Diabetikom svitá na lepšie časy. Vedci vymysleli spôsob, ako sa úplne zbaviť injekčného aplikovania inzulínu

Nastasia Andrejkovičová / 9. februára 2019 / Tech a inovácie

  • Chro­nické me­ta­bo­lické ocho­re­nie, známe ako cuk­rovka, je dobre známa aj v na­šich kon­či­nách
  • In­jekčné po­dá­va­nie in­zu­línu môže byť v mno­hých prí­pa­doch dosť otravné a prob­le­ma­tické
  • Vedci z MIT prišli s tab­let­kou bu­dúc­nosti, ktorá môže cuk­rov­ká­rom vý­razne spo­hodl­niť ži­vot
zdroj: news.mit.edu
  • Chro­nické me­ta­bo­lické ocho­re­nie, známe ako cuk­rovka, je dobre známa aj v na­šich kon­či­nách
  • In­jekčné po­dá­va­nie in­zu­línu môže byť v mno­hých prí­pa­doch dosť otravné a prob­le­ma­tické
  • Vedci z MIT prišli s tab­let­kou bu­dúc­nosti, ktorá môže cuk­rov­ká­rom vý­razne spo­hodl­niť ži­vot

Stovky mi­li­ó­nov ľudí na ce­lom svete trpí cuk­rov­kou. Ich telá ne­do­kážu správne pro­du­ko­vať alebo spra­co­vá­vať in­zu­lín, a preto si mu­sia v pra­vi­del­ných in­ter­va­loch po­dá­vať in­jekč­nými strie­kač­kami ly­o­fi­li­zo­vaný in­zu­lín. Te­raz sme sa možno doč­kali pre­lo­mo­vého ob­javu, za kto­rým stoja vý­skum­níci z MIT.

Svetu uká­zali rie­še­nie bu­dúc­nosti: in­te­li­gentnú pi­lulku s náz­vom SOMA, čo zna­mená samo-orien­tu­júci sa mi­li­met­rový ap­li­ká­tor, ktorý uvoľ­ňuje pe­ri­odické dávky in­zu­línu do ža­lúdka pro­stred­níc­tvom in­teg­ro­va­nej ihly.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (3)
zdroj: berks­hi­re­e­agle.com

Pevne ve­ríme, že tento nový druh kap­suly by mo­hol jed­ného dňa po­môcť dia­be­tic­kým pa­cien­tom alebo možno všet­kým, ktorí po­tre­bujú liečbu, ktorú je možné ap­li­ko­vať len in­jekčne alebo in­fú­ziou.“ po­ve­dal Ro­bert Lan­ger, pro­fe­sor a au­tor štú­die z MIT

Tvar obalu tab­letky za­bez­pečí, že zo­stane vždy vo ver­ti­kál­nej po­lohe. Tento na prvý po­hľad bez­výz­namný fakt je kľú­čom ce­lého pro­cesu. Pi­lulka musí ostať vo ver­ti­kál­nej po­lohe preto, aby vždy udr­žia­vala kon­takt s vnú­tor­nou ste­nou ža­lúdka. Tvar pi­lulky je in­špi­ro­vaný pan­cie­rom ko­ryt­načky le­opar­dej, vďaka kto­rému sa vie vždy oto­čiť na nohy, a to aj v prí­pade, keď sa pre­vráti na chr­bát alebo na bok.

Ob­sa­hom tab­letky je presne ten istý druh ly­o­fi­li­zo­va­ného in­zu­línu, ktorý sa na­chá­dza v sú­čas­ných in­zu­lí­no­vých in­jekč­ných príp­rav­koch. Pro­ces, kedy sa in­zu­lín po kon­takte so ste­nou ža­lúdka úplne uvoľní, trvá pri­bližne ho­dinu. Ná­sledne pi­lulka bez­pečne prejde cez trá­viaci trakt a telo ju vy­lúči.

Vedci pro­stred­níc­tvom po­ku­soch na oší­pa­ných po­tvr­dili, že tab­letka úspešne uvoľ­ňo­vala in­zu­lín a všetko pre­bie­halo tak, ako malo. Táto sku­toč­nosť tak­tiež po­tvr­dzuje to, že dia­be­ti­kom svitá na lep­šie časy a mohla by do bu­dúcna na­ozaj ovplyv­niť spô­sob po­dá­va­nia chý­ba­jú­ceho in­zu­línu.

Ne­ho­vo­ríme o po­stup­nom zlep­šo­vaní ab­sorb­cie in­zu­línu, čo je to, čo do­te­raz uro­bila väč­šina vý­skum­ní­kov v tejto ob­lasti. Toto je zďa­leka naj­re­a­lis­tic­kej­šia a naj­dô­le­ži­tej­šia pre­lo­mová tech­no­ló­gia, ktorá bola do­te­raz zve­rej­nená v ob­lasti orál­neho ap­li­ko­va­nia“ uviedla pre MIT News nad­šene Ma­ria José Alonso pro­fe­sorka bio­far­ma­ce­utic­kej a far­ma­ce­utic­kej tech­no­ló­gie z Uni­ver­zity San­tiago de Com­pos­tela v Špa­niel­sku.

zdroj: fu­tu­rism.com; news.mit.edu

Pridať komentár (0)