Digiacademy – Revolučný slovenský projekt, ktorý chce pomocou bezplatných video kurzov zlepšiť naše vzdelávanie

Jakub Jablonický / 5. novembra 2016 / Startupy

On­line vzde­lá­va­nie má ne­spo­četné množ­stvo vý­hod, no do­te­raz bolo z ob­rov­skej časti prí­stupné iba ľu­ďom ovlá­da­jú­cim an­glič­tinu. Di­gia­ca­demy sa roz­hodla pri­niesť e-le­ar­ning aj na Slo­ven­sko.

Bo­ris Ja­vo­rek a Ni­co­las Ha­son štu­do­vali v Dán­sku a stá­žo­vali v star­tu­po­vom cen­tre v ka­nad­skom Ha­li­faxe. S ta­kým vzde­la­ním by ne­mali prob­lém za­mest­nať sa kde­koľ­vek vo svete. No oni sa roz­hodli vrá­tiť na Slo­ven­sko a vy­užiť svoje ve­do­mosti na zlep­še­nie sys­tému.

Ne­os­tali teda iba pri kri­tike za­sta­ra­ného sys­tému. Prišli s rie­še­ním, ktoré Slo­vá­kom po­núkne re­álnu šancu vzde­lať sa v naj­nov­ších tech­no­ló­giách mo­der­ným a efek­tív­nym spô­so­bom.

“Ide nám pre­dov­šet­kým o to, aby sme po­núkli ľu­ďom mo­derný prí­stup k vzde­lá­va­niu v ob­lasti naj­nov­ších tech­no­ló­gií, di­zajnu či práce s vi­deom. Na Slo­ven­sku po­dobné pro­jekty stále chý­bajú, a tak sme sa roz­hodli tejto myš­lienky chy­tiť,” po­ve­dal pre Star­tI­tUp Bo­ris Ja­vo­rek.

eepktkpturbxy9intdiy2mwn2iynte2mgixmgezotgzzjkxzmviymiwms5wbmerlqlnaxyawsm

On­line vzde­lá­va­nie po­mo­cou vi­deo kur­zov je vo svete čo­raz po­pu­lár­nej­šie. Dr­vivá väč­šina kur­zov je ale v an­glič­tine a na Slo­ven­sku je ešte stále re­la­tívne málo ľudí, ktorí sa do­kážu v cu­dzom ja­zyku aj vzde­lá­vať.

Di­gia­ca­demy chce dať prí­le­ži­tosť aj tejto sku­pine ľudí. Všetky vi­deá budú v slo­ven­čine. Šancu zís­kať nové zruč­nosti tak do­stanú aj ge­ne­rá­cie, pre ktoré an­glič­tina nie je až taká zau­jí­mavá. No to ne­zna­mená, že kurzy budú cie­lené iba na star­šie ve­kové ka­te­gó­rie.

“V pod­state ne­máme vy­čle­nenú ur­čitú ve­kovú ka­te­gó­riu a ne­máme ani presne za­de­fi­no­vanú cie­ľovú sku­pinu. Chceme oslo­viť kaž­dého, kto sa ne­bojí no­vých vý­ziev, po­kro­kov, tech­no­ló­gií a má chuť vy­jsť z dl­ho­dobo zau­ží­va­ných, no už za­sta­ra­ných ko­ľají vy­bu­do­va­ných v mi­nu­losti bez žiad­neho ná­znaku zlep­šo­va­nia sa,” ho­vorí Ni­co­las Ha­son.

untitled-2

Plat­forma bola spus­tená 1. no­vem­bra a za­tiaľ beží v tes­to­va­cej beta ver­zii. Me­dzi do­stup­nými kur­zami náj­deš zá­klady gra­fic­kého di­zajnu, HTML a CSS alebo iMo­vie. Pri­pra­vujú sa na­prí­klad kurzy o mar­ke­tingu, či blo­go­vaní.

„Mo­men­tálne zis­ťu­jeme a ana­ly­zu­jeme, čo fun­guje a čo nie, čo treba pre­ro­biť, zís­ka­vame veľa fe­ed­backu zo ši­ro­kej ve­rej­nosti a ne­us­tále pra­cu­jeme na no­vých vi­deo­kur­zoch ako aj na zlep­šo­vaní na­šej web­stránky. Do bu­dúcna, nie tak ďa­le­kej, pri­pra­vu­jeme toho ešte veľmi veľa, ako na­prí­klad spo­lu­práce s ďal­šími lek­tormi, fir­mami a v ide­ál­nom prí­pade tak­tiež aj príp­rava na­šich vlast­ných pries­to­rov.“

Kurzy sú vy­sta­vené tak, aby do­pĺňali prak­tickú časť, ktorá v slo­ven­skom vzde­lá­vaní bez­ná­dejne chýba. Zá­ro­veň by ne­mali za­be­rať prí­liš veľa času, čo je v dneš­nej dobe ur­čite plus.

untitled-11

Di­gia­ca­demy je za­tiaľ za­darmo, no v bu­dúc­nosti mô­žeme oča­ká­vať jej spo­plat­ne­nie.

“Uži­va­te­lia majú za­tiaľ ne­ob­me­dzený prí­stup ku všet­kým in­for­má­ciam a kur­zom za­darmo, no po do­kon­čení tes­to­va­cej ver­zie a príp­rave mno­hých ďal­ších vi­deo­kur­zoch tieto služby spo­plat­níme, aby sme mohli rásť a zlep­šo­vať sa z vlast­ných zdro­jov.“

21-roční za­kla­da­te­lia Di­gia­ca­demy sú prí­kla­dom toho, že aj po sve­to­vom vzde­laní sa oplatí vrá­tiť na Slo­ven­sko a po­kú­siť sa niečo zme­niť. Ne­boja sa ísť proti prúdu vzde­la­ných ľudí ute­ka­jú­cich z tejto kra­jiny.

Bo­ris a Ni­co­las pri­niesli na Slo­ven­sko niečo, čo tu pred tým veľmi chý­balo. Je ešte pri­skoro pred­po­ve­dať úspech alebo ne­ús­pech, no vy­zerá to tak, že cha­lani idú tým správ­nym sme­rom.

zdroj fo­to­gra­fií: di­gia­ca­demy.sk

Pridať komentár (0)