Dizaj­nér­sky byt, ktorý je najk­raj­šou kaviar­ňou v L.A.

Filip Mosnár / 28. marca 2016 / Business

Step­hen Kenn je jeden z tých, ktorí sa naro­dili, aby boli dizaj­nérmi. Je to vete­rán v tejto oblasti, má za sebou skú­se­nosti s džínd­sami a hand­made kože­nými taš­kami. Momen­tálne sa venuje nábytku, takže ako môže asi vyze­rať jeho byt? Môžeš tam ísť na kávu, alebo si pozri náš člá­nok, ak náho­dou nemáš cestu do L.A.

Step­hen začal svoju dizaj­nér­sku kari­éru v džín­soch, keď mal ešte len dvad­sať rokov, spolu so svo­jím kamo­šom. Uká­zalo sa to ako správny krok, keďže ich neskôr odkú­pila spo­lo­čosť Fred Segal. Ďal­ším správ­nym kro­kom boli hand­made kožené tašky. Ľudia ich milo­vali, za prvých pár mesia­cov ich pre­dal vyše sto, všetci hceli ručne šitú tašku, ktorú okrem nich nikto nemá. Step­hen sa po pre­daji spo­loč­nosti roz­ho­dol pre dizajn v oblasti nábytku. Ďalší správny krok?

stephen's

Jeho byt je plný pro­duk­tov, ktoré vytvo­ril. Slúži aj ako kavia­reň pre suse­dov a zná­mych. Step­hen má nepo­chybne úžasný vkus, byt vyzerá podľa mňa per­fektne, strašne by som tam chcel písať. Veď posúď sám.

entrancechair

Byt dýcha užas­nou vintage-rock’n roll atmo­sfé­rou, s prí­me­sou army štýlu, ktorý však nešpatí byt mili­ta­ris­tyc­kým doj­mom.

kitchenkitchen2living room

Step­hen je tvo­rivý génius s nesku­toč­ným citom pre svoju prácu.

living room2stephen

Toto je muž, ktorý stojí za celým týmto dizaj­nér­skym skvos­tom.

stephen's jacketstephenn's lamp

Dá sa tento byt vôbec nemi­lo­vať?

stephen's library

zdroj: gq.com, zdroj foto­gra­fií: gq.com zdroj pre­zen­tač­nej fotografie:gq.com

Pridať komentár (0)