Digia­ca­demy — Revo­lučný slo­ven­ský pro­jekt, ktorý chce pomo­cou bez­plat­ných video kur­zov zlep­šiť naše vzde­lá­va­nie

Jakub Jablonický / 5. november 2016 / Startupy

Online vzde­lá­va­nie má nespo­četné množ­stvo výhod, no dote­raz bolo z obrov­skej časti prí­stupné iba ľuďom ovlá­da­jú­cim anglič­tinu. Digia­ca­demy sa roz­hodla pri­niesť e-lear­ning aj na Slo­ven­sko.

Boris Javo­rek a Nico­las Hason štu­do­vali v Dán­sku a stá­žo­vali v star­tu­po­vom cen­tre v kanad­skom Hali­faxe. S takým vzde­la­ním by nemali prob­lém zamest­nať sa kde­koľ­vek vo svete. No oni sa roz­hodli vrá­tiť na Slo­ven­sko a využiť svoje vedo­mosti na zlep­še­nie sys­tému.

Neos­tali teda iba pri kri­tike zasta­ra­ného sys­tému. Prišli s rie­še­ním, ktoré Slo­vá­kom ponúkne reálnu šancu vzde­lať sa v naj­nov­ších tech­no­ló­giách moder­ným a efek­tív­nym spô­so­bom.

Ide nám pre­dov­šet­kým o to, aby sme ponúkli ľuďom moderný prí­stup k vzde­lá­va­niu v oblasti naj­nov­ších tech­no­ló­gií, dizajnu či práce s videom. Na Slo­ven­sku podobné pro­jekty stále chý­bajú, a tak sme sa roz­hodli tejto myš­lienky chy­tiť,” pove­dal pre Star­tI­tUp Boris Javo­rek.

eepktkpturbxy9intdiy2mwn2iynte2mgixmgezotgzzjkxzmviymiwms5wbmerlqlnaxyawsm

Online vzde­lá­va­nie pomo­cou video kur­zov je vo svete čoraz popu­lár­nej­šie. Drvivá väč­šina kur­zov je ale v anglič­tine a na Slo­ven­sku je ešte stále rela­tívne málo ľudí, ktorí sa dokážu v cudzom jazyku aj vzde­lá­vať.

Digia­ca­demy chce dať prí­le­ži­tosť aj tejto sku­pine ľudí. Všetky videá budú v slo­ven­čine. Šancu zís­kať nové zruč­nosti tak dostanú aj gene­rá­cie, pre ktoré anglič­tina nie je až taká zau­jí­mavá. No to nezna­mená, že kurzy budú cie­lené iba na star­šie vekové kate­gó­rie.

V pod­state nemáme vyčle­nenú určitú vekovú kate­gó­riu a nemáme ani presne zade­fi­no­vanú cie­ľovú sku­pinu. Chceme oslo­viť kaž­dého, kto sa nebojí nových výziev, pokro­kov, tech­no­ló­gií a má chuť vyjsť z dlho­dobo zau­ží­va­ných, no už zasta­ra­ných koľají vybu­do­va­ných v minu­losti bez žiad­neho náznaku zlep­šo­va­nia sa,” hovorí Nico­las Hason.

untitled-2

Plat­forma bola spus­tená 1. novem­bra a zatiaľ beží v tes­to­va­cej beta ver­zii. Medzi dostup­nými kur­zami náj­deš základy gra­fic­kého dizajnu, HTML a CSS alebo iMo­vie. Pri­pra­vujú sa naprí­klad kurzy o mar­ke­tingu, či blo­go­vaní.

Momen­tálne zis­ťu­jeme a ana­ly­zu­jeme, čo fun­guje a čo nie, čo treba pre­ro­biť, zís­ka­vame veľa feed­backu zo širo­kej verej­nosti a neus­tále pra­cu­jeme na nových video­kur­zoch ako aj na zlep­šo­vaní našej web­stránky. Do budúcna, nie tak ďale­kej, pri­pra­vu­jeme toho ešte veľmi veľa, ako naprí­klad spo­lu­práce s ďal­šími lek­tormi, fir­mami a v ide­ál­nom prí­pade tak­tiež aj príp­rava našich vlast­ných pries­to­rov.“

Kurzy sú vysta­vené tak, aby dopĺňali prak­tickú časť, ktorá v slo­ven­skom vzde­lá­vaní bez­ná­dejne chýba. Záro­veň by nemali zabe­rať prí­liš veľa času, čo je v dneš­nej dobe určite plus.

untitled-11

Digia­ca­demy je zatiaľ zadarmo, no v budúc­nosti môžeme oča­ká­vať jej spo­plat­ne­nie.

Uži­va­te­lia majú zatiaľ neob­me­dzený prí­stup ku všet­kým infor­má­ciam a kur­zom zadarmo, no po dokon­čení tes­to­va­cej ver­zie a príp­rave mno­hých ďal­ších video­kur­zoch tieto služby spo­plat­níme, aby sme mohli rásť a zlep­šo­vať sa z vlast­ných zdro­jov.“

21-roční zakla­da­te­lia Digia­ca­demy sú prí­kla­dom toho, že aj po sve­to­vom vzde­laní sa oplatí vrá­tiť na Slo­ven­sko a pokú­siť sa niečo zme­niť. Neboja sa ísť proti prúdu vzde­la­ných ľudí ute­ka­jú­cich z tejto kra­jiny.

Boris a Nico­las pri­niesli na Slo­ven­sko niečo, čo tu pred tým veľmi chý­balo. Je ešte pri­skoro pred­po­ve­dať úspech alebo neús­pech, no vyzerá to tak, že cha­lani idú tým správ­nym sme­rom.

zdroj foto­gra­fií: digiacademy.sk

Pridať komentár (0)