Dnes si pripomíname prvú programátorku sveta. Odborníčky v IT máme aj na Slovensku

Mária Ambrozová / 9. októbra 2018 / Zo Slovenska

  • Za prvú po­čí­ta­čovú prog­ra­má­torku bola po­va­žo­vaná ma­te­ma­tička Ada Lo­ve­lace z An­glicka, a to ešte na konci 19. sto­ro­čia
  • Dnes je vo svete tento od­bor stále spá­janý viac s mužmi než než­nej­ším po­hla­vím
  • Na Slo­ven­sku však máme od­bor­níčky na slovo vzaté nie len v sa­mot­nom prog­ra­mo­vaní, ale IT svete vô­bec
zdroj: FB / Petra Cross
  • Za prvú po­čí­ta­čovú prog­ra­má­torku bola po­va­žo­vaná ma­te­ma­tička Ada Lo­ve­lace z An­glicka, a to ešte na konci 19. sto­ro­čia
  • Dnes je vo svete tento od­bor stále spá­janý viac s mužmi než než­nej­ším po­hla­vím
  • Na Slo­ven­sku však máme od­bor­níčky na slovo vzaté nie len v sa­mot­nom prog­ra­mo­vaní, ale IT svete vô­bec

Ma­te­ma­tička Ada Lo­ve­lace bola po­va­žo­vaná na konci 19. sto­ro­čia za vô­bec úplne prvú po­čí­ta­čovú prog­ra­má­torku. Je známa pre­dov­šet­kým vďaka tomu, že de­tailne opí­sala fun­go­va­nie Bab­ba­ge­ovho me­cha­nic­kého po­čí­tača a prišla aj s vý­poč­tom, ktorý je po­va­žo­vaný za vô­bec prvý al­go­rit­mus spra­co­va­teľný po­čí­ta­čom. Práve dnešný deň je vy­hlá­sený za Ada Lo­ve­lace Day, kedy si ju svet po­čí­ta­čov pri­po­mína.

Od­bor­níci ho­vo­ria, že rok 2018 je ro­kom „aj­ťá­čok“, pre­tože do toho od­vet­via pre­niká čo­raz viac žien. Na Fa­kulte in­for­ma­tiky a in­for­mač­ných tech­no­ló­gií Slo­ven­skej tech­nic­kej uni­ver­zity sa za uply­nu­lých päť ro­kov po­čet štu­den­tiek zdvoj­ná­so­bil, no v tech­no­lo­gic­kých star­tu­poch je ich stále len 32 % a me­dzi sa­mot­nými „aj­ťákmi“ len 12-18 %. Aj tak by sme ti však radi pri­po­me­nuli pár mien zo Slo­ven­ska, ktoré by si mal po­znať.

Petra Cross – vý­vo­járka v Go­ogli

Petra v roz­ho­vore pre Hos­po­dár­ske no­viny pre­zra­dila, že do Go­oglu sa pred viac ako de­sia­timi rokmi do­stala po vy­čer­pá­va­jú­com šesť­ko­lo­vom po­ho­vore, no prácu v tomto gi­gante jej dnes zá­vi­dia muži i ženy. Jej alma ma­ter je Ži­lin­ská uni­ver­zita, no už po­čas školy za­blú­dili za oceán vďaka prog­ramu Work & Tra­vel. Jej pr­vým jo­bom bola práca pre star­tup vy­ví­ja­júci čipy  na spra­co­va­nie vi­dea (Tech­well Inc). Je pr­vou soft­vé­ro­vou vý­vo­jár­kou z Česka a Slo­ven­ska. Pra­co­vala pre služby Gmail a Se­arch a te­raz pra­cuje na vý­voji An­droid Pay.

Si­mona Fran­ková – le­tecká do­prava

Si­mona Fran­ková vy­štu­do­vala Tech­nickú uni­ver­zitu v Ko­ši­ciach, kon­krétne veľmi zau­jí­mavý od­bor kon­troly le­to­vej pre­vádzky. Práve na tomto zá­klade a tiež vďaka skú­se­nos­tiam z európ­skej agen­túry Euro­con­trol v Bru­seli dnes jej úspešná firma NG Avia­tion SE vy­víja ma­pový soft­vér ur­čený na urých­le­nie ko­mu­ni­ká­cie le­to­vých dis­pe­če­rov. Hoci v od­vetví soft­vé­ro­vého de­ve­lop­mentu spo­čiatku ne­bola so svo­jím bra­tom – spo­lu­za­kla­da­te­ľom spo­loč­nosti, úplne doma, majú na konte in­ves­tí­cie v mi­li­ó­noch eur a o ich uni­kátny soft­vér má zá­u­jem praž­ské le­tisko aj ďa­leká Ázia.

Lujza Bu­bá­nová – in­flu­en­ceri a telka

S Luj­zou sa nám v Star­ti­tup po­da­rilo pred­ča­som uro­biť roz­ho­vor, ktorý si celý mô­žeš pre­čí­tať TU. Pre­zra­dila nám v ňom, že jej star­tup Emo­tion ID vzni­kol ako pro­jekt po­čas Star­tup We­e­kendu Bra­ti­slava, ktorý po­má­hala spo­lu­or­ga­ni­zo­vať. Zau­jal ju tím de­ve­lo­pe­rov, ktorí pra­co­vali na roz­poz­ná­vaní ľud­ských emó­cií a vzni­kol z toho pro­jekt, ktorý do­káže ro­za­na­ly­zo­vať vi­deá in­flu­en­ce­rov po­st­nuté na so­ciál­nych sie­ťach a radí im ako zlep­šiť svoj ob­sah tak, aby sa zvý­šil ich do­sah. Po­dobný vzo­rec fun­guje aj pre te­le­ví­zie a fil­mové štú­diá vo veľ­kých eko­no­mi­kách ako USA, Ne­mecko či Rusku. Lujza má za se­bou skú­se­nosti skôr s ve­de­ním než sa­mot­ným prog­ra­mo­va­ním a pod jej kríd­lami už vy­rástli aj pro­jekty ako Star­tu­pism, Di­vano a naj­nov­šie aj You­First.

Po­znáš aj ty Slo­ven­sku, ktorá je špič­kou vo svete in­for­mač­ných tech­no­ló­gií?

Pridať komentár (0)