Dizajnový riaditeľ spoločnosti Apple presedlal na architektúru. Takto to dopadlo

Nastasia Andrejkovičová / 16. februára 2019 / Architektúra

  • Od bý­va­nia na­vr­hnu­tého di­zaj­né­rom oča­ká­vaš je­di­neč­nosť, vý­ni­moč­nosť a vy­la­de­nie kaž­dého jed­ného de­tailu
  • Inak tomu nie je ani v tomto prí­pade
  • Keď sa k tomu pri­dajú mi­ni­ma­lis­tické prvky, nád­herný vý­hľad a na­vyše po­loha ďa­leko od ruš­ného veľ­ko­mesta, vý­sled­kom je tento prí­by­tok, v kto­rom by si ur­čite chcel bý­vať aj ty
zdroj: inhabitat.com
  • Od bý­va­nia na­vr­hnu­tého di­zaj­né­rom oča­ká­vaš je­di­neč­nosť, vý­ni­moč­nosť a vy­la­de­nie kaž­dého jed­ného de­tailu
  • Inak tomu nie je ani v tomto prí­pade
  • Keď sa k tomu pri­dajú mi­ni­ma­lis­tické prvky, nád­herný vý­hľad a na­vyše po­loha ďa­leko od ruš­ného veľ­ko­mesta, vý­sled­kom je tento prí­by­tok, v kto­rom by si ur­čite chcel bý­vať aj ty

Ni­koho ne­prek­vapí, že ak si hľadá dom di­zaj­nový ria­di­teľ pre­dajní Apple, vý­sled­kom musí byť čo naj­mo­der­nejší a na­je­le­gan­tnejší dom na trhu, presne ako pre­dajne jeho za­mest­ná­va­teľa. Spolu s ľuďmi zo spo­loč­nosti Al­chemy  vy­lep­šili pô­vodné ná­vrhy od  Al­chemy we­e­House a vy­tvo­rili So­noma we­e­House, ktorý po­zos­táva z dvoch vy­vý­še­ných mo­du­lov.

foto: in­ha­bi­tat.com

Ul­tra-mi­ni­ma­lis­tický dom bol po­sta­vený na­ozaj rýchlo na mieste, kde do­mi­nujú su­ko­vité duby a po­chvá­liť sa môže úžas­ným vý­hľa­dom na údo­lie Santa Rosa v Ka­li­for­nii.

foto: in­ha­bi­tat.com

So­noma we­e­House s roz­lo­hou 90.1m2 je za­lo­žený na pô­vod­nom ná­vrhu Al­chemy we­e­House s úp­ra­vami a zme­nami na zá­klade po­žia­da­viek kli­enta.

foto: in­ha­bi­tat.com

Za­tiaľ, čo di­zajn domu vy­ro­bila firma Al­chemy v Mi­ne­sote, štruk­túra bola pre­važne pre­fab­ri­ko­vaná v Ore­gone. Oce­ľové prí­slu­šen­stvo ako schody, zá­brad­lie na ve­rande či la­se­rom re­zané ob­lo­že­nie boli vy­ro­bené v Mi­ne­sote.    

foto: arch­daily.com

Dom sa skladá z dvoch mo­du­lov. Hlavný mo­dul s roz­lo­hou 61 m2 a ved­ľajší hos­ťov­ský mo­dul s roz­lo­hou 29 m2. Oba sú vy­ba­vené oce­ľo­vým rá­mom, po­suv­nými sk­le­ne­nými ste­nami vy­so­kými 2,7m, na zá­kazku vy­ro­be­nými ob­kladmi zo zvet­ra­nej ocele a na­ole­jo­va­nými in­te­ri­é­ro­vými du­bo­vými skrin­kami.

foto: in­ha­bi­tat.com

foto: in­ha­bi­tat.com

foto: in­ha­bi­tat.com

Nízko údrž­bová oce­ľová fa­sáda domu lep­šie splýva s oko­li­tou prí­ro­dou pl­nou su­ko­vi­tých prí­mor­ských du­bov a tráv­na­tými plo­chami.

foto: in­ha­bi­tat.com

V strede hlav­ného mo­dulu sa na­chá­dza biela du­bová stena spálne, ktorá zá­ro­veň od­de­ľuje ot­vo­renú ku­chyňu, je­dá­leň a obý­vačku od WC a spr­chy.

foto: in­ha­bi­tat.com

foto: arch­daily.com

Po­suvné sk­le­nené dvere pre­pá­jajú in­te­riér s von­kaj­šou ve­ran­dou, ktorá sa „vznáša“ nad údo­lím Santa Rosa.

foto: in­ha­bi­tat.com

foto: in­ha­bi­tat.com

Chod­ník na za­dnej strane spája hlavný a hos­ťov­ský mo­dul.

foto: arch­daily.com

foto: arch­daily.com

zdroj: in­ha­bi­tat.com

Pridať komentár (0)