Dnes zoženieš letenky do Indie za šialene dobrú cenu

Linda Cebrová / 13. februára 2018 / Lifehacking

zdroj: pexels.com
  • Pre tých, ktorí tú­žia ísť do kra­jiny pl­nej kon­tras­tov, máme skvelú po­nuku
  • Na­šli sme pre teba le­tenky a skvelý ho­tel za bez­kon­ku­renčnú cenu

In­dia nie je iba štát, do­konca ani kon­ti­nent. In­dia je sa­mos­tatný ves­mír. Množ­stvo fa­rieb, chutí, ten pre­ple­te­nec ná­bo­žens­tiev a zlo­ži­tosť jej kást, to všetko je pre väč­šinu Euró­pa­nov tak­mer ne­pred­sta­vi­teľné. Aj preto sa In­dia stala ces­to­va­teľ­ským snom mno­hých Slo­vá­kov.

Mo­men­tálne sú k dis­po­zí­cii spia­točné le­tenky do Naí Dillí za 295 eur v me­sia­coch júl a au­gust. Od­let je z Bu­da­pešti a ces­tou späť je dl­hší pre­stup s no­co­va­ním v Ky­jeve, čo by sa dalo po­va­žo­vať za fajn po­nuku. Letí sa s ukra­jin­skou Fly UIA a v cene sú do­konca dve „za­chec­ko­vané“ ba­to­žiny.

Ak vy­ra­zíš na cestu do In­die (rov­nako ako pri iných kra­ji­nách), mal by si si na­plá­no­vať trasu. Väč­šina tu­ris­tov ces­tuje na takz­vaný zlatý tro­j­u­hol­ník: Dillí – Agra – Jai­pur. Ak sa chys­táš ísť do In­die pr­vý­krát, je to od­po­rú­čaná trasa. Mi­lov­ní­kom prí­rody by sa malo pá­čiť najmä vo vý­chod­nej a juž­nej In­dii, kde je na­prí­klad Ná­rodný park Pe­ri­yar, Ban­di­puh a slávny Ku­ma­ra­kom Bird Sanc­tu­ary. Ak ťa láka skôr cen­trum bud­his­tic­kej kul­túry, po­tom je tou správ­nou voľ­bou se­verná časť kra­jiny: Puri, Va­ra­nasi, Jhansi a Sar­nath.

Víza

Dob­rou sprá­vou je, že dr­ži­te­lia slo­ven­ských pa­sov môžu do In­die ces­to­vať s elek­tro­nic­kým tu­ris­tic­kým ví­zom, tzv. eTV. O in­dické ví­zum sa žiada cez in­ter­net, naj­ne­skôr 4 dni pred ces­tou, od­po­veď sa za­siela e-mai­lom do 72 ho­dín. Ví­zum možno po­u­žiť len na cesty na účel tu­ris­tiky, náv­števy, krát­ko­do­bého lie­če­nia alebo prí­le­ži­tost­nej ob­chod­nej cesty pri vstupe na 16 le­tis­kách, me­dzi kto­rými je aj Naí Dillí.

Vý­ber ho­tela

Ako­náhle máš po­tvr­denú le­tenku a v ru­kách víza, je roz­umné za­bez­pe­čiť si ho­tel. Čím skôr to uro­bíš, tým väčší vý­ber máš a prav­de­po­dob­nej­šie zo­že­nieš vý­hodnú po­nuku. Od­po­rú­čam vy­be­rať cez Bo­oking a re­zer­vo­vať izby, ktoré je možné 24 ho­dín pred po­by­tom zru­šiť. To preto, ak by si ocho­rel, na­šiel vý­hod­nej­šiu po­nuku, alebo by sa stalo čo­koľ­vek iné.

Tip na uby­to­va­nie je lu­xusný 5* Mai­dens Ho­tel s TOP hod­no­te­ním za veľmi vý­hod­ných 40 eur, a to vrá­tane ra­ňa­jok. Mai­dens je pri­tom je­den z naj­lep­ších ho­te­lov v ce­lom Dillí, s lo­ka­li­tou v his­to­ric­kom cen­tre.

Nech sa už roz­hod­neš pre kto­ré­koľ­vek uby­to­va­nie, ber do úvahy, že sa k nemu bu­deš mu­sieť ne­jak do­stať z le­tiska. Ak si pre­naj­meš auto priamo na le­tisku, na­prí­klad cez po­rov­ná­vač všet­kých au­to­po­ži­čovní Ren­tal­cars, tak máš po sta­ros­tiach a uby­to­va­nie mô­žeš vy­be­rať bez ob­me­dze­nia. Ak sa však spo­lie­haš na miestnu do­pravu, je viac ako roz­umné zis­tiť si, ako a za koľko sa k ho­telu do­sta­neš. Ak bu­deš po­tre­bo­vať taxi (vo štvo­r­ici sa to často oplatí viac než au­to­bus). Mô­žeš skú­siť aj Uber, ktorý však ne­jazdí úplne všade, ale ak áno, tak veľ­kou vý­ho­dou je to, že vi­díš presnú cenu jazdy ešte pred ob­jed­na­ním.

Pridať komentár (0)