľ­kom štýle. 

Jej šta­vám ochotne robia reklamu aj modelky Victoria’s Sec­ret

2. Počú­vaj, čo sa ti snaží pove­dať tvoje telo

Samotná dep­re­sia bola zna­kom toho, že Annie právne pro­stre­die nevy­ho­vo­valo. Aj keď veľmi chcela, nenašla sa v ňom a necí­tila sa štastne. Vďaka tejto skú­se­nosti pre­sved­čene tvrdí, že naše telo dobre vie, čo je pre nás dobré a čo nie. Ak jed­no­du­cho trpíte nevys­vet­li­teľ­nými ťaž­kos­ťami, na ktoré neexis­tuje diag­nóza a kto­rých prí­čina je neiden­ti­fi­ko­va­teľná, možno to je práve pra­cov­ným alebo štu­dij­ným nasa­de­ním, ktoré vám nevy­ho­vuje. V takom prí­pade je naj­lep­šie zhod­no­tiť svoje mož­nosti a pop­rí­pade uva­žo­vať nad nie­čim novým. 

3. Krok po kroku

Keď Annie náhle opus­tila školu, neuro­bila to s úmys­lom roz­be­hnúť národný biz­nis s mili­ó­no­vými obratmi. Uro­bila to preto, lebo sa sna­žila zachrá­niť svoje zdra­vie. Začala cel­kom jed­no­du­chými krokmi, ktoré postupne s pomo­cou tých správ­nych ľudí pre­rástli do väč­ších roz­me­rov, než kedy oča­ká­vala. Sama tvrdí, že rast jej firmy bol liek pre jej dušu a navrá­til jej seba­ve­do­mie, ktoré počas štú­dia a ťaž­šieho psy­chic­kého obdo­bia stra­tila. Dnes ľuďom radí, nech kľudne postu­pujú malými krô­čikmi, ale nech to robia so srd­com a s úprim­ným pre­sved­če­ním. 

Okrem spo­loč­nosti má Annie aj vlastný blog Bla­wnde, kde sa pra­vi­delne delí o rady ohľa­dom zdra­vého život­ného štýlu.

Zdroj: Inc

Pridať komentár (0)